Τὸ ΚΥΤ Φυλακίου καὶ ἡ ἐπέκτασις ἄλλων «μεταναστευτικῶν δομῶν»

Share:

Γράφει ὁ κ. Βάκης Τσιομπανίδης, Πρόεδρος ΑΚΚΕΛ

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΑΚΚΕΛ καταθέτει τὶς ἀκόλουθες σκέψεις σχετικὰ μὲ τὴν ἐμμονὴ τῶν κ. Μητσοτάκη, κ. Μηταράκη, κ. Χρυσοχοΐδη καὶ ΣΙΑ νὰ φυτεύουν κέντρα γιὰ ἀλλοδαποὺς λαθρομετανάστες στὴν Θρᾴκη καὶ στὰ νησιά, ὥστε νὰ γίνει γνωστὴ ὅλη ἡ εἰκόνα πιθανῶν ἐξελίξεων καὶ καθεστωτικῶν σχεδίων.

Τὸ ΚΥΤ Φυλακίου ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπέκταση χωρητικότητας τῶν δομῶν στὰ νησιὰ εἶναι μόνο ὁ προπομπὸς τοῦ διαμελισμοῦ τῆς χώρας μὲ τὶς ἐλεύθερες οἰκονομικὰ ζῶνες. Στὶς ΕΟΖ θὰ χρειαστεῖ φθηνὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ (σύγχρονοι σκλάβοι) καὶ αὐτὸν τὸν ρόλο θὰ παίξουν πρόσφυγες- μετανάστες καὶ ὁ ντόπιος πληθυσμός, ἂν δὲν γίνει μετανάστης στὴν ἴδια του τὴν πατρίδα. Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη μετὰ τὸ Αἰγαῖο εἶναι ἕτοιμη νὰ προχωρήσει σὲ “ξεπούλημα” τῆς Θρᾴκης.

Τί εἶναι ὅμως οἱ ἀνεξάρτητες οἰκονομικὲς ζῶνες;

Ἐλεύθερη Οἰκονομικὴ Ζώνη θεωρεῖται τὸ περιορισμένο τμῆμα τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους τοῦ κράτους, στὸ ὁποῖο συγκεκριμένες προνομιακὲς οἰκονομικὲς συνθῆκες (τελωνεῖα, μίσθωση, φορολογία, θεωρήσεις βίζας κ.ο.κ.), ἐφαρμόζονται ὅσον ἀφορᾶ ξένους καὶ ἐγχώριους ἐπιχειρηματίες, ὁρίζοντας συνεπῶς τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς βιομηχανίας καὶ τῆς ἐπένδυσης ξένων κεφαλαίων.

Νομοθετεῖται ἡ δυνατότητα δημιουργίας ζωνῶν ἐλεύθερου ἐμπορίου, εἰδικῶν ζωνῶν οἰκονομικῶν ἀποθηκῶν ἐμπορευμάτων, ἐλεύθερων λιμανιῶν, ζωνῶν ἐξαγωγικῆς δραστηριότητας, εἰδικῶν ἐπενδυτικῶν ζωνῶν, ἐλεύθερων βιομηχανικῶν-οἰκονομικῶν ζωνῶν κλπ., περιορισμὸς ἢ κατάργηση τῶν ἐπιβαρύνσεων τῶν ἐργοδοτῶν, χαλάρωση τῶν κανονισμῶν ἀσφάλειας στὸ χῶρο ἐργασίας, ἀποδυνάμωση τῶν περιβαλλοντικῶν κανονισμῶν, ἀπαγόρευση τοῦ συνδικαλισμοῦ, ἀλλὰ καὶ κατάργηση κάθε εἴδους συλλογικῶν διαπραγματεύσεων, περαιτέρω μείωση τοῦ μισθοῦ τῶν ἐργαζόμενων καὶ ἀπορρύθμιση τῶν κανόνων ἐργασίας.

