Τὸ «Σκοπιανὸν» ἀνοίγει καὶ πάλιν

Share:

Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη

Ἡ ἀνάδειξις τοῦ νέου Πατριάρχου Σερβίας εἶναι πλέον γεγονὸς καὶ ὅλοι εὑρίσκονται ἐν ἀναμονῇ διὰ τὸ πῶς θὰ χειρισθῆ τὰ φλέγοντα ἐκκρεμῆ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἐπηρεάζουν ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ἰδιαιτέρως τὰ Βαλκάνια. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος ἐκτὸς τῶν συγχαρητηρίων ἀπέστειλεν εἰς τὸ νέον Πατριάρχην Σερβίας καὶ ἐπιστολήν, εἰς τὴν ὁποίαν διατυπώνει τὴν προσμονὴν διὰ μίαν νέαν σύναξιν Προκαθημένων εἰς τὸ Ἀμμάν, ὅπως αὐτὴ εἶχε πρα-γματοποιηθῆ τὴν 26ην Φεβρουαρίου 2020. Παρόμοιαι ἐπιστολαὶ ἐστάλησαν καὶ εἰς τοὺς ὑπολοίπους Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ἡ σύμπτωσις τῆς ἐκλογῆς νέου Πατριάρχου Σερβίας καὶ ἀποστολῆς τῆς ἐπιστολῆς, δὲν ἀποτελεῖ συγκυρίαν. Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἠδύνατο νὰ μὴ ἀσχοληθῆ ἐκ νέου μὲ αὐτὴν τὴν σύναξιν τῶν Προκαθημένων ἢ προφασιζόμενος τὴν ἐπιδημίαν θὰ ἦτο δυνατὸν τουλάχιστον νὰ μεταθέση ἀργότερα τὴν ἀποστολὴν τῶν ἐπιστολῶν, ὅταν τὰ πολιτικὰ μέτρα δὲν θὰ εἶναι τόσον αὐστηρά. Ἐπέλεξεν, ὅμως, τὴν παροῦ­σαν χρονικὴν στιγμήν, ὥστε νὰ δείξη τὴν στήριξίν του πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ νέου Προκαθημένου, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ μὴ παρέλθη ἐπιπλέον διάστημα, κατὰ τὸ ὁποῖον ἡ κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας εὑρίσκεται ἐν διωγμῷ.

Ὅμως ἡ σύναξις τῶν Προκαθημένων ἀφορᾶ καὶ ἄμεσα τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας σχετικῶς μὲ τὸ θέμα τῶν σχισματικῶν τῶν Σκοπίων, διὰ τὸ ὁποῖον ἐγράφετο εἰς τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τοῦ Ἀμμάν: «Στὸ θέμα τῆς Βόρειας Μακεδονίας, οἱ ἀντιπροσωπίες δήλωσαν ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπιλυθῆ μέσῳ διαλόγου ἐντὸς τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ μὲ πανορθόδοξη ὑποστήριξη».

Ἐπιχειρεῖται ἡ σταθεροποίησις τῶν Σκοπίων

Τὸ κράτος τῶν Σκοπίων εἰς τὴν παροῦσαν φάσιν ἔχει ἀναπτύξει ἰδιαιτέρους δεσμοὺς μὲ τὴν Ρωσίαν καὶ τὴν Σερβίαν. Ὁ ὑπ. Ὑγείας τῶν Σκοπίων πρόσφατα ἐδήλωσεν ὅτι ἡ χώρα του προτίθεται νὰ ἀγοράση 100.000 δόσεις τοῦ ρωσικοῦ ἐμβολίου Sputnik-V καὶ ἤδη ἔχει ἔλθει εἰς ἐπαφὴν μὲ τὴν ρωσικὴν πρεσβείαν. Τὴν προσωρινὴν ἔλλειψιν ἐμβολίων ἐπροθυμοποιήθη νὰ καλύψη ἡ Σερβία, μὲ ἀποστολὴν 8.000 δόσεων τοῦ ἐμβολίου. Ἡ Ρωσία καὶ ἡ Σερβία θέλουν ὡς σύμμαχον τὰ Σκόπια, ὅμως τὸ ἐκκλησιαστικὸν παραμένει ὡς «ἀγκάθι» εἰς τὰς σχέσεις, καὶ προφανῶς ἀσκοῦνται πιέσεις διὰ τὴν ἐν εὐθέτῳ χρόνω ἐπίλυσίν του, ἰδιαιτέρως τώρα ποὺ ὁ νέος Πατριάρχης Σερβίας φαίνεται νὰ ἔχη ἀγαστὴν συνεργασίαν μὲ τὸν κ. Βούτσιτς.

