Τὰ δύο ἄκρα τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου

Share:

Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἐδημοσίευσε κείμενον μὲ τὸν τί­τλον: «Τὰ δύο ἄκρα, κατὰ τὸν ἅγιο Παΐσιο, καὶ τὰ ζιζάνια» τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2020, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:
«Δὲν πρέπει νὰ ἐνεργοῦμε μεμονωμένα, ἀλλὰ νὰ ὑπακούουμε στὴν Ἐκκλησία, τὴν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων, γιὰ νὰ διασφαλίζονται οἱ ἐνέργειές μας, καὶ νὰ μὴ κάνουμε λάθη, γιατί «τὰ πνευματικὰ λάθη πληρώνονται πολὺ ἀκριβά»! Ὅταν κάποτε ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων, ἡ Ἱεραρχία, μπορεῖ νὰ κάνη κάποιο λάθος στὸν χειρισμὸ τῶν διαφόρων θεμάτων, τότε ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα θὰ φωτίση τὴν ἴδια τὴν Ἱεραρχία νὰ διορθώση τὸ τυχὸν λάθος της, σὲ ἐπὶ μέρους ζητήματα».
Ποίαν Σύνοδον; Αὐτὴν ποὺ συγκαλεῖται μόνον πρὸς ἐνημέρωσιν καὶ ὄχι δι’ ἀπόφασιν; Αὐτὴν ποὺ δὲν τῆς ἐπιτρέπεται ἡ ἀπόφασις διὰ ψηφοφορίας; Αὐτὴν ποὺ δὲν τηρεῖ οὔτε ἱ. κανόνας οὔτε καταστατικοὺς χάρτας; Αὐ­τὴν ποὺ ἀποφασίζει… διὰ βοῆς; Αὐτὴν ποὺ ἀκολουθεῖ ὑποχρεωτικῶς τὴν ἀπόφασιν τῆς ἐλεγχομένης ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ΔΙΣ; Αὐτήν, τῆς ὁποίας τὸ ἥμισυ ἔχει πρῶτα διασκεφθῆ μὲ τὸν κ. Τζέφρι Πάιατ; Αὐτὴν ποὺ «ἀποφασίζει» χωρὶς νὰ ἔχη εἰς χεῖρας της τὰ πορίσματα τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν; Αὐτὴν ποὺ «ἀποφασίζει» χωρὶς νὰ τὴν ἐνδιαφέρη ἡ ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν αὐτοχειροτονήτων; Αὐτὴν ποὺ δὲν λαμβάνει θέσιν διὰ τὰ θρησκευτικὰ τῶν παιδιῶν μας; Αὐτὴν ποὺ δέχεται τὸν β΄ γάμον τῶν κληρικῶν καὶ τὴν μετάδοσιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων εἰς οὐνίτην ἀδιαμαρτύρητα; Αὐτὴν ποὺ ἐκλέγει Μητροπολίτας ἐκείνους ποὺ ἤδη ἔχουν ἀνακοινωθῆ εἰς τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἕνα μῆνα πρίν; Αὐτὴν ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἱεράρχας, ἔνιοι τῶν ὁποίων δὲν ἔχουν οὔτε πτυχίον θεολογίας; Πόσους -ὄχι «θεουμένους», ἀλλὰ- «κεκαθαρμένους» ἔχει ἡ Ἱεραρχία, Σεβασμιώτατε;
Μεταθέτετε τὴν εὐθύνην εἰς τοὺς πιστοὺς ποὺ δὲν ὑπακούουν, ἐνῶ οἱ Ἱεράρχαι δὲν ὑπακούουν οὔτε εἰς τοὺς πνευματικούς τους οὔτε εἰς τοὺς Ἱ. Κανόνας. Ἐπικαλεῖ­σθε ἕνα εἶδος «αὐτοματοποιημένου» φωτισμοῦ τῆς Ἱεραρχίας ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦ­μα, ἀποκλείων ὅτι δύνανται νὰ ὑπάρξουν πνευματέμφοροι κληρικοὶ ἢ καὶ λαϊκοὶ ἐκτὸς Συνόδου, εἰς τοὺς ὁποίους ἂν μὲ ταπείνωσιν ἔδιδαν προσοχὴν οἱ Σεβασμιώτατοι θὰ ἦσαν καλύτερα τὰ πράγματα. Σύνοδος δὲν σημαίνει εἰς τὰ γραπτὰ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας συγκέντρωσις «ὀμφαλοσκόπων» Ἐπισκόπων, ἀλλὰ σύναξις διακόνων τῆς ἁγιοπνευματικῆς μαρτυρίας τοῦ ποιμνίου τους.

Previous Article

Ανδρέου Κρήτης: “Λόγος περί της υποθέσεως του Τελώνου και του Φαρισαίου”

Next Article

«Πρὸ τῶν πυλῶν ἡ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στὰ Σκόπια»

Διαβάστε ακόμα