Τυφῶνας Κατρίνα»: 13 θέσεις καὶ ἀντιθέσεις…

Share:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ
Τυφῶνας Κατρίνα»: 13 θέσεις καὶ ἀντιθέσεις μὲ ἀφορμὴ τὸ πρωτοχρονιάτικο μήνυμα τῆς χριστιανικὰ μεταλλαγμένης κυρίας Κατερίνας
Στὴν περσινὴ πρωτοχρονιάτικη δοξολογία, ἡ Προσωποποίηση τοῦ Τυφῶνα Κατρίνα (ἐφεξῆς: ΠτΚ) δὲν εἶχε προσκυνήσει κἂν τὸν Σταυρό, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορὰ δὲν εἶχε ἀκουστεῖ ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος κατὰ τὴν προσέλευσή της στὴ Μητρόπολη. Φέτος, ἡ ΠτΚ σκέφθηκε νὰ δοκιμάσει τὴν τεχνικὴ τῆς ὑποκρισίας γιὰ νὰ προσηλυτίσει κάποιους β ρ ε φ ο π ο ι η μ ὲ ν ο υ ς πολῖτες.
Ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὰ ναρκισσιστικὰ μαξιλάρια μὲ τὴν υἱοθετημένη γάτα της, ἐπιμελήθηκε τὸ ἀπαραίτητο θρησκευτικὸ φόντο μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τοποθετημένη στὸ ὕψος τοῦ δεξιοῦ σκουλαρικιοῦ της, ἀσορτὶ μὲ τὸ μπρούτζινο χρῶμα τοῦ χριστιανικοῦ ντεκόρ, ἀλλὰ πάντως δίπλα στὸ βιβλίο της ἐκλιπούσας Ρούθ Μπαίηντερ Γκίνσμπεργκ, μέλους τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὸ 1993.
Μὲ αὐτὸ τὸ background, ἡ ΠτΚ ἄρχισε νὰ ἐξεμεῖ τὶς πομπώδεις, νεοταξίτικες παρόλες της.
Ὅποιος θέλει νὰ ξέρει τί τὸν περιμένει, πρέπει νὰ μελετᾷ προσεκτικὰ ὅλα τὰ μηνύματα/διαγγέλματα τῶν πολιτικῶν, ἰδίως τὰ πρωθυπουργικὰ καὶ προεδρικά. Διότι μέσα σὲ αὐτὰ κρύβονται εἴτε κωδικοποιημένες προειδοποιήσεις, συνήθως διατυπωμένες μὲ ἀνάποδο τρόπο, εἴτε συνθηματικὲς λέξεις-κλειδιὰ ποὺ λειτουργοῦν σὰν χειριστικὰ γλωσσικὰ κ α μ π α ν ὰ κ ι α (buzz words), μέσῳ τῶν ὁποίων προπαγανδίζεται ἡ ἀνάγκη υἱοθέτησης μιᾶς καινούργιας στάσης ζωῆς (ἐπ᾿ αὐτοῦ βλ. Rosa Koire, Behind the Green Mask: U.N. Agenda 21, 2011, ὑπὸ τὸ κεφάλαιο «Consensus: Neutralizing Enemies»).
Τέτοια περίπτωση ἀποτελεῖ, ἐπὶ παραδείγματι, ὁ ὅρος «σ υ μ π ε ρ ι λ η π τ ι κ ὴ κοινωνία» (βλ. κατωτέρω τὴν 12η ΘΕΣΗ).
