Τὸ «περιβαλλοντικὸν ἀποτύπωμα» τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Share:

Προσφάτως ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ἔλαβε «τὸν ὑψηλὸν ἀκαδημαϊκὸν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κύπρου», ὡς εἶπεν ὁ ἴδιος. Θὰ κατεδέχετο ἆραγε ὁ Μ. Βασίλειος νὰ λάβη τί­τλον ἀπὸ τὸ οἷονδήποτε πανεπιστημιακὸν τμῆμα;… Τὸν ἐπιβραβεύουν ὅλοι διὰ τὴν οἰκολογικήν του δρᾶσιν, προφανῶς διὰ νὰ ἐπιτύχουν δημοσίας σχέσεις. Βεβαίως, ὑπάρχουν ἀναπάντητα ἐρωτήματα διὰ τὴν δρᾶσιν: ὑπῆρξεν οἰκονομικὸς ἔλεγχος διὰ τὰ ἑκατομμύρια πού ἐδαπανήθησαν εἰς τὰ συνέδρια τοῦ Φαναρίου; Τί ζημία προκαλεῖ εἰς τὸ περιβάλλον ὁ Πατριάρχης, ὅταν μετακινῆται μὲ ἰδιωτικάς πτήσεις; Πάντως, τὴν ἐκκλησιαστικήν του δρᾶσιν δὲν τὴν ἐπιβραβεύει κανείς, καθὼς αὐτὴ διολισθαίνει πρὸς τὴν διαθρησκειακὴν διὰ τὴν «ἀνάπτυξιν ἑνὸς παγκοσμίου οἰκολογικοῦ πολιτισμοῦ»!… Ἄλλωστε ἐδήλωσε καὶ τὴν συμφωνίαν του μὲ τὴν «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση»… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν του κατὰ τὴν βράβευσιν τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2022:

«…ἡ εἰρηνοποιητικὴ δρᾶσις τῶν θρησκειῶν συν­αρτᾶται μὲ τὴν εἰρήνην τῶν θρησκειῶν μεταξὺ των, καὶ μὲ τὴν συνεργασίαν των. Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ ἀναδύονται αἱ φιλάνθρωποι ἀξίαι, αἱ ὁποῖαι ἐνυπάρχουν εἰς τὰς θρησκευτικάς παραδόσεις. Σήμερον, αἱ θρησκεῖαι καλοῦνται νὰ συμβάλλουν εἰς τὴν οἰκοδομὴν ἑνὸς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος βλέπει εἰς τὸν συν­άνθρωπόν του τὸν ἀδελφὸν καὶ ὄχι τὸν ἀντίπαλον, τὸν ἐπίβουλον ἢ τὸν ἐχθρόν. Ἐπίσης, αἱ θρησκεῖαι ὀφείλουν νὰ τονίζουν τὴν συνάφειαν εἰρήνης καὶ δικαιοσύνης. Ἡ τεθεμελιωμένη ἐπὶ τῆς δικαιοσύνης εἰρήνη εἶναι τὸ ὕψιστον ἐγκόσμιον ἀγαθόν, τὸ ἀληθὲς συμφέρον, τὸ «εἰς ἀγαθὸν φέρον» διὰ τὸν ἄνθρωπον, τοὺς λαοὺς καὶ τὴν ἀνθρωπότητα… ἡ ἐμπιστοσύνη εἰς τὸν διάλογον καὶ τὴν συνεργασίαν ἐνίσχυσε τὴν στράτευσιν τῆς ἡμῶν Μετριότητος καὶ εἰς τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἀνάπτυξιν ἑνὸς παγκοσμίου οἰκολογικοῦ πολιτισμοῦ».

Previous Article

Αρχιμ. Αλέξανδρος Κανταράκιας μιλά στον «Ε.Κ.» για τον εκδιωγμό του

Next Article

Θὰ διενεργήση ἀνακρίσεις τὸ Φανάρι;