Τὸ ΣτΕ ἔκρινε παρανόμους καὶ ἀντισυνταγματικὰς τὰς νέας ταυτότητας

Share:

Κόλαφος παλαιοτέρα δικαστικὴ ἀπόφασις διὰ τὰς νέας ταυτότητας. Παραθέτομεν ἀνακοίνωσιν τοῦ «Ἀγροτικοῦ Κτηνοτροφικοῦ Κόμματος Ἑλλάδας» τῆς 1ης Σεπτεμβρίου 2023:

Οἱ νέες ταυτότητες, ποὺ τὸ καθεστὼς Μητσοτάκη προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει μὲ διάφορους τρόπους, ἀποτελεῖ ἕνα γεγονὸς ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς παραξενεύει δεδομένου ὅτι ὅπως καὶ μὲ τὴν κυβέρνηση Σημίτη, ἔτσι καὶ σήμερα, τὸ καθεστὼς Μητσοτάκη εἶναι κυριολεκτικὰ ἡ ἐξέλιξη τοῦ καθεστῶτος Σημίτη. Σήμερα ὅμως ὑπάρχει καὶ ρητὴ ἀπαγόρευση ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, στὴν ὁποία ἀναφερόμαστε μετά, ἀφοῦ ὅμως προηγουμένως ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικὰ καὶ ἄλλα ζωτικῆς σημασίας στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὶς νέες ταυτότητες.

Ἀρχικὰ εἶναι τὸ θέμα τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν κυβέρνηση, ἡ ὁποία μόλις πρόσφατα ἀποκαλύφθηκε ὅτι εἶναι βουτηγμένη μέχρι τὸ κόκκαλο σὲ φασιστικὲς μεθοδεύσεις παρακολουθήσεων τῶν πάντων ἀκόμη καὶ χρησιμοποιώντας τὴν εἰδικὴ εἰσαγγελέα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι προστατεύει τοὺς πολίτες. Συν­επῶς, τί ἐμπιστοσύνη μπορεῖς νὰ τῆς ἔχεις;

Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι τὸ ἐπιχείρημα ὑποτίθεται ὅτι ὅλα ὅσα γίνονται μὲ τὶς ταυτότητες ποὺ θὰ ἔχουν ἠλεκτρονικὴ ἐπιφάνεια ἀνάγνωσης-τσὶπ ραδιοσυχνότητας RFID (δηλαδὴ ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ διαβάσει καὶ ἀπὸ μία ἀπόσταση), ζητοῦνται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς λένε εἶναι ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν ζητᾶ ὅλα ὅσα κάνει ἡ κυβέρνηση, ὅπως δὲν ζητοῦσε καὶ τὴ διαγραφὴ τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες, ὅπως μᾶς ἔλεγε τὸ καθεστὼς Σημίτη. Οὐσιαστικὰ τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι ὅτι μετὰ μποροῦν νὰ προστεθοῦν τὰ πάντα, ὁτιδήποτε χωράει ἡ μνήμη τῶν ἠλεκτρονικῶν κυκλωμάτων ποὺ θὰ εἶναι ἐγκατεστημένα στὴν ταυτότητα. Δηλαδὴ θὰ ἐγκριθεῖ κάτι τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια θὰ γιγαντωθεῖ μὲ μικρὲς, ἀλλὰ συνεχεῖς προσθέσεις δεδομένων.

