Τὰ «fake news» τοῦ «σβησμένου» Φαναρίου!

Share:

Ο ΟΡΟΣ «fake news», δηλαδὴ ψευδεῖς εἰδήσεις, κυριαρχεῖ αὐτὸν τὸν καιρό. Ἀλλὰ δυσ­τυχῶς, τὰ «fake news» εἰσῆλθαν καὶ στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, ὅπου τὸ ψέμα καὶ ἡ παραπληροφόρηση ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, συναγωνίζεται τὰ ψέματα τῶν κοσμικῶν! Μὲ θλίψη παρατηροῦμε πὼς ψευδεῖς εἰδήσεις «παράγει» καὶ τὸ «σβησμένο» Φανάρι, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὶς ἀντικανονικές του ἐνέργειες, εἰδικὰ στὸ φοβερὸ πρόβλημα τοῦ οὐκρανικοῦ. Δεῖτε τί εἶπε πρόσφατα ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: «Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖ­ον, ἐπὶ μακρὸν εἶχε διεξαγάγει διάλογον μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας διὰ τὴν ἐν Οὐκρανίᾳ ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν. Ἡ ρωσσικὴ Ἐκκλησία, μὲ συστηματικὸν τρόπον, παρημπόδιζε τὴν πρόοδον καὶ τὴν θετικὴν ἔκβασιν αὐτοῦ τοῦ διαλόγου. Δι’ αὐτὸ καὶ ὡδηγήθημεν εἰς τὸ Οὐκρανικὸν αὐτοκέφαλον, τὸ ὁποῖον καμμία ἀμφισβήτησις ἢ καμμία προσπάθεια ἀπὸ οἱανδήποτε Ἐκκλησίαν δὲν δύναται νὰ ἀκυρώση» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Προφανῶς θέλει νὰ λησμονεῖ ὁ νομιζόμενος «πρῶτος ἄνευ ἴσων τῆς Ὀρθοδοξίας» τὴν ἐπιστολή του (1999) πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας, βεβαιώνοντας κατηγορηματικὰ ὅτι «ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουσα εἰς τὸ ἀκέραιον τὴν ἐπὶ τοῦ θέματος ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα τῆς ὑφ’ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ἀποδέχεται τὰ Συνοδικῶς ἀποφασισθέντα περὶ τοῦ ἐν λόγῳ (Φιλάρετο), μὴ ἐπιθυμοῦσα τὸ παράπαν ἵνα παρέξη οἱανδήτινα δυσχέρειαν εἰς τὴν καθ’ Ὑμᾶς ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν»!

Ὁ ὑπ. ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. διαψεύδει τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον!

ΤΑ «FAKE news» τοῦ Φαναρίου, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἀποκαλύπτονται. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅπου πατεῖ κι ὅπου σταθεῖ κάνει λόγο γιὰ μὴ ἀνάμειξη πολιτικῆς (καὶ πολιτικῶν) στὴν ὑπόθεση τῆς χορήγησης «αὐτοκεφαλίας» στὴν «ἐκκλησία» τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας. Ὅμως ἦρθε ὁ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Mike Pompeo, νὰ τὸν διαψεύσει ἐπίσημα καὶ κατηγορηματικά. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «“Διαβεβαιώνω ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὑποστήριξαν τὴ διεθνῆ ἀναγνώριση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ βοήθησαν τὸν Μητροπολίτη (Ἐπιφάνιο Ντουμένκο) νὰ ἀποφύγει τὴ ρωσικὴ ἐπιρροή”, ἔγραψε ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ στὸ Twitter. Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, “ἀποφάσισε σὲ πολλὰ μέτωπα (στὸν ἀγῶνα) μὲ τὴ Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας”. Ὑπὸ τὸ φῶς αὐτῶν τῶν δηλώσεων, οἱ αἰτιολογήσεις τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου σχετικὰ μὲ κάποια ἱερὰ καθήκοντα ποὺ πρέπει νὰ ἐκπληρώσει πρός τὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθοδοξία ἀκούγεται ἰδιαίτερα κυνική. Ὁ Ἀμερικανὸς πολιτικός, συνειδητὰ ἢ ὄχι, ἔδειξε ὅτι οἱ Προκαθήμενοι τῶν τεσσάρων Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν, ὑπὸ τὴν ἐπήρεια πολιτικῆς πίεσης, ξεπέρασαν τὴ θρησκευτική τους συνείδηση, καὶ ἦρθαν σὲ κοινωνία μὲ τοὺς Οὐκρανοὺς σχισματικοὺς» (Πηγή: Τμῆμα Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας – Ἱστ. Ρομφαία)! Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι τὸ ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα τῶν ἀμετανόητων σχισματικῶν, καθηρημένων καὶ ἀχειροτόνητων τοῦ Κιέβου στηρίζεται σὲ ψεύδη καὶ ἄρα «τὰ ψωμιά του εἶναι λίγα»!

Previous Article

Αἱ ἐπεμβάσεις τοῦ Φαναρίου εἰς τὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας

Next Article

Ὁ Σεβ. Περγάμου «πρῶτος ἄνευ ἴσων»