Ἡ Ε.Ε. παρακολουθεῖ αὐτὰς τὰς ἐξελίξεις καὶ πιθανὸν μὲν νὰ μὴ ἐπιθυμῆ τὸ κρατίδιον αὐτὸ νὰ καταστῆ ὑποχείριον τῶν… «Σλάβων» (ὀξύμωρον…), ἀλλὰ σίγουρα συμφωνεῖ καὶ αὐτὴ μὲ τὸ γεγονὸς τῆς ἐπιλύσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, καθὼς αὐτὸ θὰ συντελέση εἰς ἀκόμη μεγαλυτέραν σταθεροποίησιν τοῦ κρατιδίου. Ἡ Ε.Ε. συνεχῶς καὶ μὲ κάθε μέσον προσπαθεῖ νὰ διακρατήση τὴν συνοχὴν εἰς αὐτὸ τὸ κρατίδιον. Χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι, ἐνῶ ἡ Βουλὴ τῶν Σκοπίων ἀπεφάσισε μέσα Ἰανουαρίου ἀπογραφὴν τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ὁποία θὰ διενεργηθῆ τὸν προσεχῆ Ἀπρίλιον, ἐπειδὴ αὐτὴ θὰ καταδείξη τὰ ποσοστὰ τῶν διαφορετικῶν ἐθνικοτήτων, ἡ Ε.Ε. δι’ ἀντιπροσωπίας της εἰς τὰ Σκόπια τέλη Φεβρουαρίου μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πρέσβυν κ. Ντ. Γκὶρ ὑπέδειξεν εἰς τὴν Κυβέρνησιν μὲ ἐπίμονον τρόπον ὅτι πληροφορίαι ὅπως ἡ φυλή, ἡ ἐθνικὴ καταγωγή, ὁ πολιτικὸς ἢ θρησκευτικὸς προσανατολισμὸς κ.ἄ. θὰ πρέπη νὰ ἀποσιωποιηθοῦν –τουλάχιστον- ἀπὸ τὰς ἀστυνομικὰς ταυτότητας. Τὸ ἐπιχείρημα ποὺ προέβαλεν ἡ ἀντιπροσωπία εἶναι ὅτι ὁ εὐρωπαϊκὸς κανονισμὸς προσταστίας προσωπικῶν δεδομένων εἶναι ἀντίθετος, παρ’ ὅτι αὐτὸς δὲν ἰσχύει εἰς τὰ Σκόπια! Κατ’ οὐσίαν ἐπρόκειτο διὰ ἀπειλὴν ἐμμέσως τῶν πολιτειακῶν ἀρχῶν τῆς γείτονος ὅτι θὰ ἀντιμετωπίσουν προβλήματα μὲ τὴν ἔνταξίν των εἰς τὴν Ε.Ε.. Τελικῶς, ἠναγκάσθη ἡ κυβέρνησις νὰ ὑποχωρήση.

Παραλλήλως ἡ Ε.Ε. χρηματοδοτεῖ ἀφειδῶς τὸ κράτος τῶν Σκοπίων διὰ τὴν τουριστικήν του ἀνάπτυξιν, εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ὁποίας ἐδημιουργήθη καὶ ὁ λεγόμενος «Μακεδονικὸς Τουριστικὸς Ὁδηγός»! Δὲν εἶναι ἡ μόνη περίπτωσις ποὺ χρησιμοποιεῖται τὸ «μακεδονικός». Ἡ παραχαράττουσα τὴν ἱστορίαν «Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν» τῶν Σκοπίων ὄχι μόνον συνεχίζει καὶ προτάσσει τὸν ὅρον «Μακεδονικὴ» εἰς τὸν τίτλον της, ἀλλὰ ὑπεχρέωσε καὶ τὸν κ. Ζάεφ νὰ ὑποχωρήση, ὅταν (μᾶλλον διὰ τὸ φαίνεσθαι…) ἐζήτησε τὴν ἀλλαγὴν τῆς ὀνομασίας. Μήπως χρειάζεται ἐπιπλέον νὰ ἀναφερθῆ ὅτι ἀκόμη πωλοῦνται προϊόντα διεθνῶς ποὺ ἀναγράφουν «Μακεδονία» χωρὶς οὔτε τὸν παραμικρὸν προσδιορισμόν;

Ἐνῶ, λοιπόν, παραβαίνουν πολλαπλῶς καὶ ἀνερυθρίαστα ἀκόμα καὶ αὐτὴν τὴν ἐπονείδιστον «Συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν», ὄχι μόνον δὲν ὑπάρχει καμία διαμαρτυρία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἡ Κυβέρνησις ἐπικροτεῖ τὰ σκοπιανὰ σχέδια: Ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ τὸν Σεπτέμβριον ἔλαβεν ἀποφάσεις διὰ ἐντατικοποίησιν τῶν συνεργασιῶν μὲ τὰ Σκόπια, ὥστε νὰ ἐμπεδώσουν οἱ Ἕλληνες ὅτι τὸ ζήτημα ἔληξε! Μόλις πρὸ ἑβδομάδος ὁ Ὑπουργὸς κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ὑπέγραψε συμφωνίαν διὰ ἀνταλλαγὴν πληροφοριῶν μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Σκοπίων. Ὡς νὰ μὴ ἔφθαναν αὐτὰ ὁ Ὑφ. Ἀναπτύξεως κ. Γιάννης Οἰκονόμου ὡρίσθη κεντρικὸς ὁμιλητὴς εἰς παρουσίασιν βιβλίου, τοῦ ὁποίου ὁ συγγραφεὺς κ. Cas Mudde κάνει λόγον μεταξὺ ἄλλων ἐναντίον ὅσων ἀντέδρασαν, χαρακτηρίζων αὐτὸ «ἐθνικιστικὸ παροξυσμὸ γιὰ τὴν (Βόρεια) Μακεδονία»! Ὄχι μόνον προσβάλλει, ἀλλὰ ἀποδέχεται καὶ «Μακεδονία» καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν «εὐλογίαν» τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ!

Ἐθνικοὶ μειοδόται οἱ… Κανονολόγοι;

Ἡ διεθνὴς πολιτικὴ γραμμὴ εἶναι ταγμένη εἰς τὸ νὰ ὑποχρεώση τοὺς λαοὺς καὶ κυρίως τὸν ἑλληνικὸν λαὸν νὰ ἀποδεχθῆ ὅτι τὸ ψευδεπίγραφον κράτος ἦλθε, διὰ νὰ μείνη ὁριστικά. Ἑπομένως, ἂν ἡ «Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν» εἶναι δυνατὸν νὰ ὀνομάζεται «Μακεδονικὴ» καὶ δὲν ἐγείρεται κανένα ζήτημα, διατί νὰ μὴ ὀνομάζωνται καὶ οἱ σχισματικοί; Πῶς θὰ κατορθώσουν νὰ ἐπέμβουν ἐκκλησιαστικά;

Τὸ «Οὐκρανικὸν» δὲν ἐφανέρωσεν ἁπλῶς τὴν δύναμιν ἐπιβολῆς τῶν πολιτικῶν ἐπὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐπιπλέον τὰ «μέσα», διὰ νὰ ἐπιτευχθῆ αὐτό. Θὰ ἔπιπτεν εἰς τὸ κενὸν ἐν τῇ γενέσει του τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἔγκλημα ποὺ διέπραξεν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἐὰν οἱ ἐν ἐνεργείᾳ Πανεπιστημιακοὶ Κανονολόγοι ἐλάμβανον τὸ μέρος τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τῶν συμφερόντων. Τουναντίον «ἐγνωμοδότησαν» καὶ παρεῖχον μίαν ψευδῆ δικαιολόγησιν τῶν ἐξοφθάλμως αὐθαιρέτων καὶ ἀντικανονικῶν πράξεων τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, παρέχοντες κατ’ οὐσίαν ἄλλοθι εἰς τὰ πολιτικὰ σχέδια. Διὰ τοῦτο εἶναι συνυπόλογοι ἔναντι τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν σημερινὴν ὀδυνηρὰν κατάστασιν, τὴν ὁποίαν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐπιχειρεῖ νὰ θεραπεύση. Ἂν λοιπὸν οἱ Κανονολόγοι συναινέσουν καὶ πάλι διὰ τὰ Σκόπια, δὲν θὰ ἔχουν ἁπλῶς διαπράξει ἐκκλησιαστικὸν ἔγκλημα, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἐπιπλέον καὶ «ἐθνικοὶ μειοδόται»!