Θαυμάστε τώρα τὰ κυριότερα σημεῖα τοῦ ἀνάποδου καὶ ξύλινου λόγου τῆς ΠτΚ καὶ συνειδητοποιῆστε ἐπιτέλους πόσο ἐπικίνδυνα εἶναι τὰ πράγματα:
1η ΘΕΣΗ:
«Τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας ἀναμετρᾷται μὲ τὰ ὅριά του, σὲ καταστάσεις ἐ ξ α ι ρ ε τ ι κ ὲ ς καὶ ἀ π ρ ὸ β λ ε π τ ε ς, καθὼς οἱ διαδοχικὲς μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ μεταβάλλουν τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Ἀλήθεια τώρα; Οἱ μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ εἶναι ἐξαιρετικὴ καὶ ἀπρόβλεπτη κατάσταση καὶ ὄχι ἀπολύτως ἀναμενόμενη, ἂν ὄχι ἐπιδιωκόμενη, συνέπεια τῆς ἐπιλογῆς τῶν «εἰδικῶν» νὰ τρυπᾶνε ὅσο περισσότερα μπράτσα μποροῦν μεσούσης τῆς πανδημίας; Ποιὸ βρεφικὸ ἔτος ἡλικίας θεωρεῖ ἡ ΠτΚ ὅτι διάγουμε;
2η ΘΕΣΗ:
«Ὁ μαζικὸς €μβολιασμὸς εἶναι ἡ πιὸ ἀ π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ὴ ἄμυνα, ἰ δ ὶ ω ς ἀπέναντι στὴ βαριὰ καὶ ἐπικίνδυνη μορφὴ τῆς νόσου».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Τώρα ποὺ εἶναι πλέον πασίδηλο γεγονὸς ὅτι οἱ τρυπημένοι καὶ νοσοῦν καὶ μεταδίδουν καὶ πεθαίνουν, μπῆκαν στὸ παιχνίδι τὰ πονηρά, νομικίστικα «ἰδίως», ποὺ ἐπιτρέπουν τὰ ἑρμηνευτικὰ παραθυράκια!
Εἰσερχόμαστε στὸν τρίτο χρόνο πανδημίας καὶ χάρη στὸ δῆθεν πιὸ ἀποτελεσματικὸ ὅπλο ποὺ διέθετε ἡ Παγκόσμια Διακυβέρνηση τῆς Ὑγείας, τὰ πράγματα ἔχουν γίνει ἀπείρως χειρότερα ἀπ᾿ ὅ,τι ὅταν δὲν χρησιμοποιεῖτο τὸ πολυδιαφημισμένο ὅπλο!
3η ΘΕΣΗ:
Ὁ €μβολιασμὸς «Θ ω ρ α κ ὶ ζ ε ι τὴ δημόσια ὑγεία καὶ δ ι α σ φ α λ ὶ ζ ε ι τὴ δυνατότητα τῶν γιατρῶν καὶ τῶν νοσηλευτῶν νὰ μᾶς παρέχουν τὶς πολύτιμες ὑπηρεσίες τους».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Θαυμαστὸς Ἀνάποδος Κόσμος: Ἀρκεῖ μιὰ ματιὰ στὸ χάλι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μὲ τοὺς τρυπημένους καὶ νοσοῦντες ἰατρούς, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ δούλεμα ποὺ τρῶμε ἀπὸ τὴν ΠτΚ! Καὶ βεβαίως ἐξαιτίας τοῦ ὑποχρεωτικοῦ €μβολιασμοῦ καὶ τῶν ὑλοποιημένων ἀναστολῶν ἐργασίας ἔμειναν ὀρφανὲς δεκάδες θέσεις σὲ νοσοκομεῖα ὅλης τῆς χώρας. Θωρακίζουμε τὴ δημόσια ὑγεία σημαίνει: τὴ δ ι α λ ὺ ο υ μ ε!
4η ΘΕΣΗ:
Ἡ τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων εἶναι εὐθύνη τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ καὶ δική μας. Ἀφορᾷ τὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν ἀ τ ο μ ι κ ή μας ἠθική, μὲ ἐπίκεντρο τὸν σεβασμὸ στὸν πλησίον καὶ τὸ γενικὸ καλό.
