Τὴν κορανικὴν ἄρνησιν τοῦ Χριστοῦ, ὑποκρύβει ἡ συνυπαρξιακὴ “ἀγαπολογία”

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

ΠΟΛΛΟΙ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καὶ Ἱερωμένοι ἀκόμα, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴ στάση τους ἔναντι τοῦ Ἰσλάμ, προβάλλουν τὸ “ἐπιχείρημα”, ὅτι δῆθεν οἱ μουσουλμάνοι δέχονται τὸν Χριστὸ ὡς προφήτη. Αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὸν κατ’ ἐξοχὴ ἰσχυρισμό, γιὰ τὴ στάση Ὀρθοδόξων Ἱερωμένων ἔναντι τοῦ κορανίου καὶ τοῦ Ἰσλάμ. Ἔχουν ἀναγάγει σὲ “ἐπιχείρημα” μία ἀοριστολογία, ἡ ὁποία ὑποκρύβει τὴν πραγματικὴ κορανικὴ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.

Τί δέχονται οἱ μουσουλμάνοι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δίδαξε καὶ προφήτευσε ὁ Χριστός; Μήπως δέχονται τὴ θεία ἐντολὴ τῆς ἀγάπης, ὅπως τὴ δίδαξε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός; Ἀντὶ ἄλλης ἀπάντησης ἀρκοῦν οἱ κορανικὲς προτροπὲς βίας, γιὰ νὰ δειχθεῖ ἡ ἀπάνθρωπη βαρβαρότητα τῆς μωαμεθανικῆς πλάνης.

Στὴ συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Σαμαρείτιδα, ὅταν ἡ Σαμαρεῖτις εἶπε στὸ Χριστό, “οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθη ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα” (Ἰω. 4, 25), ὁ Χριστὸς ἀπάντησε, “ἐγὼ εἰμι ὁ λαλῶν σοι” (Ἰω. 4,26). Τί δέχονται ἀπὸ αὐτὰ οἱ μουσουλμάνοι;

Μήπως δέχονται τὸ “πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος” (Ματθ. 28,19), ποὺ εἶπε ὁ Χριστός; Ἔθνη ποὺ μαθήτευσαν εἰς Χριστόν, μὲ ἀπάνθρωπο τρόπο ἔχουν πολεμηθεῖ ἀπὸ τὴ λαίλαπα τοῦ Ἰσλάμ. Μήπως πιστεύουν τὸ “ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς” (Ματθ. 28,18), ποὺ εἶπε ὁ Κύριος; Μήπως πιστεύουν τὸ “ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ἡμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος” (Ματθ. 28,20);

Μήπως πιστεύουν αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος, “ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς τοὺς κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς” (Ἰω. 8,12); Μήπως πιστεύουν τὸ “πιστεύετε εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε” ποὺ εἶχε πεῖ (Ἰω. 14,1); Μήπως πιστεύουν τὸ “ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδείς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ” (Ἰω. 14,6); Μήπως πιστεύουν τὸ “εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν” καὶ τὸ “ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα” (Ἰω. 14,7); Μήπως πιστεύουν αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ ὁ Χριστός, “πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοὶ” (Ἰω. 14,11); Τίποτε δὲν πιστεύουν ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶχε πεῖ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Τελικὰ ἰσχύει γι’ αὐτοὺς αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος, “εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ᾔδειτε ἄν” (Ἰω. 8,19).

Παρεπόμενες ἐκτροπὲς μιᾶς τέτοιας ἀνυπόστατης ἐπιχειρηματολογίας, εἶναι καὶ οἱ προβολὲς περὶ δῆθεν ἐπιεικέστερης στάσης τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἔναντι τοῦ μωαμεθανισμοῦ, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό. Ὅσοι ἐπιμένουν στὸν ἰσχυρισμὸ γιὰ δῆθεν ἐπιεικέστερη στάση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἔναντι τοῦ μωαμεθανισμοῦ, ἂς προσέξουν ὅτι τὸ αὐτὸ λέγει μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό. Περὶ τίνος ὁμιλεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅταν ἀναφέρεται στὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ, «ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε» (Ἰω. 5,43); Φυσικὰ περὶ τοῦ Ἀντιχρίστου ὁμιλεῖ. Ἐπακριβῶς εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς γιὰ τὸ Ἰσλὰμ στὸ «Περὶ αἱρέσεων» ΡΑ΄ «Ἔστι δὲ καὶ μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσα λαοπλάνος θρησκεία τῶν Ἰσμαηλιτῶν πρόδρομος οὖσα τοῦ Ἀντιχρίστου”.

Στὴν Εἰσαγωγικὴ Κατεύθυνση Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν, ἡ ὁποία ὡς μὴ ὤφειλε λειτουργεῖ στὰ πλαίσια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, μὲ τί ἐπιστημονικὰ κριτήρια μποροῦν νὰ τεκμηριώσουν ὅτι οἱ μουσουλμάνοι δέχονται τὸν Χριστὸ ὡς προφήτη; Κανένα ἐπιχείρημα δὲν μπορεῖ νὰ προβληθεῖ ποὺ νὰ συνηγορεῖ σὲ τέτοιο ἰσχυρισμό, οὔτε φυσικὰ ἡ συνυπαρξιακὴ ἀγαπολογία μπορεῖ νὰ ἐφεύρει κάτι τέτοιο. Θὰ τοὺς διαψεύσει ἡ κορανικὴ προτροπὴ ποὺ βλάσφημα θεωρεῖ ὡς ψέμα τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς μαθητές του, “ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται” (Ματθ. 20, 19). Τὸ κοράνι ὡς γνωστὸ ἀρνεῖται τὴ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ καὶ συνεπακόλουθα τὴν Ἀνάστασή του.

Εἶναι ἀνυπόστατο λοιπὸν τὸ “ἐπιχείρημα”, ὅτι οἱ μουσουλμάνοι δέχονται τὸν Χριστὸ ὡς προφήτη. Δυστυχῶς ἔχουν ἀναγάγει σὲ “ἐπιχείρημα” μία ἀοριστολογία ποὺ ὑποκρύβει τὴν πραγματικὴ κορανικὴ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ. Τὸ ψεῦδος ὅτι δῆθεν δέχονται τὸν Χριστὸ ὡς προφήτη, ἀπὸ μόνο του καταδεικνύει τὸ ὅλο ψεῦδος.

Previous Article

Στόν ἱερό Ναό φορᾶμε μάσκες;

Next Article

Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Τατάρνης: «Ἡ Unesco δὲν ἔχει καμία δυνατότητα νὰ παρέμβει»

Διαβάστε ακόμα