Ὁ πλέον γνωστὸς Καθηγητὴς Κανονικοῦ Δικαίου εἶναι ὁ κ. Θεόδωρος Γιάγκου, πρ. σύμβουλος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ νῦν «Ἄρχων Διδάσκαλος» τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως . Εἰς τὸ ζήτημα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανίας ἐτάχθη ἀναφανδὸν εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Δὲν εἶναι ὅμως ἄξια λόγου τὰ ἐπιχειρήματά του. Ἐχρησιμοποίησε καὶ αὐτὸς τὰ γνωστὰ «ἀναμασήματα» περὶ τοῦ δῆθεν «πρωτείου» τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τὰ ὁποῖα ἡ Ὀρθόδοξος συνείδησις ἀπορρίπτει διαρρήδην, ἀλλὰ καὶ πολλαπλῶς ἀρθρογράφοι τοῦ «Ο.Τ.» ἔχουν ἀνασκευάσει.

Ὑπάρχει «προδικαιοδοσιακὸν» δικαίωμα;

Ὁ ἕτερος Καθηγητὴς Κανονικοῦ Δικαίου εἶναι ὁ Ἀρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, ἐν δυνάμει ὑποψήφιος Ἐπίσκοπος. Αὐτὸς ἀνέπτυξε μίαν διαφορετικὴν θεωρίαν, ποὺ ὁ ἴδιος ἀποκαλεῖ «προδικαιοδοσιακὸν δικαίωμα», κατὰ τὴν ὁποίαν αὐτοκεφαλίαν δίδει ἐκεῖνος, εἰς τὸν ὁποῖον ἐξ ἀρχῆς ὑπήγετο μία περιοχή!

Μία παρένθεσις: Εἴδομεν καὶ ἄλλοτε ὅτι ὁ νῦν Μητρ. Κρήνης ὡς Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος προκειμένου νὰ διαφοροποιηθῆ ἀπὸ τὴν θεωρίαν τοῦ «πρώτου ἄνευ ἴσων», ποὺ προβάλλει ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, τὴν παρήλλαξε γράφων ὅτι ἰσχύει μὲν τὸ «πρῶτος ἄνευ ἴσων», ὄχι ὅμως διὰ τὸν Πατριάρχην Κων/λεως, ἀλλὰ ἐν συνόλῳ διὰ τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως, δηλ. «ὄχι Γιάννης ἀλλὰ Γιαννάκης»… Τώρα ὁ π. Γρ. Παπαθωμᾶς παραλλάσσει τὴν θεωρίαν ποὺ ὑποστηρίζουν πολλοὶ (καὶ ὁ κ. Θ. Γιάγκου), δηλ. ὅτι «ὁ Κωνσταντινουπόλεως δίδει τὴν αὐτοκεφαλίαν, ἐπειδὴ εἶναι πρῶτος», ἰσχυριζόμενος ὅτι «ὁ Κωνσταντινουπόλεως δίδει τὴν αὐτοκεφαλίαν, ἐπειδὴ ἔχει προδικαιοδοσιακὸ δικαίωμα»! Ἀνταγωνίζονται ὅλοι ἀνιδιοτελῶς διὰ τὴν «ἀγάπην» τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου…