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Πρέπει νὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν παγκόσμια Ἱστορία ποὺ μία Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας παραδίδει ἀπὸ τηλεοράσεως μαθήματα ἀτομικῆς ἡ θ ι κ ῆ ς (καὶ συνακολούθως: π α τ ε ρ ν α λ ι σ μ ο ῦ) στοὺς πολῖτες.
Φυσικά, ἡ ΠτΚ ἔκανε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ γαργάρα τὴν πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας, ποὺ εἶναι ὁ σ ε β α σ μ ὸ ς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀ ξ ὶ ας τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἔστρεψε τὸν παραπλανητικὸ προβολέα της στὸν σεβασμό τοῦ πλησίον καὶ στὸ γενικὸ καλό.
Ψιλὰ γράμματα γιὰ μιὰ Πρόεδρο ὁ λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ο ῦ καθεστῶτος ποὺ προωθεῖ τὸν κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ὸ σὲ σελοφὰν ψ ε υ δ ο φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ο ῦ!
5η ΘΕΣΗ:
«Ζοῦμε στὴν ἐποχή των ἀ ν ε ξ ὰ ν τ λ η τ ω ν δυνατοτήτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπώδυνων ἀντιθέσεων. Οἱ ὁρίζοντες τῆς ἐ λ ε υ θ ε ρ ὶ α ς μας δ ι ε υ ρ ὺ ν ο ν τ α ι καὶ ὁ ρυθμὸς τοῦ βίου ἐπιταχύνεται διαρκῶς».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Θαυμαστὸς Ἀνάποδος Κόσμος: Σὲ μιὰ ἐποχὴ ὑγειονομικῆς τυραννίας ὅπου καταργήθηκαν τὰ θεμελιώδη δικαιώματα τοῦ πολίτη καὶ πῆγε περίπατο ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια (πλέον τὰ σκλαβάκια ὀφείλουν νὰ τρυπιοῦνται μὲ τὸ ζόρι καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις νὰ μάθουν νὰ ἀνασαίνουν μέσα ἀπὸ δύο μάσκες!), τολμᾷ ἡ ΠτΚ νὰ μιλᾷ γιὰ ἀνεξάντλητες δυνατότητες καὶ γιὰ διευρυμένους ὁρίζοντες ἐλευθερίας!
Τὸ δούλεμα πάει σύννεφο!
6η ΘΕΣΗ:
«Μετέχουμε σὲ ἕνα ἀπαιτητικὸ περιβάλλον πολλαπλῶν ἐπιλογῶν καὶ κοινωνικῆς κινητικότητας. Σὲ συνθῆκες κοσμοπολιτισμοῦ ποὺ παράγουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, ἐμπειρίες καὶ εὐκαιρίες καὶ ἐμπεδώνουν ἕναν κοινό, σχεδὸν ο ἰ κ ο υ μ ε ν ι κ ό, τρόπο ζωῆς».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Ἡ ΠτΚ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν προϋπάντηση τοῦ Παγκόσμιου Κυβερνήτη. Μετὰ τὴν ἐμπέδωση τοῦ οἰκουμενικοῦ τρόπου ζωῆς, ἐκτιμᾷται ὅτι τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι ἡ οἰκουμενικὴ διακυβέρνηση τοῦ πλανήτη. Ἡ Παγκόσμια Διακυβέρνηση τῆς Ὑγείας εἶναι ἕνα μόνο ἀπὸ τὰ πολλὰ πλοκάμια ποὺ διαθέτει τὸ παγκόσμιο θηρίο.
7η ΘΕΣΗ:
«Οἱ καταστροφικὲς πυρκαγιὲς τοῦ καλοκαιριοῦ, στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ ὅλη τὴ Μεσόγειο, κατέδειξαν τὴν ἐπείγουσα σημασία τῆς διαχείρισης τῆς κ λ ι μ α τ ι κ ῆ ς ἀλλαγῆς».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Ἡ ΠτΚ, σὲ ἀπόλυτη συμπόρευση μὲ τὸν πατερΚούλη, ἀγαπημένο βαφτιστήρι τοῦ Klaus Schwab (ὅπως καὶ ὁ ἄθεος προκάτοχός του Τσίπρας), συντηρεῖ τὸν νέο μπαμπούλα ποὺ θὰ δραστηριοποιηθεῖ παράλληλα μὲ τὴν πανδημία ἢ θὰ λάβει τὴ σκυτάλη ἀπὸ αὐτήν, δηλ. τὴν περίφημη κλιματικὴ ἀλλαγὴ (ὡστόσο, ὁ πατερΚούλης προτιμᾷ νὰ μιλᾷ γιὰ κλιματικὴ κρίση).
8η ΘΕΣΗ:
«Οἱ γυναικοκτονίες καὶ τὸ κίνημα τοῦ «me too» μας ἔκαναν νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸν δρόμο ποὺ ἔχουμε ἀκόμη νὰ διανύσουμε γιὰ τὴν πραγμάτωση τῆς ἔμφυλης ἰσότητας, παρὰ τὴν πρόοδο καὶ τὴν καταξίωση τῶν γυναικῶν».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Ὁ ὅρος «γυναικοκτονία» προωθεῖται ἐκ τοῦ πονηροῦ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ποὺ τρέχουν τὴ δαιμονικὴ ἀτζέντα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία πρέπει νὰ ὑπερτονισθεῖ ἡ γυναικεία φύση, ὥστε νὰ φθάσουμε ἀργὰ ἢ γρήγορα στὴν ἀποδοχὴ ἑνὸς Θεοῦ ποὺ θὰ εἶναι ἀνδρόγυνος. Ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀναφορὰ στὴν πραγμάτωση τῆς ἔμφυλης ἰσότητας.
Μιὰ καὶ ἡ ΠτΚ ἀναφέρθηκε στὸ «me too», θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ἐγκαινιασθεῖ μιὰ τηλεφωνικὴ γραμμὴ γιὰ τὴν κακοποίηση τοῦ πολίτη ἀπὸ τὸ κράτος. Ἀλλὰ ἡ σαδομαζοχιστικὴ σχέση κράτους-πολιτῶν, ποὺ στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας φαίνεται πὼς ἔχει ἑδραιωθεῖ ἀμετάκλητα, θὰ ὁδηγοῦσε γρήγορα στὸ κλείσιμο αὐτῆς τῆς γραμμῆς, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἀγαποῦν τὴ σκλαβιὰ καὶ ἀπολαμβάνουν τὴν κακομεταχείρισή τους.
9η ΘΕΣΗ:
«Ἡ ἐπιστροφή, 200 χρόνια μετά, στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τὴ γενέθλια στιγμὴ τοῦ σύγχρονου ἑλληνικοῦ Κράτους, μᾶς ὑπενθύμισε τὴν ἀστείρευτη δύναμη τῆς ἑ ν ὸ τ η τ α ς καί τῆς ὁ μ ο ψ υ χ ὶ α ς, ποὺ σὲ πεῖσμα κάθε ἀντιξοότητας δικαιώνει διαχρονικὰ τοὺς Ἕλληνες».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Καὶ πάλι Θαυμαστὸς Ἀνάποδος Κόσμος: Σὲ μιὰ χώρα ὅπου κυριαρχεῖ ὁ κανιβαλισμὸς ὅσων τολμοῦν νὰ μὴν ἐφαρμόζουν τυφλὰ ὅ,τι ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλει στὰ βρέφη της καὶ ἐνῶ μαίνεται ἕνας οἱονεὶ ἐμφύλιος πόλεμος ἀνάμεσα σὲ τρυπημένους καὶ ἀτρύπητους, τολμᾷ ἡ ΠτΚ νὰ μιλᾷ γιὰ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία!
Πόσο θράσος καὶ πόση ὑποκρισία!
