Τὸ Φανάρι θὰ ἐπέμβη εἰς τὸ Μαυροβούνιον;

Share:

Οἱ ψευδοαυτοκέφαλοι τῆς Οὐκρανίας ἐπικροτοῦν τὰ σχίσματα ἐφ’ ὅσον θεωροῦν αὐτονόητον σχισματικὸς κληρικὸς τοῦ Μαυροβουνίου νὰ συλλειτουργῆ μαζί τους. Περαιτέρω θεωροῦν βεβαίαν τὴν ἀνάμειξιν τοῦ Φαναρίου εἰς τὸ Μαυροβούνιον συμφώνως πρὸς τὸ ἰδικὸν τους ὑπόδειγμα! Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθέν:

«Σὲ σχέση μὲ τὴ διασπορὰ ἰσχυρισμῶν ξένων μέσων ἐνημερώσεως γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἀναφορικῶς μὲ τὴ συμμετοχὴ στὴ Θεία Λειτουργία τῆς 25ης Μαΐου 2019, μεταξὺ τῶν 150 καὶ πλέον κληρικῶν, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Boris, ὁ ὁποῖος ὑπάγεται σήμερα στὴ μὴ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δικαιοδοσία ἐν Μαυροβουνίῳ, δηλώνονται τὰ ἀκόλουθα:

Πρὶν λάβει τὸν Πατριαρχικὸ καὶ Συνοδικὸ Τόμο Αὐτοκεφαλίας, ἡ Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας βρισκόταν σὲ κοινωνία μὲ ὅσους ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο ἐπιθυμοῦσαν νὰ βρίσκονται σὲ κοινωνία μαζί της. Ἀπὸ τὴν στιγμή, ὅμως, ποὺ ἔλαβε τὸν Τόμο Αὐτοκεφαλίας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας βρίσκεται καὶ διατηρεῖ ἐκκλησιαστικὴ κανονικὴ κοινωνία μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ μόνο μὲ τὶς ἐκκλησίες ἐκεῖνες, μὲ τὶς ὁποῖες τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο βρίσκεται σὲ κοινωνία. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ προαναφερθέντος προσώπου στὴ Θεία Λειτουργία δὲν σημαίνει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας θὰ ἀναγνωρίσει τὴ δικαιοδοσία, στὴν ὁποία αὐτὸς ἀνήκει ἢ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας βρίσκεται σὲ ἐκκλησιαστικὴ κανονικὴ κοινωνία μὲ τὴ δικαιοδοσία αὐτή. Ἐὰν οἱοσδήποτε ἔχει θιγεῖ ἀπὸ τὸ περιστατικὸ αὐτό, διαβεβαιώνουμε ὅτι τοῦτο δὲν συνέβη μὲ πρόθεση.

Ἐλπίζουμε ὅτι στὸ μέλλον ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικῆς φύσεως ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τὸν Θεοσεβῆ λαὸ τοῦ Μαυροβουνίου, ὅπως ἔχουν ἀπασχολήσει ἐπὶ μακροῦ τὸν Οὐκρανικὸ λαό, θὰ ἐπιλυθοῦν ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὴν κανονικὴ τάξη, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς τῆς Πρωτοθρόνου Ἁγίας Μητρὸς Ἐκκλησίας…».

Previous Article

Μυστικαὶ συνομιλίαι Φαναρίου- Σκοπίων

Next Article

«Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Μητέρα τῆς Οὐνίας»