Ἡ θεωρία του, ποὺ γέμει ἀντιφάσεων, κατέστη γνωστή, ὅταν ὀλίγας ἡμέρας μετὰ τὴν ἄνευ ψηφοφορίας ὑποτιθεμένην «ἀπόφασιν» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸ «Οὐκρανικόν», ἐκυκλοφορήθη εὐρέως βίντεο ἀπὸ σχετικὴν εἰσήγησίν του. Συγκεκριμένα, διὰ νὰ στηρίξη τὸ δῆθεν «προδικαιοδοσιακὸν δικαίωμα», ἐπειδὴ αὐτὸ δὲν εἶναι γραμμένον εἰς τοὺς Ἱ. Κανόνας καὶ δὲν ἀναφέρεται ΠΟΥΘΕΝΑ παρὰ τὰ χιλιάδες ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα 2.000 ἐτῶν, ἀποφαίνεται ὅτι ἡ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἔδωσε τόσα ἐδάφη εἰς τὸ Φανάρι ὅσα ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰς σημερινὰς αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, πρᾶγμα, βεβαίως, ἐντελῶς ψευδές!

Περαιτέρω, τὰ παραδείγματα ποὺ προσάγει διὰ τὴν ὑποστήριξιν τῆς θεωρίας του εἶναι ἐντελῶς ἀτυχῆ. Ἐρωτᾶ: εἰς τὴν Ἀλβανίαν σήμερα θὰ ἔπρεπε νὰ δώση αὐτοκεφαλίαν ὁ Ρώμης (ἂν ἦτο ἀκόμη Ὀρθόδοξος) ὡς «πρῶτος» ἢ ὁ Κων/λεως; Ἀπαντᾶ: «ὁ Κων/λεως, ἐπειδὴ αὐτὸς εἶχε τὸ «προδικαιοδοσιακὸν δικαίωμα»! Μήπως λησμονεῖ ὅτι μέχρι τὸν 9ο αἰῶνα τὸ Ἰλλυρικὸν ἀνῆκεν εἰς τὸν Ρώμης; Ἑπομένως, κατὰ τὴν ἰδίαν τὴν ψευδοθεωρίαν του ὁ Ρώμης ἔπρεπε νὰ ἔχη «προδικαιοδοσιακὸν δικαίωμα» καὶ ὄχι ὁ Κων/λεως!

Ἔπειτα εἰς τὴν εἰσήγησίν του ἀναφέρει ἄλλο παράδειγμα: ὅτι ὅταν ἡ Ἑλλὰς προσήρτησε τὰ Ἑπτάνησα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐζήτησε τὴν ἄδειαν τοῦ Φαναρίου, διὰ νὰ τὰ ἐντάξη εἰς τὸ σῶμα της, ἐπειδὴ αὐτὸ εἶχε «προδικαιοδοσιακὸν δικαίωμα» εἰς αὐτά! Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπηυθύνθη εἰς τὸ Φανάρι, διότι οἱ κληρικοὶ τῶν Ἑπτανήσων ἦσαν χειροτονημένοι ἀπὸ αὐτὸ καὶ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ τοὺς ἀποσπάση ἄνευ συνεννοήσεως. Τὸ ἀντίθετον δηλαδὴ ποὺ πράττει τώρα τὸ Φανάρι μὲ τὴν Οὐκρανίαν…

Φθάνει ἐπίσης εἰς τὸ -ἐπικίνδυνον- σημεῖον νὰ ὑποθέση ὅτι ἂν ἡ Θεσσαλία ἐζήτει αὐτοκεφαλίαν, τότε αὐτὴν θὰ εἶχε δικαίωμα νὰ τὴν παραχωρήση μόνον τὸ Φανάρι, διότι αὐτὸ ἔχει «προδικαιοδοσιακὸν δικαίωμα» καὶ ὄχι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος!… (Τὸ μόνον ποὺ δὲν εἶπεν εἶναι ποὺ εὗρε τὰ «προδικαιοδοσιακὰ δικαιώματα» τὸ Φανάρι εἰς ΗΠΑ, Αὐστραλίαν, Ἀγγλίαν κ.ἄ. ἢ μήπως τοῦ ἀνήκουν «ἐθνοφυλετικὰ» οἱ Ἕλληνες ἁπανταχοῦ τῆς γῆς;)

