«Τὰ μυστήρια τῶν δύο ἑκατομμυρίων εὐρὼ τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὸν «“Τίμιο Σταυρὸ Βοστώνης”»

Share:

Γράφει ὁ κ. Βασίλης Ξυδιᾶς, θεολόγος

Ἐκταμιεύθηκαν τὰ 2 ἑκατ. εὐρὼ (2.388.000 δολλάρια ΗΠΑ) ποὺ προσέφερε ὡς χορηγία τὸ ἑλληνικὸ κράτος στὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης…

Παρὰ τὴ μακρά του ἱστορία τὸ ἐκπαιδευτικὸ αὐτὸ ἵδρυμα ἀντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Ἔγιναν δημοσίως γνωστὰ τὸν Μάιο 2018, ὅταν διέρρευσε στὸν τύπο ἐπιστολὴ ἕντεκα μελῶν τοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ διατραγῳδοῦ­σαν τὴν κατάσταση στὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο…

Στὴν ἐπιστολὴ τους οἱ ἕντεκα ἐπικέντρωναν στὴ διοικητικὴ ἀνεπάρκεια τοῦ τότε Προέδρου, καὶ πρότειναν κλασικὲς μανατζερίστικες λύσεις. Ἂν ὅμως διαβάσει κάποιος προσεκτικὰ τὰ γραφόμενά τους, εὔκολα, νομίζω, καταλαβαίνει ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι πιὸ βαθὺ καὶ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν ἐκπαιδευτικὸ προσανατολισμὸ τῆς σχολῆς…

Μὲ δεδομένο ὅτι τὸ ἐπαπειλούμενο κλείσιμο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θὰ προκαλοῦσε μεγάλη ἀναστάτωση στὴν ὁμογένεια, καὶ μὲ δεδομένη ἐπίσης τὴν ἀδυναμία ἐξασφάλισης ἄλλων χορηγιῶν, ἐξ αἰτίας ἀκριβῶς τῆς ἀνυποληψίας τῆς σχολῆς, ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ στράφηκε – ποῦ ἀλλοῦ; – στὴ μητέρα πατρίδα. Σ’ αὐτὸ ἔπαιξαν σημαντικὸ ρόλο οἱ καλὲς σχέσεις τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημαντικὴ ὅμως ἦταν καὶ ἡ ὑπουργοποίηση τὸ καλοκαίρι τοῦ 2019 τοῦ ἐκδότη τοῦ Ἐθνικοῦ Κήρυκα τῆς Νέας Ὑόρκης κ. Ἀντώνη Διαματάρη.

…Ὅπως εἴπαμε ἄλλωστε, ἦταν ἐπιθυμία καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρ. Μητσοτάκη νὰ στηρίξει τὸν κ. Ἐλπιδοφόρο σὲ μία δύσκολη στιγμή. Τὴν τελικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴ χορηγία ἀνακοίνωσε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς ὁ ἴδιος ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἀμερικὴ τὸν Ἰανουάριο 2020.

Στὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης ἀσκήθηκε ἔντονη κριτικὴ ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. «Τὴν ὥρα ποὺ τὰ κονδύλια γιὰ τὴ δημόσια Παιδεία στὴν Ἑλλάδα περικόπτονται ξανὰ καὶ ξανά, ἡ κυβέρνηση προχωρᾶ στὴν ἐπιχορήγηση Θεολογικῆς Σχολῆς στὶς ΗΠΑ μὲ δύο ἑκατ. εὐρὼ τὸν χρόνο… Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ ἕνα ἰδιωτικὸ κολλέγιο ποὺ ὑπάγεται στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, ἡ ὁποία ἔχει ἱστορικὸ οἰκονομικῆς κακοδιαχείρισης.» Αὐτὰ ἔγραφε ἡ Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν (11.01.2020), ὑπενθυμίζοντας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ τὸ οἰκονομικὸ σκάνδαλο τοῦ Ἁγ. Νικολάου Νέας Ὑόρκης καὶ τὰ σεξουαλικὰ σκάνδαλα τοῦ 2005…

Ὑπῆρξαν καὶ ἄλλου εἴδους ἀντιδράσεις, ὅπως τοῦ ἰατροῦ Ἀλέξανδρου Ρεμούνδου, ποὺ θεωρεῖ ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς σχολῆς ἀνάγεται στὸν συστηματικὸ ἀφελληνισμὸ της ἐδῶ καὶ δεκαετίες, καὶ στὴν ἐσωτερικὴ πόλωση μεταξὺ «ἑλληνοφρόνων» καὶ «ἀμερικανοφρόνων» καθηγητῶν. «Πάντως, πρέπει ἡ Σχολὴ νὰ παύσει πάραυτα νὰ εἶναι ἄνδρο ἀνθελληνισμοῦ, ἀντιπατριαρχικῶν ὀπαδῶν τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἀποπροσανατόλιστων θεολόγων ἐλεύθερης σκέψης», προτείνει ὁ Ἀλ. Ρεμοῦνδος (14.01.2020). (Ἂν καὶ προσωπικὰ δὲν συμφωνῶ μὲ τὶς ἀπόψεις του, βρῆκα στὸ ἄρθρο του ἀρκετὰ ἐνδιαφέροντα πληροφοριακὰ στοιχεῖα)…

Τέλος πάντων! Αὐτὰ λεγόντουσαν μεταξὺ περασμένου Ἰανουαρίου καὶ Ἰουλίου. Τώρα φαίνεται πὼς τὰ χρήματα ἔφτασαν πλέον στὸ Κολλέγιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ χωρὶς ἰδιαίτερες προϋποθέσεις, …ἀλλὰ καὶ χωρὶς σαφῆ προοπτική.

Διότι ὑπάρχει ἡ ἑξῆς σημαντικὴ λεπτομέρεια. Ἡ ἀρχικὴ ἐντύπωση, σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τοῦ Ἐθνικοῦ Κήρυκα Νέας Ὑόρκης τὸν Ἰανουάριο καὶ σύμφωνα καὶ μὲ τὸ πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ – Μακεδονικοῦ Πρα­κτορείου Εἰδήσεων (24.20. 2020), ἦταν ὅτι ἡ ἐγκεκριμένη χορηγία ἀφοροῦσε τακτικὴ ἐτήσια ἐπιχορήγηση (δύο ἑκ. εὐρὼ κατ’ ἔτος) καὶ ὅτι ἡ πρώτη χορηγία θὰ ἀφοροῦσε τὸ ἔτος 2019, ποὺ σημαίνει ὅτι ἄμεσα θὰ πρέπει νὰ δοθοῦν καὶ ἄλλα δύο ἑκ. εὐρὼ ποὺ θὰ ἀφοροῦν τὴν ἐπιχορήγηση τοῦ 2020. Σύμφωνα ὅμως μὲ ἄλλο δημοσίευμα τοῦ Ἐθνικοῦ Κήρυκα (19.10.2020) αὐτὸ δὲν εἶναι σαφὲς καὶ δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται καθόλου δεδομένο. Ἐνδέχεται δηλαδὴ ἡ χορηγία ποὺ δόθηκε νὰ εἶναι ἐφ’ ἅπαξ. Αὐτὸ φέρεται νὰ τὸ λέει ἡ πρέσβης τῆς Ἑλλάδας στὴν Οὐάσινγκτον κ. Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Καὶ εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι στὴν ἀγγλικὴ ἐκδοχὴ τοῦ ἴδιου ἄρθρου, ποὺ δημοσιεύθηκε λίγες μέρες ἀργότερα στὴν ἀγγλόφωνη ἔκδοση, τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ σημεῖο τῆς δήλωσης τῆς Ἑλληνίδας Πρέσβειρας ἔχει ἀπαλειφθεῖ.

Αὐτὸ τί μπορεῖ νὰ σημαίνει; Ἴσως ὅτι κάποια ὑπόγεια διαμάχη λαμβάνει χώρα αὐτὴ τὴ στιγμὴ στοὺς διαδρόμους τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν γιὰ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὸ μέλλον τῆς χορηγίας. Ἢ ἀκόμα πιὸ πιθανὸν ὅτι δὲν συμβαίνει ἀπολύτως τίποτα, ὅτι κανεὶς δὲν ξέρει τίποτα, καὶ οὔτε κανεὶς ἀσχολεῖται, μέχρι ὁ κόμπος νὰ φτάσει καὶ πάλι στὸ χτένι καὶ κάποιοι νὰ ἀναζητήσουν ἐκείνη πλέον τὴν ὥρα κουμπαριὲς καὶ φιλίες τῆς τελευταίας στιγμῆς μπὰς καὶ σώσουν τὴν κατάσταση. … Ἑλληνικό! Πολὺ ἑλληνικό! Ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ ὁ Νίτσε.

Πέρα λοιπὸν ἀπὸ τὸ ἂν καλῶς ἢ κακῶς δόθηκε ἡ χορηγία, ἕνα ἄλλο ἐρώτημα εἶναι ἂν καὶ σὲ ποιὸ βαθμὸ αὐτὴ θὰ πετύχει τὸ στόχο της – ποὺ ὑποτίθεται πὼς εἶναι ἡ ἐπιβίωση τοῦ Κολλεγίου καὶ τῆς Σχολῆς. Διότι ἂν τὰ χρήματα δόθηκαν ὄντως γιὰ μία καὶ μόνη φορά καὶ χωρὶς προϋποθέσεις οὐσιαστικῆς ἀναβάθμισης τῶν δύο ἐκπαιδευτικῶν δομῶν, ἴσως ἀποδειχθεῖ πὼς δὲν ἦταν τὸ φιλὶ ζωῆς, ἀλλὰ ἡ παρηγοριὰ στὸν ἄρρωστο μέχρι νὰ βγεῖ ἡ ψυχή του. Τὰ τέλη τοῦ 2021 δὲν εἶναι καὶ τόσο μακριά, καὶ ἡ New England Commission of Higher Education καραδοκεῖ.

Πηγή: Ἱστοσελὶς kosmodromio.gr, 24.11.2020

Previous Article

200 χρόνια μετά….

Next Article

Σεβ. Δημητριάδος, ἄλλα λέγει ἡ ἱστορία…

Διαβάστε ακόμα