Οἱ ἐπιχειρήσεις ποὺ λειτουργοῦν ἐντὸς τῶν ΕΟΖ χρησιμοποιοῦν εἰσαγόμενες πρῶτες ὕλες χωρὶς δασμούς, ἀξιοποιοῦν τὴν φορολογικὴ ἀσυλία καὶ δὲν πληρώνουν σχεδὸν καθόλου φόρους. Ἡ χαμηλὴ διασύνδεσή τους μὲ τὴν ἐγχώρια οἰκονομία, δείχνει ὅτι τὸ ὄφελος γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς φιλοξενούσας χώρας εἶναι μηδαμινό.

Μία μελέτη τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας ἀναφέρει ὅτι στὶς ΕΟΖ τῆς Κίνας τὸ μέσο ὡράριο ποικίλλει ἀπὸ τὶς 54 ὥς τὶς 77 ὧρες τὴν βδομάδα.

Ἀπάντηση τῆς Κομισιὸν 28 Ὀκτωβρίου 2011 (E-008429/2011) σχετικὰ μὲ τὴν δημιουργία Ἐλεύθερων Οἰκονομικῶν Ζωνῶν στὴν Ἑλλάδα.

“Ἄν τὸ ἀποφασίσει ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ἡ Ἐπιτροπὴ εἶναι πρόθυμη νὰ συζητήσει μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἀρχὲς τὴ δυνατότητα ὑλοποίησης τῶν ἰδεῶν αὐτῶν”.

Ὑπάρχει λοιπόν, προτεινόμενο μοντέλο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Εἰδικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ τὴν Θρᾴκη, τὸ ὁποῖο εἶναι μᾶλλον ἕνας συνδυασμὸς τῶν μοντέλων, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν κυρίως ἡ Πολωνία καὶ δευτερευόντως ἡ Ν. Κορέα.

Φυσικὰ πέραν ἀπὸ τὴν ἐξεταζόμενη περιοχή, τὸ ἴδιο μοντέλο προτείνεται νὰ ἰσχύσει καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς χώρας, μὲ ἀντίστοιχες προοπτικὲς καὶ φιλοδοξίες.!!!

Ὑπάρχει λοιπὸν ἔντονη κινητικότητα γιὰ τὴν δημιουργία ΕΟΖ στὴν Ἑλλάδα καὶ εἰδικότερα στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾴκης, ὑπάρχουν καὶ ἀντίστοιχες ἀποφάσεις ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, οἱ ὁποῖ­ες ἀποτελοῦν τὸν “προπομπὸ” αὐτῆς τῆς δημιουργίας τῆς ΕΟΖ.

Αὐτὸ γιὰ νὰ καταλάβουμε ἐπιτέλους τί χρειάζονται οἱ μετανάστες στὸν Ἕβρο, στὰ νησιὰ καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς καὶ πρὸς τί οἱ ἐμμονές. Μέσα στὴν συμφωνία γιὰ τὴν ΕΟΖ θὰ ὑπάρχει θέμα δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων, ἀντίστοιχες ΕΟΖ θὰ δημιουργηθοῦν ξαφνικὰ καὶ στὴν ἀνατολικὴ Θρᾴκη ἀλλὰ καὶ στὴν Βουλγαρία. Τότε ἡ Τουρκία μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ ἐγγυητὴς τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων ὅλης τῆς Θρᾴκης. Θὰ ἔχει τόσο μεγάλη ἐπιρροὴ ποὺ θὰ ἀπαιτήσει δημοψήφισμα ἀνεξαρτητοποίησης τῆς Θρᾴκης, δημιουργώντας ἕνα κράτος δορυφόρο τῆς Τουρκίας, μὲ τὸν οἰκονομικὸ ἔλεγχο τῆς Γερμανίας… Χωρὶς νὰ πέσει οὔτε μία τουφεκιά.

Previous Article

Στόχος της Τουρκίας η κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Next Article

Η επιβίωση του Ελληνισμού συνδέεται άρρηκτα με την απελευθέρωση της Κύπρου