10η ΘΕΣΗ:
«Τὸ εὐρωπαϊκό μας κεκτημένο, ἡ ἀναντίρρητη θέση τῆς πατρίδας μας ἀνάμεσα στὶς πιὸ π ρ ο η γ μ ὲ ν ε ς χῶρες τοῦ πλανήτη, εἶναι ἡ πιὸ ἰσχυρὴ ἐγγύηση γιὰ τὴ σταθερότητα καὶ τὴν ε ὐ η μ ε ρ ὶ α».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Ἀλήθεια τώρα; Ἀνήκει ἡ Ἑλλάδα τῆς Νέας Δικτατορίας στὶς πιὸ προηγμένες χῶρες τοῦ πλανήτη; Ὅταν στὰ δύο λοκντάουν οἱ πολῖτες ἔστελναν SMS πρὶν ξεμυτίσουν ἀπὸ τὰ ἰδιωτικὰ κλουβιά τους καὶ τώρα κυκλοφοροῦν μὲ δύο μάσκες; Ὅταν ἡ δικαιοσύνη εἶναι στὸ ἔπακρο διεφθαρμένη καὶ τὸ κΥνοβούλιο ἀποτελεῖται ἀπὸ κόμματα ποὺ προσποιοῦνται ὅτι εἶναι ἀντίπαλα, ἐνῶ ὅλα ἔχουν προσυμφωνηθεῖ ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ ἀόρατου μαριονετίστα;
Προσοχή: Ἡ λέξη εὐημερία εἶναι μία ἀκόμη νεοταξίτικη συνθηματικὴ λέξη (buzz word) μὲ ἀνάποδο νόημα, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὸ νανούρισμα τῶν βρεφοποιημένων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ τρῶνε ἀμέριμνοι τὴν κρέμα beblac ποὺ τοὺς σερβίρουν οἱ κάθε λογῆς πατερ(κ)ούληδες, ἐνόσῳ αὐτοὶ συνωμοτοῦν κατὰ τῆς πατρίδος (γιὰ τὶς συνθηματικὲς λέξεις πρβλ. καὶ κατωτέρῳ, ὑπὸ τὴν 12η Θέση).
11η ΘΕΣΗ:
«Στὰ ἐθνικὰ θέματα παραμένουμε ἀπόλυτα προσηλωμένοι στὴν ὑ π ε ρ ὰ σ π ι σ η τῆς κυριαρχίας καὶ τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων καὶ ἀ ν υ π ο χ ὼ ρ η τ ο ι ἀπέναντι στὴν τουρκικὴ ἐπιθετικότητα».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Ἄν συμβουλευτοῦμε καὶ πάλι τὸ Λεξικὸ τοῦ Θαυμαστοῦ ἀνάποδου Κόσμου, τότε ἡ φράση αὐτὴ πρέπει νὰ μᾶς κάνει νὰ νιώσουμε τεράστια ἀνησυχία. Διότι στὴν ἀνάποδη γλῶσσα τῶν πολιτικῶν «ὑπεράσπιση τῆς κυριαρχίας» σημαίνει «ἀ π ε μ π ὸ λ η σ η τῆς κυριαρχίας» καὶ «ἀνυποχώρητοι στὴν τουρκικὴ ἐπιθετικότητα» σημαίνει «δ ι α λ λ α κ τ ι κ ο ί/ἐνδοτικοὶ στὴν τουρκικὴ ἐπιθετικότητα».
Οἱ πολιτικοὶ συνηθίζουν νά μας ὑ π ν ω τ ὶ ζ ο υ ν πρὶν ἀπὸ τὰ μεγάλα ἐθνικὰ ξ ε π ο υ λ ή μ α τ α!