Ἡ παρακολούθηση ἐπίσης (ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα λένε) εἶναι ἐφικτὴ σὲ κάποιο βαθμὸ ἀξιοσημείωτο ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀναγνῶστες τοῦ τσὶπ ποὺ θὰ μποροῦν νὰ ἐκπέμπουν  ραδιοσυχνότητες ἀρκετὰ ὑψηλῆς ἰσχύος, ὥστε νὰ ἐντοπίζουν τὸν κάτοχο σὲ ἀπόσταση κάποιων μέτρων καὶ ὄχι λίγων ἑκατοστῶν. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι καθαρὰ θέμα ἰσχύος ἐκπομπῆς τοῦ σήματος ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες τῶν τσίπ, ἔτσι ὥστε νὰ ἐνεργοποιηθεῖ τὸ τσὶπ στὴν ταυτότητα καὶ νὰ ἐκπέμψει (μὲ τὴν ἐνέργεια ποὺ τοῦ δίνει τὸ ραδιοσῆμα) τὰ στοιχεῖα ποὺ περιέχει. Αὐτοὶ οἱ ἀναγνῶστες, ποὺ θὰ ἐκπέμπουν ἰσχυρὸ σῆμα θὰ μποροῦσαν νὰ βρίσκονται σὲ στύλους ἢ σὲ ὁποιοδήποτε ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικὸ σημεῖο, τὸ ὁποῖο θὰ συνδέεται μὲ μία πηγὴ τροφοδοσίας ρεύματος καὶ ἐπικοινωνίας μὲ κάποιο κέντρο, εἴτε ραδιοεπικοινωνίας εἴτε ἐνσύρματης. Ἐπίσης οἱ ἀναγνῶστες-ἐντοπιστὲς θὰ μπορεῖ νὰ εἶναι φορητοὶ σὲ μία τσάντα ἢ ἀκόμη καὶ στὴν τσέπη ἑνὸς σακακιοῦ ἢ παλτοῦ καὶ ὁ χειριστὴς νὰ διέρχεται ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους σὲ λεωφορεῖο, τραῖνο, πλατεῖα, δρόμο, κατάστημα κλπ, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ φτάσει σὲ ἀπόσταση μικρότερη τοῦ μισοῦ μέτρου ἀκόμη.

Ἐπίσης ἕνα θέμα τὸ ὁποῖο γιὰ πολλοὺς εἶναι τὸ πιὸ προβληματικὸ στὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων ἀποτελεῖ ἡ ὅλη σκανδαλώδης διαδικασία ἀνάθεσης τοῦ ἔργου «μὲ ἰσχυρὲς ἀμερικανικὲς παρεμβάσεις».

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) ποὺ ἀφορᾶ τὸ θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων μὲ RFID chip. Ἡ ἀπόφαση ἀριθμὸς 668/2019, ποὺ ἐκδόθηκε στὶς 20 Μαρτίου 2019, κατέστησε ἀκυρωτικὴ τὴν ὑπουργικὴ ἀπόφαση ποὺ προέβλεπε τὴν εἰσαγωγὴ τῶν νέων ταυτοτήτων, κρίνοντάς την ὡς παράνομη καὶ ἀντισυνταγματική. Τὸ ΣτΕ δικαιολόγησε τὴν ἀπόφασή του μὲ τοὺς ἑξῆς λόγους:

• Ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ὑπερ­έβαινε τὸ πλαίσιο τοῦ νόμου ποὺ ἐξουσιοδοτοῦσε τὴν ἔκδοση νέων ταυτοτήτων, καθὼς δὲν εἶχε λάβει ὑπόψη τὶς γνωμοδοτήσεις καὶ τὶς προδιαγραφὲς ποὺ εἶχε θέσει ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

•  Ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση παραβιάζει τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν διεθνῶν συμβάσεων ποὺ ἐγγυῶνται τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων, καθὼς δὲν ἐξασφάλιζε τὴ συγκατάθεση, τὴ διαφάνεια, τὴ σκοπιμότητα, τὴ σχετικότητα, τὴ μὴ ὑπερβολὴ καὶ τὴ μὴ δυσανάλογη ἐπεξεργασία καὶ μετάδοση τῶν δεδομένων.

•  Ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση δημιουργοῦσε σοβαροὺς κινδύνους γιὰ τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν Ἑλλήνων, λόγῳ τῆς εὐαισθησίας, τῆς πληθώρας προσωπικῶν δεδομένων ποὺ θὰ περιελάμβαναν οἱ νέες ταυτότητες μέσῳ τῶν RFID chip.

Γιὰ αὐτό, τo ΣΤΕ  ἀκύρωσε τὴν ἔκδοση νέων ταυτοτήτων μὲ RFID chip ποὺ ἦταν τὸ πρῶτο μέλημα τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη μετὰ τὴν ἐκλογὴ της τὸ 2019, καὶ ἐπέβαλε στὸ ὑπουργεῖο ἐσωτερικῶν νὰ λάβει τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κατάστασης, κάτι ποὺ οὐδέποτε ἔγινε. Οἱ νέες ταυτότητες δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ τοὺς φακέλους τῆς χούντας ποὺ κάηκαν τὸ 1981 καὶ ἐπιστρέφουν καὶ πάλι μὲ τὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη στὶς ζωές μας.

