Τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ οἱ ΑΠΕ

Share:

  Ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ σχολιάση κανεὶς τάς ὑποχρεώσεις, τάς ὁποίας δημιουργοῦν εἰς τὰς Ἱ. Μονὰς τοῦ Ἄθω αἱ ἐγκρίσεις κονδυλίων περὶ ἐνεργείας. Ὅμως ἰδιάζον στοιχεῖον εἶναι ἡ χρησιμοποίησις «Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας». Δὲν πλήττεται τὸ φυσικὸν κάλλος τοῦ Ἄθω μὲ τὴν ἐγκατάστασιν τόσων φωτοβολταϊκῶν; Δὲν θὰ ἀπαιτηθοῦν ἄλλα τόσα ποσὰ εἰς τὸ μέλλον διὰ τὴν ἀντικατάστασίν των; Γνωρίζουν τάς κρατικάς δεσμεύσεις πρὸς τὴν Εὐρώπην διὰ τοποθέτησιν ΑΠΕ; Συμφώνως πρός τὴν ἐφημερίδα «BNB DAILY» τῆς 22ας Μαΐου 2023:

  «Στὸν ρυθμὸ τῆς πράσινης μετάβασης καὶ τῆς περαιτέρω ἀνάπτυξης τῶν Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας κινεῖται τὸ Ἅγιο Ὄρος. Ὅπως ἀναφέρει ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Περιβάλλοντος καὶ Ἐνέργειας, ἐγκρίθηκε ποσὸ €5.000.000 γιὰ τὴν ἐνεργειακὴ ἀναβάθμιση τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου. Τὸ ἔργο ἀναμένεται νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἕως τὰ μέσα τοῦ 2025. Μὲ στόχο τὴν ἐλαχιστοποίηση τῆς ἐκπομπῆς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα καὶ τὴν ἀναβάθμιση τῶν ἐνεργειακῶν ὑποδομῶν, τὸ ἔργο ποὺ ἀφορᾶ τὴ Μονὴ Βατοπαιδίου θὰ δημιουργήσει τὶς κατάλληλες συνθῆκες γιὰ τὴν παραγωγὴ ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, μέσῳ φωτοβολταϊκῶν πάνελ. Τὴν ἴδια στιγμὴ θὰ ἀξιοποιηθεῖ καὶ βιομάζα καὶ τὰ παραπάνω θὰ βρίσκονται σὲ ἀπόλυτη συνάρτηση μὲ σύγχρονες τεχνολογίες μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἀπόδοση θερμικοῦ συστήματος. Ἐπιπροσθέτως, ὑπάρχει πρόβλεψη γιὰ μικρὸ δίκτυο μεταφορᾶς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας. Μέσῳ τῶν παραπάνω θὰ μειωθοῦν οἱ ἐκπομπὲς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα κατὰ 300 τόνους CO2. Τὰ παραπάνω, μὲ φόντο τὶς ἐργασίες ποὺ ἔχουν ἤδη πραγματοποιηθεῖ ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια, μὲ τὴ Μονὴ νὰ διαθέτει φωτοβολταϊκὰ ἰσχύος 460 κιλοβὰτ καὶ γεννήτριες ντίζελ. Ἡ γραμμὴ μεταφορᾶς ρεύματος εἶναι δύο χιλιομέτρων καὶ ἰσχύος 20 κιλοβάτ.

  Τὴν ἴδια στιγμὴ σὲ ἐξέλιξη βρίσκεται μεγαλύτερο ἔργο ὕψους €15,8 ἑκατ. γιὰ τὴν ἐγκατάσταση 21 φωτοβολταϊκῶν σταθμῶν ἰσχύος 2,6 MW στὸ Ἅγιο Ὄρος. Τὸ σύστημα εἶναι σύγχρονο καθὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παραγωγὴ ἐνέργειας ἀφορᾶ καὶ τὴν ἀποθήκευσή της. Ἀφορᾶ σὲ 17 μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Στόχος σὲ ἕνα χρόνο ἀπὸ σήμερα νὰ ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ κατασκευαστικὲς ἐργασίες. Ὁ ἑκάστοτε φωτοβολταϊκὸς σταθμὸς παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα συν­εργαζόμενο σύνολο Φ/Β πλαισίων συνδεδεμένα ἀνὰ στοιχειοσειρὲς στὸν κάθε ἀντιστροφέα. Τὰ Φ/Β πλαίσια θὰ τοποθετηθοῦν πάνω σὲ σταθερὲς βάσεις».

Previous Article

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς διὰ τὴν ὁριστικὴν κατάρρευσιν τῆς Εὐρώπης

Next Article

Εὐλογεῖ ἡ Ἱ. Ἐπιστασία τὴν καταπάτησιν τοῦ ΚΧΑΟ;