12η ΘΕΣΗ:
«Ἡ χώρα μας εἶναι μιὰ κοινωνία ὑψηλῶν προσδοκιῶν, ἀνοικτὴ καὶ σ υ μ π ε ρ ι λ η π τ ι κ ή. Μιὰ κοινότητα ἴσης ἐλευθερίας, δ ὶ χ ω ς διακρίσεις καὶ ἀ π ο κ λ ε ι σ μ ο ύ ς».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ:
Θαυμαστὸς ἀνάποδος κόσμος: Ἡ ΠτΚ θέλει νὰ μᾶς τρελάνει! Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι παίζει μὲ τὸ μυαλό μας! Τολμᾷ καὶ μιλᾷ γιὰ κοινότητα (sic) δίχως διακρίσεις καὶ ἀποκλεισμούς, ἐνῶ ἡ ὑγειονομικὴ διαχείριση συντηρεῖ καὶ ἐπεκτείνει καθημερινά τὴ σκανδαλωδῶς δ υ σ μ ε ν ὴ διάκριση τῶν ἀτρύπητων ἔναντι τῶν τρυπημένων καὶ τὸν ἀπάνθρωπο κοινωνικὸ ἀ π ο κ λ ε ι σ μ ὸ τῶν πρώτων!
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ:
Ἀλήθεια τώρα; Ἀπευθύνεστε σὲ βρεφοποιημένους πολῖτες καὶ πιστεύετε σοβαρὰ ὅτι θὰ μπορέσουν νὰ κατανοήσουν τὸν ὅρο «σ υ μ π ε ρ ι λ η π τ ι κ ὴ κοινωνία»;
Ὅποιος θέλει νὰ πάρει μιὰ πρώτη γεύση γιὰ τὸ πῶς ἀντιλαμβάνονται οἱ Νεοταξίτες τὸν ὅρο «συμπεριληπτικός», θὰ ἦταν ὠφέλιμο νὰ μελετήσει τὸ σύντομο κείμενο τοῦ κ. Ἀντώνη Γ. Κ α ρ α μ π ά τ ζ ο υ, καθηγητὴ στὴ Νομικὴ Σχολὴ ΕΚΠΑ, δημοσιευμένο στὸ περιοδικὸ «Συνήγορος», Ἔτος 24ο, Τεῦχος 142, Νοε-Δεκ 2020, σελ. 20. Ἐκεῖ διαβάζουμε τὰ ἑξῆς:
«Στὴ χώρα μας, μετὰ τὸ πέρας τῆς πανδημίας, ἡ ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τῶν νέων -ἀλλὰ καὶ τῶν παλαιῶν- ἀνισοτήτων θὰ πρέπει νὰ διέλθει μέσα ἀπὸ ἕνα ἀναπτυξιακὸ μοντέλο, ποὺ θὰ βασιστεῖ στοὺς πόρους τοῦ νέου ΕΣΠΑ  τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης. Τὸ μοντέλο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὅσο πιὸ σ υ μ π ε ρ ι λ η π τ ι κ ὸ (inclusive) γίνεται, νὰ καταλαμβάνει δηλαδὴ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες πληθυσμιακὲς ὁμάδες καὶ προφανῶς νὰ μὴν ὑπηρετεῖ ἀντιλήψεις κλειστῆς διανομῆς τοῦ πλούτου. Μόνον ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιτύχουμε μία ταχεῖα, βιώσιμη καί, προπάντων, δίκαιη ἀνάπτυξη.
Ἡ νέα σ υ μ π ε ρ ι λ η π τ ι κ ὴ ἐποχὴ θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσει μέσα στὸ 2021, μὲ τὴν ἄμεση ἐφαρμογὴ μιᾶς σειρᾶς μεταρρυθμίσεων εὐρέος φάσματος στὸ πλαίσιο τοῦ νέου ἀναπτυξιακοῦ μοντέλου (μὲ ἄμεσες παρεμβάσεις λ.χ. στὸν πολύπαθο χῶρο τῆς δικαιοσύνης κοκ). Ἡ χώρα μας ἔχει μιὰ μεγάλη εὐκαιρία ἀλλαγῆς νοοτροπιῶν δεκαετιῶν».
Ἀλήθεια, θυμᾶστε τὰ ξενοδοχεῖα all inclusive; Τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο! Οἱ ὑπηρέτες τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων πάντοτε φροντίζουν νὰ προθερμαίνουν ἄριστα καὶ ἐπὶ μακρὸν τοὺς βρεφοποιημένους πολῖτες!
13η ΘΕΣΗ:
«Οἱ Ἕλληνες ἀκολουθοῦν καὶ συνδιαμορφώνουν τὸ ἰσχυρὸ ρεῦμα των ἀ λ λ α γ ῶ ν τοῦ 21ου αἰῶνα. Τὸ 2022 θὰ εἶναι ἔτος α ἰ σ ι ο δ ο ξ ὶ α ς καὶ ἀ ν ὰ τ α σ η ς».
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ:
Διαβάστε τὸ βιβλίο «Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» γιὰ νὰ καταλάβετε ποιὲς εἶναι οἱ ἀλλαγὲς ποὺ μᾶς ζητοῦν. Ἡ ἀλλαγὴ ἐπέρχεται συνήθως μέσα ἀπὸ κοινωνικοὺς πειραματισμούς. Ἐπὶ χρόνια μᾶς ἐκπαίδευαν μεθοδικά -ὅπως ὁ ψυχοπαθὴς Μπ. Φ. Σκίνερ τοὺς ἀρουραίους του- γιὰ νὰ μποροῦν τώρα νὰ ἀξιώνουν τὴν ἀνθρωπολογικὴ ἀλλαγή μας. Ἄραγε, μήπως παράλληλα ἐπιδιώκουν καὶ τὴ γονιδιακὴ ἀλλαγή μας, ὥστε νὰ περάσουμε εὐκολότερα καὶ γρηγορότερα στὴν ἐποχὴ τοῦ μετανθρωπισμού;
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ:
Στὴ γλῶσσα τοῦ Θαυμαστοῦ Ἀνάποδου Κόσμου, «ἔτος αἰσιοδοξίας  ἀνάτασης» σημαίνει ἔτος Ε-Φ-Ι-Α-Λ-Τ-Ι-Κ-Ο.
Διότι κατὰ τὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἔτους ἀναμένεται νὰ ἐπεκταθεῖ ὁ ἀπάνθρωπος ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμὸς καὶ σὲ ἄλλες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ. Ὅποιοι ἀντισταθοῦν θὰ ὑποστοῦν ἕναν πρωτοφανῆ διωγμὸ κατὰ τὸ πρότυπο τῶν διώξεων οἱ ὁποῖες εἶχαν ὀργανωθεῖ ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἀρνοῦνταν νὰ ἀσπασθοῦν τὴν εἰδωλολατρία. Ὅπως σήμερα οἱ ἀνεμβολίαστοι, ἔτσι καὶ οἱ διωχθέντες Χριστιανοὶ κατηγοροῦνταν ὡς ἐγκληματίες κατὰ τοῦ κράτους καὶ ὡς προδότες ἀπέναντι στὸν αὐτοκράτορα.
Ὁ Albert Pike στὸ Α’ Μέρος τοῦ δίτομου ἔργου του «Ἀρχὲς καὶ φιλοσοφία τῶν Ἐλευθεροτεκτόνων τοῦ ἀρχαίου καὶ ἀποδεδεγμένου σκωτικοῦ τύπου» (ἀπόδοση: Εὐ. Μουρίκης, εκδ. Τετρακτύς, Ἀθήνα 2001, σελ. 96) σημειώνει.