Μὲ τὶς νέες ταυτότητες στὴν Ἑλλάδα μὲ RFID chip τὸ εἶδος καὶ ἡ ποσότητα τῶν προσωπικῶν στοιχείων ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει τὸ μικροτσὶπ RFID ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πολιτική, τὴν πρόθεση καὶ τὴ νομοθεσία τοῦ κάθε κράτους μέλους τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν τεχνολογία καὶ τὴν ἀσφάλεια τοῦ RFID chip.

Γενικά, ἕνα RFID chip μπορεῖ νὰ ἀποθηκεύσει διάφορα στοιχεῖα, ὅπως τὸ ὄνομα ἐπώνυμο πατρώνυμο, φῦλο κατ’ ἐπιλογή, ἡμερομηνία γέννησης, ἀριθμὸ δελτίου ταυτότητας, ἀριθμὸ φορολογικοῦ μητρῴου, ἀριθμὸ ἀσφάλισης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email,  ἱστορικὸ ὑγείας, ἀλλεργίες, ἐξετάσεις αἵματος, ἰατρικὲς συνταγές, βιομετρικὰ δεδομένα, ὅπως δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ἴριδα, πρόσωπο, τραπεζικὰ στοιχεῖα, πιστωτικὲς κάρτες, ὀφειλὲς πρὸς τὸ δημόσιο, ψηφιακὸ νόμισμα, οἰκονομικὴ κατάσταση κλπ, ἐκπαιδευτικὸ ἐπίπεδο, ἐπαγγελματικὴ ἐμπειρία, προσόντα, ἀπολύσεις, παραιτήσεις καὶ γενικὰ τὸ ἱστορικό τοῦ ἐργαζόμενου, πολιτικὲς προτιμήσεις, θρησκευτικὲς πεποιθήσεις, συμμετοχὴ σὲ ὀργανώσεις, συλλόγους, συνδικαλιστικὴ δράση κλπ. Τὰ δεδομένα μποροῦν νὰ εἰσαχθοῦν ὅλα μονομιᾶς ἢ σταδιακὰ καὶ φυσικὰ συγκαλυμμένα καὶ ὄχι μὲ δημόσια εἰδοποίηση καὶ δημοκρατικὴ ἔγκριση.

Ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα μποροῦν νὰ εἶναι χρήσιμα στὴν κυβέρνηση, στὴν ἀστυνομία σὲ ἐργοδότες, ὀργανισμούς, τραπεζικὰ ἱδρύματα, εἰσπρακτικὲς ἑταιρεῖες κλπ γιὰ διάφορους λόγους, ὅπως ἡ διευκόλυνση τῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν νὰ γνωρίζουν τὰ πάντα γιὰ ἐσένα. Ὁ ἐργοδότης νὰ γνωρίζει τὰ πάντα γιὰ τὸν ἐργαζόμενο, ὁ δανειστὴς νὰ γνωρίζει ἀκόμη καὶ τὸ παραμικρὸ γιὰ τὰ ἔξοδά σου , οἱ εἰσπρακτικὲς ἂν ξοδεύεις ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει. Ὡστόσο ὑπάρχουν καὶ κίνδυνοι, ὅπως ἡ παραβίαση προσωπικῶν δεδομένων, τὸ φακέλωμα, ἡ κατάργηση καὶ ἡ παράνομη εἰσβολὴ στὰ προσωπικὰ στοιχεῖα ἀπὸ μὴ ἐξουσιοδοτημένα ἄτομα ἢ ὀργανισμούς, ποὺ μπορεῖ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ κακόβουλους σκοπούς, ὅπως ἡ κλοπή, ἡ ἐκβίαση, ἡ διαφθορά, ἡ παρακολούθηση, ἡ διάκριση, ἡ ἐπιρροή. Γι’ αὐτό, εἶναι σημαντικὸ νὰ ὑπάρχει μία ἰσορροπία μεταξύ τῆς χρησιμότητας καὶ τῆς προστασίας τῶν προσωπικῶν στοιχείων, καὶ νὰ ὑπάρχουν κατάλληλες νόμιμες καὶ τεχνικὲς διασφαλίσεις γιὰ τὴν ἐγγύηση τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν.

Previous Article

Τὰ «προεόρτια» τῆς «ὀργῆς τοῦ Θεοῦ»

Next Article

Ο ρόλος, οι ευθύνες και τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα των γονέων