Τὸ Φανάρι ἀπαξιώνει τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος

Share:

Ὁλοκληρώνεται σήμερα Παρασκευὴ 3 Σεπτεμβρίου ἡ συγκέντρωσις Ἐπισκόπων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Πρόκειται ὡς γνωστὸν περὶ ἐκκλησιαστικῆς παρῳδίας, καθὼς τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως δὲν τὴν ὀνομάζει «Σύνοδον» ἀλλὰ «Σύναξη»(!) προκειμένου νὰ ἀποφύγη νὰ συγκαλέση τὴν Ἱεραρχίαν του, ποὺ οὐδέποτε συγκαλεῖ! Πῶς μετέχουν Ἐπίσκοποι εἰς ἀντικανονικὴν συγκέντρωσιν; Πῶς δέχονται νὰ παρίστανται ἄνευ οὐσιαστικοῦ λόγου καὶ ψήφου; Πῶς δέν ἀντιδροῦν εἰς προειλημμένας ἀποφάσεις; Πῶς γίνονται ἀκόλουθοι τοῦ ἑνὸς ποὺ προβάλλει συνεχῶς ἕνα πρωτεῖον ἄνευ ἴσων; Αὐτὰ δὲν εἶναι ἁπλῶς θεολογικὰ ἐρωτήματα ἀλλὰ ζητήματα αὐτοσεβασμοῦ.

Ὡστόσον, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κατ’ οὐσίαν ἀκύρωσιν τῆς Ἀρχιερωσύνης των, προκύπτουν καὶ διεκκλησιαστικὰ προβλήματα. Τὸ πρῶτον εἶναι γνωστόν: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος «διχοτομεῖται»! Τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως καίτοι ἔχει πλέον δεκάδας Ἐπισκόπους ἐπιμένει νὰ προσκαλῆ Ἱεράρχας τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ἁπλῶς διὰ νὰ κρατεῖ ὑπὸ ὁμηρίαν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ΔΙΣ τί ποι­οῦν; Μᾶς μετέφεραν ἀπὸ τὸ ἀρχιεπισκοπικὸν περιβάλλον τὴν φράσιν «ἂν θέλουν νὰ ἐξευτελίζονται, ἂς πηγαίνουν». Ἐδῶ ὅμως πρόκειται διὰ ζήτημα ὄχι προσωπικὸν ἀλλὰ ἀντιεκκλησιαστικόν.

Τὸ δεύτερον: Ἐδημοσιεύθη τὸ ἐφετινὸν πρόγραμμα τῆς συγκεντρώσεως. Ἀπὸ τοὺς πλέον τῶν 20 ὁμιλητῶν μόνον ἕνας εἶναι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβ. Νεαπόλεως! Προσκαλοῦνται τόσοι Ἐπαρχιοῦχοι Μητροπολῖται ἀπὸ τὴν Βόρειον Ἑλλάδα καὶ τὰς νήσους, διὰ νὰ κάθωνται ὡς «μαθηταὶ» νὰ διδάσκωνται ἀπὸ τιτουλαρίους Ἐπισκόπους ἄνευ ποιμνίου καὶ ἐκκλησιολογικῆς ὑποστάσεως; Νὰ ἀκοῦν π.χ. τὸν λαϊκὸν κ. Ἀρ. Παπανικολάου νὰ ἀναλύη τὰς προοδευτικάς ἀπόψεις του περὶ ὁμοφυλοφιλίας καὶ θείας μεταλήψεως; Πῶς ἄλλως θὰ ἠδύνατο νὰ ὀνομάση κανεὶς αὐτὴν τὴν συμπεριφορὰν τῶν φαναριωτῶν παρὰ «μειωτικήν»; Θέλουν ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτας τὰς «δωρεάς», ἀλλὰ ὄχι νὰ συναποφασίζουν;

Ὁ ἐμπαιγμὸς εἶναι ἐμφανὴς, ἂν ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι τὴν παραμονὴν τῶν ἀφίξεων, δηλ. τὴν 30ήν Αὐγούστου, συνεδρίασεν ἡ περὶ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον διωρισμένη σύν­οδος καὶ ἐξέλεξε πέντε ἐπισκόπους. Δὲν ἠδύνατο αὐτὸ νὰ γίνη τὴν ἑπομένην μὲ συμμετοχὴν πλείστων Ἱεραρχῶν; Σύνθημα ὅλων θὰ πρέπη νὰ καταστῆ: Νὰ συγκαλῆται ἐτησίως ὁλόκληρος ἡ Ἱεραρχία τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως ὡς προβλέπουν οἱ Ἱ. Κανόνες.

Previous Article

Επιχορήγηση 4.500.000 € από την κυβέρνηση σε θρησκευτικούς φορείς

Next Article

Νὰ καταργηθῆ ἡ Πρᾶξις τοῦ 1928, ποὺ θέτει εἰς κίνδυνον τὴν Μακεδονίαν!