Τὸ κακοποιημένον Σημεῖον τοῦ Σταυροῦ

Share:

– Ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ τιμιώτερο σύμβολο τῆς Χριστιανοσύνης.

– Κάθε στρατὸς καὶ κάθε παράταξη ἔχουν τὸ δικό τους λάβαρο, τὴ δική τους σημαία. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἔχουμε τὴ μοναδικὴ σημαία στὸ κόσμο, τὸ Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ.

– Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ πρῶτος σημαιοφόρος, ποὺ σήκωσε τὸ βαρύτερο Σταυρὸ φορτωμένο μὲ τὰ ἁμαρτήματα ὅλου τοῦ κόσμου.

– Ἰωάννης Δαμασκηνός: Ὁ Σταυρὸς εἶναι πολυδύναμος δύναμις, βέλος ἀόρατον, φάρμακον ἄϋλον, πληγὴ λυσίπονος, δόξα ἐπονείδιστος.

– Ἰωάννης Χρυσόστομος: Ὁ Σταυρὸς ἔσωσε τὴν οἰκουμένην, ἐδίωξε τὴν πλάνην, ξανάφερε τὴν ἀλήθεια, ἔκαμε τὴ γῆ οὐρανό, καὶ μεταμόρφωσε τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀγγέλους.

– Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς περιερχόμενος τὴν Ἑλλάδα καὶ διδάσκων ἔλεγε: Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ κάνουν σωστὰ τὸ σταυρό τους. Νὰ σμίγουν τὰ (3) τρία δάκτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ καὶ νὰ ἐγγίζουν τὴ κεφαλή. Στὴ συνέχεια νὰ κατεβάζουν τὸ χέρι στὴ κοιλιά, ποὺ συμβολίζει τὴν κοιλιὰ τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἐσαρκώθη ὁ Χριστός. Μετὰ νὰ βάζουν τὸ χέρι εἰς τὸ δεξιὸ μέρους, ὅπου εἶναι οἱ δίκαιοι. Μετὰ στὸ ἀριστερὸ ὅπου εἶναι οἱ ἁμαρτωλοὶ ζητώντας νὰ μὴ τοὺς βάλουν μὲ αὐτούς.

– Δυστυχῶς ὅμως τίποτε ἀπὸ τὶς διδαχὲς τῶν πατέρων δὲν ἐφαρμόζεται.

Πολὺ κακοποιημένο τὸ Σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Μερικοὶ χριστιανοὶ προσευχόμενοι εἴτε ἐντὸς εἴτε ἐκτὸς τοῦ Ἱ. Ναοῦ δὲν ἑνώνουν τὰ τρία (3) δάκτυλα.

Δὲν ἐγγίζουν τὸ μέτωπο, ἀλλὰ τὸ χέρι τους αἰωρούμενο  πέφτει στὴν κοιλιά, σπανίως ἐγγίζει τὸ δεξιὸ μέρος τοῦ στήθους, τὸ ἀριστερὸ ποτέ.

– Τώρα, ὅταν προσεύχονται μπροστὰ στὴν εἰκόνα, τὰ χείλη τους δὲν ἐγγίζουν τὴν εἰκόνα, ἀλλὰ κινοῦν τὴν κεφαλή τους σταυροειδῶς καὶ ἄνω κάτω. Καὶ τὸ πιὸ ἀπρεπὲς καὶ μαγικὸ περιφέρουν τὴν παλάμη τοῦ χεριοῦ τους ἐπάνω στὴν εἰκόνα καὶ στὴ συνέχεια αἰωρουμένη τὴν κινοῦν στὸ στῆθος τους.

– Πανεπιστημιακὸς δάσκαλος ὁμιλῶν γιὰ τὸ Σημεῖο τοῦ Σταυροῦ εἶπε: Τὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ ἦσαν ὁριζόντια, τεντωμένα, καρφωμένα καὶ ἔσταζαν καὶ αἷμα. Ἑπομένως οἱ Χριστιανοὶ ποὺ δὲν κάνουν σωστὰ τὸ σταυρό τους δὲν προσεύχονται. Δὲν ἔπιασαν τὸ σωστὸ νούμερο (τὸν ἀριθμὸ τηλεφώνου τοῦ Θεοῦ), ὥστε νὰ ἀκουσθεῖ τὸ αἴτημα τῆς προσευχῆς τους.

– Ὡς ἐκ τούτου λοιπὸν οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ ἄπειρη εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Χριστὸ πρέπει πάντοτε στὸ σπίτι, στὸ Ναό, στὸ φαγητό, στὸ δρόμο καὶ σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς τους νὰ κάνουν σωστὰ τὸ σταυρό τους, ὥστε νὰ εἰσακούονται καὶ νὰ ἱκανοποιεῖται τὸ αἴτημά τους.

Ὁ Ὕμνος τοῦ Σταυροῦ:

Ὁ Σταυρὸς εἶναι: ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας,

ἡ δόξα τῶν ἀγγέλων,

ὁ φύλαξ τῆς οἰκουμένης,

τὸ στήριγμα τῶν πιστῶν,

τὸ τραῦμα τῶν δαιμόνων.

ΑΜΗΝ.

Σπύρος Μεσσηνιώτης

Θεολόγος – Νομικός

Previous Article

Ο Luc Montagnier, βραβείο Νόμπελ ιατρικής, για τον κορωνοϊό και τα εμβόλια

Next Article

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ!