Τὴν Οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας στρεβλώνει ὁ συγκρητιστικὸς Οἰκουμενισμὸς

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Μοναστικὲς κοινότητες Παπικῶν προωθοῦν τὸν συγκρητιστικὸ Οἰκουμενισμό. Δὲν εἶναι μόνο οἱ κοινότητες Bose, Taize καὶ Iona, ποὺ ἀποτελοῦν ἑστίες συγκρητισμοῦ.  Πολλὲς Μοναστικὲς κοινότητες Παπικῶν προωθοῦν τὸν συγκρητιστικὸ Οἰκουμενισμό. Ἡ διοργάνωση συνεδρίων καὶ συναντήσεων, μεταξὺ ἐκπροσώπων διαφόρων δογμάτων καὶ θρησκειῶν, σκοπὸ ἔχει τὴν προώθηση τοῦ συγκρητιστικοῦ  Οἰκουμενισμοῦ.

Καὶ φυσικὰ δὲν λείπουν σὲ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς οἱ εἰκαστικὲς καὶ ἄλλες ἀπεικονίσεις τοῦ συγκρητιστικοῦ  Οἰκουμενισμοῦ.   Σὲ περίοπτη θέση γιὰ παράδειγμα, σὲ Μοναστήρι Παπικῶν, τὸ ὁποῖο εἶναι καὶ τὸ παλαιότερο στὴ Γερμανία, στὴ Μεγάλη Μονὴ Frauenworth, ὅπως καλεῖται, γυναικεῖο μοναστήρι Βενεδικτίνων ἀδελφῶν, ὑπάρχει βλάσφημη ἀνάγλυφη ἀπεικόνιση, ἡ ὁποία παριστάνει τὸ “χέρι’’ τοῦ Θεοῦ, νὰ κρατεῖ τὰ σύμβολα ὅλων τῶν θρησκειῶν.  Ἀποτελεῖ μεγίστη ἀχαριστία πρὸς τὸν Δωρεοδότη Κύριο, τὸν Σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν καὶ Ἀναστάντα, νὰ  “συνυπάρχει’’ ὁ Τίμιος  Σταυρὸς μὲ τὰ σύμβολα τῶν ἀρνητῶν του. Διαστρέφουν τὸ σωτηριολογικὸ ἔργο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ βλάσφημη ἀνάγλυφη παράσταση τῆς παναίρεσης τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.  Μὲ ὅλα τοῦτα ἀντιλαμβάνεται κανείς, τὸ γιατί ὁ σύγχρονος Ὁμολογητὴς Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς τὸν συγκρητιστικὸ Οἰκουμενισμὸ κάλεσε παναίρεση.

Τούτη ἡ βλάσφημη ἀνάγλυφη ἀπεικόνιση στὴ Μονὴ Frauenworth, προβάλλει κατ’ οὐσία τὴ ἀχαριστία ποὺ θεωρεῖ ἀχρείαστη τὴ Θεία Οἰκονομία. Μὲ συνυπαρξιακοὺς θεατρινισμοὺς ὑποκρύβουν τὴν πραγματικότητα, προβάλλοντας τὴν παράλληλη συγκρητιστισκὴ συνύπαρξη, στερώντας κατ’ οὐσία τὴ δυνατότητα στοὺς συνανθρώπους μας ποὺ πιστεύουν σὲ θρησκειακὲς πλάνες, νὰ πιστέψουν στὸν Σωτῆρα Χριστὸ

Παπικὴ μοναχὴ στὴ Μεγάλη Μονὴ Frauenworth, ὁμιλοῦσε μὲ συγκίνηση, ἐνθουσιασμὸ  καὶ χαρὰ συνάμα γιὰ τὴ βλάσφημη αὐτὴ ἀνάγλυφη ἀπεικόνιση.  Ἀποτελεῖ αὐτὸ ἔκφραση χριστιανικῆς ἀγάπης;  Μπορεῖ κάποιος ποὺ ἔχει νοῦν Χριστοῦ νὰ φαντάζεται τέτοια πλάνη; Παρασυρόμενοι ἀπὸ τὴν πλάνη μιᾶς συναισθηματικῆς ‘’ἀγάπης’’ ποὺ τελικὰ ἀγάπη δὲν εἶναι, ὀλισθαίνουν σὲ συγκρητιστικὰ ἀτοπήματα.  Ὅ­ποιος τελικὰ πιστεύει στὴ βλασφημία αὐτή, ποὺ ἀνάγλυφα παριστάνεται, ἔχει διαστρέψει μέσα του τὴν ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας.  ‘’Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, “ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται’’ (Ψαλ. 90, 1).

Ὑπερπροβάλλουν τὴ συγκρητιστικὴ συνύπαρξη θρησκειῶν, ἡ ὁποία συνοδεύεται συνήθως μὲ τὸ ἄτοπο συνθηματολόγημα, ὅτι δῆθεν ὅλες οἱ θρησκεῖες ὑπηρετοῦν τὴν ἀνθρωπότητα, ὑπηρετοῦν τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀγάπη.  Δὲν διάβασαν γιὰ παράδειγμα, τί λέει τὸ κοράνι;  Γιὰ ποιὸ καλὸ καὶ γιὰ ποιὰ εἰρήνη μποροῦν νὰ ὁμιλοῦν;

Ὅσοι μὲ συναίσθηση  ὀλισθαίνουν στὸν διαχριστιανικὸ καὶ διαθρησκειακὸ οἰκουμενισμό, προβάλλοντας τὴ συνύπαρξη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὶς αἱρετικὲς κοινότητες καὶ ὁμάδες, ἀλλὰ καὶ μὲ θρησκειακὲς πλάνες, ἔχουν στρεβλὴ ἔννοια γιὰ τὴν Ἐκκλησία.   Γιὰ τοῦτο τοὺς τρομάζει ὁ ἐννοιολογικὸς καθορισμὸς τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς παναίρεσης, ἀπὸ τὸν Ὁμολογητὴ Ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα οὔτε νὰ ψελλίσουν δὲν μποροῦν.

Ἀναιροῦν μὲ τὸν συγκρητιστικὸ Οἰκουμενισμὸ ὁ,τιδήποτε ἔχει σχέση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ συγκρητιστικὸς Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι μόνο τὴν οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας ποὺ διαστρεβλώνει, ἀλλὰ κατ’ οὐσία στὴν πραγματικότητα τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία ἀρνεῖται καὶ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

Previous Article

Η μεταστροφή μιας «ιέρειας» των εκτρώσεων…

Next Article

Επίκειται νέα συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα