Τὰ 45 ἔτη Ἀρχιερατείας τοῦ Κρήτης θὰ ἀτιμάση ἡ παρουσία τοῦ Αὐστραλίας;

Share:

Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη

«Ἔσβησ’ ὁ φάρος ποὺ ’φεγγε εἰς τὴν Ὠκεανία κι ὀρφάνεψε ὁ Ἑλληνισμὸς σ’ ὅλη τὴν Αὐστραλία»

Μὲ αὐτὴν τὴν μαντινάδα κατὰ τὴν κηδείαν ἀποχαιρέτισαν οἱ Κρῆτες εἰς Αὐστραλίαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κυρὸν Στυλιανόν, ὁ ὁποῖος ἔκαμε λάθη, ἀλλὰ ἦτο λεβέντης καὶ δὲν διενοήθη ποτὲ νὰ προσκυνήση τὸν πρωτοστάτην τῶν ὁμοφυλοφίλων, διὰ νὰ ἔχη προσβάσεις εἰς τὴν ἐξουσίαν. Ἦτο Κρὴς ἀληθινὸς καὶ ὄχι κάλπικος, ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἀγέρωχους ποὺ μόνο ἡ Κρήτη γνωρίζει καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς «ἰμιτασιόν», ποὺ ἀνήκουν εἰς τοὺς προωθουμένους ἐκ τῆς αὐλῆς.
«Ὀρφάνεψε» ὁ Ἑλληνισμὸς ὄντως καὶ ἔμελλε νὰ παραμείνη ὀρφανὸς καθὼς ὁ ἐπίγονός του κ. Μακάριος δὲν δύναται νὰ σταθῆ ὡς Πατέρας! Διὰ νὰ σταθῆς ὡς Πατέρας σημαίνει ὅτι τιμᾶς τὰ «μαῦρα ροῦχα» ποὺ φορεῖς, τὰ τιμημένα ράσα μὲ ἄσκησιν καὶ ταπείνωσιν, ὄχι μὲ πανάκριβα δεῖπνα εἰς Αὐστραλίαν καὶ Κωνσταντινούπολιν.
Ὁ ἐν Αὐστραλίᾳ Μακάριος ὅμως ἔχει ἕνα ἐπιπλέον λόγον, διὰ νὰ μὴ δύναται νὰ σταθῆ: δὲν εὑρίσκεται εἰς τὴν ἐπαρχίαν του. Δὲν πρόλαβε νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὸ Σίδνευ ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ τὰς διακοπὰς εἰς τὴν Πόλιν καὶ θὰ μεταβῆ καὶ πάλιν ἐκτός, εἰς Κρήτην, ἐνῶ μετὰ ἀπὸ δύο μῆνας ἔχει προγραμματίσει καὶ ἐκδρομὴν εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους. Ἐπιδιώκει νὰ ἀποκτήση τὸν τίτλον τοῦ ἱπταμένου Ἀρχιεπισκόπου; Ποιμαίνει τοὺς αἰθέρας ἢ τοὺς ἀνθρώπους; Δὲν τὸν χωρεῖ ὁ τόπος; Εὑρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὸ ἀγαπημένον του Σικάγον;
Ποία ἡ ἀφορμὴ ὅμως νὰ μεταβῆ εἰς Κρήτην; Ἡ Ἱ. Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἔλαβεν ὁμόφωνον ἀπόφασιν νὰ ἑορτασθῆ ἡ ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως σαράντα πέντε ἐτῶν Ἀρχιερατικῆς Διακονίας τοῦ «Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης» τὴν Κυριακὴν τῆς Ἀπόκρεω. Θὰ τελεσθῆ Συνοδικὴ Θ. Λειτουργία εἰς τὸν Καθεδρικόν τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ εἰς Ἡράκλειον καὶ ἔπειτα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ δεχθῆ εὐχάς. Εἰς τὰς προθέσεις τῆς Συνόδου ἦτο ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία νὰ τιμήση τὸν πολιὸν Ἀρχιεπίσκοπον, ὅμως «δάκτυλος» ὑπέδειξε καὶ τὴν πρόσκλησιν τοῦ Αὐστραλίας μὲ τὴν δικαιολογίαν ὅτι εἶναι Κρητικός! Εἶναι ὅμως «Φῶς Φανάρι» τί συμβαίνει: ἀποπειρῶνται νὰ μετατρέψουν τὴν Κρήτην εἰς κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, νὰ παρουσιάσουν τὸν Αὐστραλίας Μακάριον ὡς «σάρκα ἐκ τῆς σαρκὸς» των!
Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε, τώρα εἰς τὸν κολοφῶνα τῆς Ἀρχιερατείας Σας θὰ ἐπιτρέψετε νὰ γραφῆ εἰς τὰς δέλτους τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ὅτι ἐδώσατε τὸν ἀσπασμὸν τῆς ἀγάπης εἰς ἐκεῖνον ποὺ δίδει «παράσημον τῆς ἀγάπης» εἰς ἐκμαυλιστήν;
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τῆς μαυροφορεμένης Μεγαλονήσου, πῶς δύνασθε νὰ προσκαλῆτε ἐκεῖνον ποὺ τὸν ἔθελξαν αἱ «πολύχρωμαι» ἰδεολογίαι τοῦ ἀπομωραμένου Αὐστραλοῦ Γερουσιαστοῦ;
Εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι καὶ ἀπόγονοι ἡρώων τῆς πατρίδος τῆς λεβεντιᾶς, θὰ παραστῆτε εἰς ἐκδηλώσεις, εἰς τὰς ὁποίας σᾶς χρησιμοποιοῦν, διὰ νὰ ἀποπλύνουν ἀνομήματα ἄλλων;

Previous Article

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν ξεκινά «πόλεμο» κατά των ιμάμηδων

Next Article

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ 6Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣτΕ

Διαβάστε ακόμα