Τὸ πρώτιστον κριτήριον τῆς ἑνότητος τὸ ἐνεθυμήθησαν διὰ τὸ Μαυροβούνιον

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Οἱ πρόσφατες ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειες τῶν σχισματικῶν στὸ Μαυροβούνιο κατὰ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτη Μαυροβουνίου, καθὼς καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ προέδρου τοῦ Μαυροβουνίου Μίλο Τζουκάνοβιτς, προκάλεσαν μεγάλη λύπη.

Ὁ πρόεδρος τοῦ Μαυροβουνίου κ. Μίλο Τζουκάνοβιτς ἔχει ἐντείνει τὶς προσπάθειές του γιὰ ἐκχώρηση Τόμου Αὐτοκεφαλίας στὸ σχισματικὸ μόρφωμα τοῦ Μαυροβουνίου ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό. Ὅπως εἶναι γνωστὸ τὸ σχισματικὸ μόρφωμα τοῦ Μαυροβουνίου δημιουργήθηκε στὶς 31 Ὀκτωβρίου 1993 στὸ Cetinje, τὸ ὁποῖο αὐτοκαλεῖται “Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου”, κάτι ἀνάλογο ποὺ εἶχε γίνει καὶ μὲ τὰ δύο σχισματικὰ μορφώματα στὴν Οὐκρανία.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν σχισματικῶν τῆς καλούμενης “Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Μαυροβουνίου” “μητροπολίτης” Μιχαὴλ Ντεντέις δὲν ἀναγνωρίζεται, οὔτε καὶ ἡ “ἀρχιερωσύνη” αὐτοῦ. Κάτι ἀνάλογο συνέβαινε καὶ μὲ τὰ δύο σχισματικὰ μορφώματα στὴν Οὐκρανία, τὸ ὁποῖο τόσο εὔκολα λησμόνησαν οἱ ἐπιλέξαντες τὴ μονομέρεια στὸ “Οὐκρανικό”, γιὰ τοῦτο κατάντησαν νὰ ὁμιλοῦν γιὰ συνέχιση Ἀποστολικῆς διαδοχῆς ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἀρχιερωσύνη καὶ Ἱερωσύνη σὲ καθῃρημένους σχισματικούς, ἀντιστρατευόμενοι ἐκκλησιαστικὲς ἐπισημάνσεις τοῦ π. Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου.

Τὴν ἀρχαία παράδοση, ἡ ὁποία θέλει “τὰ ἐκκλησιαστικὰ τοῖς πολιτικοῖς συμμεταβάλλεσθαι”, ποὺ τόσο ἔντονα πρόβαλαν γιὰ τὸ “Οὐκρανικό”, τὴ λησμονοῦν τώρα παντελῶς γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Μαυροβουνίου. Ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἐνδεχόμενη παρόμοια Αὐτοκεφαλία στὸ Μαυροβούνιο, θὰ γίνει ἀφορμὴ μεγαλύτερου κλονισμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας. Τώρα ἀναγκαστικὰ ἔχουν ἐνθυμηθεῖ τὸ ἐκκλησιαστικὸ κριτήριο ἑνότητας.

Οὔτε φυσικὰ καὶ στὰ ἱστορικὰ γεγονότα καταφεύγουν, κάτι ποὺ ἰδιοτελῶς καὶ μὲ προχειρότητα ἔχουν πράξει γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ “Οὐκρανικοῦ”. Δὲν ἀποτελεῖ ἐπιχείρημα καὶ γι’ αὐτούς, ὅτι μέχρι τὸ 1766 οἱ Μητροπολίτες Μαυροβουνίου ὑπάγονταν στὸ Πατριαρχεῖο Πεκίου καὶ ἀπὸ τὸ 1766 “ἡ μητρόπολη αὐτὴ ἑνώθηκε μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο”*, οὔτε ὅτι “ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα ἀναφέρεται σὰν “Αὐτοκέφαλος μητρόπολις Μαυροβουνίου”*. Τὸ πρώτιστο κριτήριο τῆς ἑνότητας γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Αὐτοκεφάλου, τώρα “ἀναγκαστικὰ” λήφθηκε ὑπόψη.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ πρώτιστο κριτήριο τῆς ἑνότητας τὸ ἔχουν ἐνθυμηθεῖ μὲ μεγάλη εὐκολία. Ἡ ἐπικριτικὴ στάση ἀπέναντι στὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ στάση τῶν σχισματικῶν τοῦ Μαυροβουνίου, εἶναι πανομοιότυπη μὲ τὴ στάση ποὺ τηροῦσαν καὶ γιὰ τὰ δύο σχισματικὰ μορφώματα στὴν Οὐκρανία. Τὴ στήριξη ποὺ δίνουν τώρα στὸν Μητροπολίτη Μαυροβουνίου, τὴν παρεῖχαν ἄλλοτε στὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ αἴφνης τὰ λησμόνησαν ὅλα. Αἴφνης ἄλλαξαν στάση.

Στὴν περίπτωση τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, τὸ πρώτιστο ἐκκλησιαστικὸ κριτήριο ποὺ εἶναι ἡ ἑνότητα ἀγνοήθηκε, μὲ λυπηρὸ ἀποτέλεσμα τὴ μεγάλη ἀνατροπὴ στὴν Οὐκρανία καὶ τὸν κλονισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας.

Γνωρίζουν ὅτι τώρα δόθηκε ἄλλοθι καὶ σὲ ἄλλα σχισματικὰ μορφώματα ποὺ ζητοῦν Αὐτοκεφαλία. Τώρα σίγουρα θὰ ἐνθυμηθοῦν καὶ τὸ μεγάλο Συν­οδικὸ προνόμιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ποὺ τόσο εὔκολα ἀγνόησαν γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος. Ἡ ἄκρως ἀντίθετη στάση τους στὸ πρόβλημα μὲ τοὺς σχισματικούς τοῦ Μαυροβουνίου, χωρὶς ἀμφιβολία ἔχει φανερώσει τὴ μονομέρεια ποὺ τηρήθηκε στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα.

* Ἰωάννη Ταρνανίδη «Ἱστορία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας» (Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀδελφῶν Κυριακίδη α.ε).

Previous Article

Το σχίσμα στην Ουκρανία εξυπηρετεί αποκλειστικά πολιτικούς σκοπούς

Next Article

Το αυτοκέφαλο δίνεται με σύμφωνη γνώμη όλων των Εκκλησιών