Τὸν ἀπέλυσεν ὁ Πάπας τῆς Ἀνατολῆς!

Share:

Τὴν 29ην καὶ 30ὴν Αὐγούστου συνεδρίασεν ἡ περὶ τὸν Πατριάρχην Κων/λεως Σύνοδος, ἡ ὁποία μεταξὺ ἄλλων ἀπεφάσισε καὶ τὰ ἑξῆς:

«Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν ἀπεφασίσθη ἡ χορήγησις Ἀπολυτηρίου ἐκ τοῦ κλίματος τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρὸς τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, προσωπικῶς καὶ μόνον εἰς αὐτόν, συνεπείᾳ τοῦ ὁποίου τοῦτο μὲν οὗτος ἀπαλλάσσεται ὁριστικῶς ἐκ τῆς ἐν ταῖς παροικίαις ρωσσικῆς παραδόσεως ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ μερίμνης αὐτοῦ, τοῦτο δὲ ἡ εὐθύνη τῶν ἐν Γαλλίᾳ Κοινοτήτων τῆς πρώην Ἐξαρχίας ἀνατίθεται ἐν σώματι εἰς τὸν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην κύριον Ἐμμανουήλ, ὥστε ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτοῦ εὐαισθησίᾳ νὰ ἀναλάβη τὴν ἐφ’ ἑξῆς πορείαν αὐτῶν… Ὡς πρὸς τὰς ἐν ἄλλαις χώραις τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης Κοινότητας τῆς ποτὲ Ἐξαρχίας, αὗται περιέρχονται εἰς τὴν κανονικὴν προστασίαν καὶ τὴν ποιμαντικὴν εὐθύνην τῶν ἀντιστοίχων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν ποιμαινόντων τὰς ἐν ταῖς χώραις ταύταις Ἐπαρχίας αὐτοῦ».

Ἐδόθη, δηλαδή, ἀπολυτήριον ἄνευ προηγουμένως ἐξετάσεως εἰς ποίαν δικαιοδοσίαν αὐτὸς θὰ ὑπάγη! Αὐτὸ εἶναι καταφανὴς παράβασις τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ ὑπάγεται εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς ἀπολελυμένης χειροτονίας! Περαιτέρω, πρόκειται δι’ ἀπάνθρωπον συμπεριφοράν, συνάμα καὶ ἀντιφατικήν, ἂν ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι τὸν κ. Ἰωάννην εἶχεν ἀναβιβάσει τὸ 2016 εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν πάλιν ὁ Πατριάρχης.

Πλήρης αὐθαιρεσία πράξεων: ἀναβιβάζει καὶ καταβιβάζει Ἱεράρχας, ἀποδίδει καὶ αἴρει αὐτοκεφαλίας, καταδικάζει καὶ ἀποκαθιστᾶ καθῃρημένους καὶ αὐτοχειροτονήτους!

Αὐτὰ συμβαίνουν, διότι θεωρεῖ ἰδιοκτησίαν του τὴν Ἐκκλησίαν, ὅπως ἀποτυπώνεται εἰς τὸ ἀνακοινωθέν: «τῶν ποιμαινόντων τὰς ἐν ταῖς χώραις ταύταις Ἐπαρχίας αὐτοῦ», δηλ. αἱ Μητροπόλεις δὲν ἀνήκουν εἰς τοὺς Μητροπολίτας, παρὰ μόνον αὐτοὶ εἶναι βικάριοι τοῦ ἰδιοκτήτου τῶν Ἐπαρχιῶν, τοῦ Φαναρίου, ποὺ μεριμνοῦν ἀντ’ αὐτοῦ διὰ τὰ «κτήματά» του!

Previous Article

«Αὐτογκόλ»!

Next Article

Πῶς καθιερώθη ἡ «θρονικὴ ἑορτή»;