Οἱ Ἱ. Κανόνες λέγουν ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα: ὅταν μία περιοχὴ ἔχει προσαρτηθῆ διὰ πλέον τῶν 30 ἐτῶν εἰς ἄλλην διοίκησιν ἀνήκει εἰς αὐτὴν ὁριστικῶς, γεγονὸς τὸ ὁποῖον μὲ δύο ἐπιστολάς του πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας εἶχεν ἀποδεχθῆ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συγκεκριμένα διὰ τὴν Οὐκρανίαν. Πῶς τώρα παραμερίζει τὸν ἀναγνωρισμένον ἀπ’ ὅλους Κιέβου Ὀνούφριον καὶ τοποθετεῖ δεύτερον Ἐπίσκοπον εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν καὶ μάλιστα αὐτοχειροτόνητον καὶ ἀφορισμένον;

Πάντως μὲ ὅσα ἰσχυρίζεται ὁ π. Παπαθωμᾶς περὶ «προδικαιοδοσιακοῦ δικαιώματος», σημαίνουν ὅτι ἀποδέχεται ὅτι ἡ Οὐκρανία εὑρίσκετο εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ ἐπίσης ὅτι ὅσα ἰσχυρίζεται ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, δηλ. ὅτι παρεχώρησεν αὐτοκεφαλίαν ὡς «πρῶτος», εἶναι ἀντικανονικά!

Νὰ εἴμεθα προετοιμασμένοι

Ἡ πραγματικότης δὲν ἔχει καμίαν σχέσιν μὲ ὅσα λέγουν οἱ Πανεπιστημιακοὶ Κανονολόγοι. Ὅταν δημιουργῆται ἕνα Κράτος, αὐτομάτως ἔχει αὐτοδιοίκητον Ἐκκλησίαν. Ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ δὲν ζητεῖ «παραχώρησιν αὐτοκεφαλίας», ἀλλὰ «διακοινωνίαν» μὲ τὰς ἄλλας Τοπικὰς Ἐκκλησίας. Ἡ Οὐκρανία ἐζήτησεν αὐτὴν ἀρχικῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας. Τὴν ἐζήτησεν ἀπὸ τὸ Φανάρι μόνον, ὅταν εἶδεν ὅτι τὸ Φανάρι μετὰ ἀπὸ 30 ἔτη ἔπαυσε νὰ στηρίζη τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας. Τὸ ἴδιον συμβαίνει μὲ τὰ Σκόπια: Τὰ Σκόπια ἀρχικὰ ἐζήτησαν ἀναγνώρισιν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖ­ον Σερβίας. Ἐπειδὴ αὐτὸ ἠρνήθη, προσήγγισαν τὸ Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας. Ὅταν εἶδαν ἀρνητικὴν διάθεσιν, τότε κατέφυγον εἰς τὸ Φανάρι. Οὔτε «πρωτεῖα» οὔτε «προδικαιοδοσιακὰ δικαιώματα» ἐνδιαφέρουν μίαν Τοπικὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ἡ «διακοινωνία», δηλ. νὰ τοὺς ἀναγνωρίση ἔστω ἕνας! Μήπως μὲ τὴν ἰδίαν μέθοδον δὲν ὑπέκλεψαν καὶ τὸν ὅρον «Μακεδονικός», διὰ νὰ τὸν κατοχυρώσουν; Αὐτὸ ἐπιχειροῦν καὶ τώρα διὰ τοὺς σχισματικούς των!

Δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχει πλέον τὸ ἀνάστημα ἑνὸς π. Ἐπ. Θεοδωροπούλου ἢ Κ. Μουρατίδου, ποὺ ὡς Κανονολόγοι κύρους θὰ ἀπεστόμωναν τοὺς τὰ φαῦλα κηρύττοντας. Ὑπάρχουν ὅμως οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ αὐτοὺς θὰ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν εἰς τὸν β΄ γῦρον ἐκκλησιαστικῶν διαπρα­γματεύσεων.

Previous Article

Η Διάσκεψη των επικεφαλής των Εκκλησιών είναι δυνατή στο προσεχές μέλλον

Next Article

Εκκλήσεις προς τις Ουκρανικές αρχές από εκατομμύρια πιστούς