Τὸ «δὲ θέλον δικαιοῦν ἑαυτῷ…»

Share:

Τὸ Φανάρι παρατηρεῖ ὅτι ἄν καὶ ἀκόμη καμία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν ἀνεγνώρισε τὴν ψευδοεκκλησίαν τῶν καθηρημένων καὶ αὐτοχειροτονήτων παρεκίνησε τὸ «Τάγμα τῶν Ὀφφικιάλων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα» νὰ ἐκδώση ἠλεκτρονικὸν βιβλίον μὲ τίτλον «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἡ Οὐκρανικὴ Αὐτοκεφαλία: Ἱστορικές, Κανονικὲς καὶ Ποιμαντικὲς ὄψεις». Εἰς τὴν διαφήμισιν τοῦ βιβλίου ἀναφέρεται ὅτι αὐτὸ ἀπευθύνεται εἰς ὅσους «ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νὰ μάθουν περισσότερα σχετικὰ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ὡς νὰ ἐπρόκειτο διὰ βοήθημα κατηχήσεως! Φέρουν εὐθύνην δι’ ὅσους θά σκανδαλισθοῦν, ὅταν ἔλθη εἰς γνώσιν των ἡ ἐσωτερική διαίρεσις τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Τάγματος κ. Λυμπεράκης εἰς τὸν πρόλογον παροτρύνει μάλιστα κάθε ἀναγνώστην νὰ προωθήση τὸ βιβλίον ἠλεκτρονικὰ εἰς ἄλλους πέντε μὲ προφανῆ σκοπὸν νὰ διαδοθῆ ἡ προπαγάνδα. Ἐκεῖνο βεβαίως ποὺ ὑπερβαίνει τὸ Ὀρθόδοξον πλαίσιον εἶναι ἡ ἀναγραφὴ εὐχαριστιῶν πρὸς τοὺς συγγραφεῖς διὰ τὴν παροῦσαν ἔκδοσιν «στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ»! Ἡ ὁποία νὰ εἰκάσωμεν ὅτι εἶναι τὸ σχίσμα, εἰς τὸ ὁποῖον ἔχει φθάσει ἡ Ὀρθοδοξία;

Ὅλοι οἱ συγγραφεῖς ποὺ ἔχουν συνεισφέρει εἶναι πρόσωπα ποὺ πρόσκεινται εἰς τὸ Φανάρι –ἄλλοι Ὀφφικίαλοι καὶ ἄλλοι κληρικοὶ- καὶ ἑπομένως δὲν ἀναμένει κανεὶς ἀντικειμενικὴν τοποθέτησιν. Μεταξὺ αὐτῶν ἡ Γερόντισσα Θεοξένη τῆς Ἱ.Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων, ὁ π. Ἰ. Χρυσαυγῆς, ὁ Τελμησσοῦ Ἰὼβ ποὺ ἦταν ὅλοι μέλη τοῦ Κολυμβαρίου, αὐτῆς τῆς ἀποτυχημένης συνάξεως μὲ τὰ ὅσα ἐπακόλουθα.

Previous Article

Το ΥΠΕΞ απαντά για τους Μουφτήδες της Θράκης

Next Article

Δελτίο της Ιερά Συνόδου περί της νεοπροτεσταντικής οργάνωσης “Ελληνική Ιεραποστολική Ενωση”

Διαβάστε ακόμα