«Εἶναι φυσικὸ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἕνα ἔθνος σὲ κατάσταση ἀνάγκης θὰ ζητήσει τὶς συμβουλὲς τῶν σοφωτέρων τέκνων του. Ὅμως, οἱ μεγάλοι ἄνδρες φαίνεται ὅτι εἶναι δυσεύρετοι ὅταν τοὺς χρειάζονται, ἐνῶ οἱ μικροπρεπεῖς εἶναι τόσο ἀναιδεῖς ὥστε νὰ ἐπιμένουν νὰ κατέχουν ἕνα ἀξίωμα, ὅταν ἡ μετριότητα, ἡ ἀνικανότητα, ἡ ἀνωριμότητα, ἡ ἐ π ι δ ε ι ξ ι ο μ α ν ὶ α καὶ ἡ ἀδυναμία εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνα ἐλαττώματα γιὰ τὴν κατοχὴ αὐτῆς τῆς θέσεως. Ὅταν ἡ Γαλλία ἦταν στὰ ὅρια τῆς ἐπαναστατικῆς ἀγωνίας της, τὴν κυβερνοῦσε μία ὁμάδα ἐπαρχιακῶν ἀνέντιμων δικηγορίσκων. Ὁ Ροβεσπιέρος, ὁ Μαρὰ καὶ ὁ Κουτῶν κυβερνοῦσαν στὴ θέση τῶν Μιραμπώ, Βερνιὼ καὶ Καρνώ. Ἡ Ἀγγλία ἐξουσιαζόταν ἀπὸ ἕνα ἀκρωτηριασμένο Κοινοβούλιο, ἀφοῦ εἶχε ἀποκεφαλιστεῖ ὁ βασιλιᾶς. Ὁ Κρόμγουελ ἐξαφάνισε τὸ δεύτερο πολιτικὸ σῶμα καὶ ὁ Ναπολέων τὸ πρῶτο».
Καὶ καταλήγει ὁ Pike:
«Ἡ ἀπάτη, τὸ ψέμα, ἡ κατεργαριὰ καὶ ὁ δόλος στὶς ἐθνικὲς ὑποθέσεις εἶναι τὰ σημεῖα διαφθορᾶς τῶν κρατῶν καὶ προηγοῦνται τῶν ἀναταραχῶν ἢ τῆς παραλύσεως. Ὁ ἐξαναγκασμὸς τῶν ἀδυνάτων καὶ ἡ γονυκλισία ἐνώπιον τῶν ἰσχυρῶν, εἶναι ἡ πολιτικὴ τῶν ἐθνῶν ποὺ κυβερνοῦνται ἀπὸ μιὰ ὀλιγομελῆ μ ε τ ρ ι ὸ τ η τ α. Αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς ἀξιώματος συμβαίνουν καὶ μέσα στὶς γερουσίες. Ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία γίνεται ὁ διανομέας τοῦ δικαιώματος διορισμοῦ, κυρίως στοὺς πιὸ ἀνάξιους, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι δωροδοκοῦνται μὲ ἀξιώματα ἀντὶ μὲ χρήματα, πρὸς μεγάλη βλάβη τῆς πολιτείας. Ἡ Θειότης ἀποσύρεται ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ τὴν θέση της καταλαμβάνει ἡ ἀπληστία καὶ ὁ ἐγωισμός. Αὐτὴ εἶναι ἡ θλιβερὴ καὶ ἀληθινὴ ἀλληγορία ποὺ συμβολίζεται ἀπὸ τοὺς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέως, ποὺ μεταμορφώθηκαν ἀπὸ τὴν μαγεία τῆς Κίρκης σὲ χοίρους».
Δυστυχῶς, ἡ Ἑλλάδα κυβερνᾷται σήμερα, περισσότερο παρὰ ποτέ, ἀπὸ μιὰ ὀλιγομελῆ μετριότητα μὲ προφανῆ τάση ἐπιδειξιομανίας.
Ἡ κυρία Κατερίνα θὰ ἦταν ἐκπληκτικὴ ὡς εκφωνήτρια εἰδήσεων, ἀλλὰ ὡς Πρόεδρος Δημοκρατίας εἶναι ἕνας «τυφῶνας Κατρίνα» ποὺ σαρώνει Ἑλληνισμὸ καὶ Ὀρθοδοξία.
Previous Article

Ψεκασμένοι καὶ Διωκόμενοι

Next Article

Πῶς θά ἔχουμε μία εὐλογημένη νέα χρονιά