Τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶνεἰς τὰ σχολεῖα

Share:

Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ. Χαϊνη, ὁμ. Καθηγ. Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Σχετικὰ μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴ Β/μια ἐκπαίδευση καὶ τὶς ἀλλεπάλληλες προσφυγὲς ποὺ ἔχουν γίνει στὸ Σ.τ.Ε. ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τῶν νέων βιβλίων, ὅπως θρησκειολογία κ.ἄ. καὶ τὴν συνεχῆ δικαίωση τῶν προσφευγόντων ἀπὸ τὸ Σ.τ.Ε. -δύο (2) προσφυγὲς ἔγιναν – μὲ τὶς ρητὲς καὶ κατηγορηματικὲς ἀποφάσεις, ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἑξῆς:Τὸ Ἄρθρο 3ο, παρ. 1 τοῦ Συντάγματος λέγει:Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κτλ. Τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος λέγει:Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴν ἀποστολὴν τοῦ Κράτους ἔχει δὲ ὡς σκοπὸν τὴν ἠθικήν, πνευματικήν, ἐπαγγελματικὴν καὶ φυσικὴν ἀγωγὴν τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως καὶ τὴν διάπλαση αὐτῶν ὡς ἐλευθέρων καὶ ὑπευθύνων πολιτῶν. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δυστυχῶς δὲν τὰ ἐφαρμόζει τὰ Ἄρθρα αὐτὰ καὶ μὲ αὐτὸ κάνει μεγάλη ζημιὰ στὴν Ν.Δ.Θὰ συνιστοῦσα στὴν Κυβέρνηση, γιὰ τὸ συμφέρον της, τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ἐγγραφὴ τῶν βιβλίων νὰ τὰ ἀναλάβει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέσῳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) καὶ ἡ ὁποία θὰ ὁρίσει μία Ἐπιτροπὴ ἀπὸ ἔγκριτους θεολόγους ὑπὸ τὴν αὐστηρὴ ἐπίβλεψη ἁρμοδίων Ἱεραρχῶν. Ἀκολούθως τὰ βιβλία θὰ τυπωθοῦν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Αὐτὰ ποὺ γράφω εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον Κράτους – Ἐκκλησίας. Μὲ τὸ νέο σχολικὸ ἔτος θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν τὰ νέα βιβλία. Ὁ Κύριος Πρωθυπουργὸς θὰ πρέπει νὰ τὸ προσέξει ὅλως ἰδιαιτέρως αὐτό, καθ’ ὅ,τι εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Ν.Δ. Κάποιοι στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας κάνουν ζημιὰ στὴ Ν.Δ.

Previous Article

ΔΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ κ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ:ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΩΜΕΝ ΠΑΛΙ ΜΙΚΡΟΝ ΚΑΛΑΘΙ;

Next Article

Ὑπέγραψαν “Διαγνώμην” καὶ ὄχι Συγγνώμην ἀπὸ τὸν Ἅγ. Νεκτάριον

Διαβάστε ακόμα