Τὸ ἐσχατολογικὸν μέλλον τῶν Τούρκων

Share:

Γράφει ὁ Μοναχὸς Βλάσιος Ἁγιορείτης

Τὸ πιὸ πολιτισμένον ἔθνος στὸν κόσμο πρὸ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ρητὸ «πᾶς μὴ Ἕλλην Βάρβαρος», ὡς καὶ τὸ εὐσεβέστατον μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, φαίνεται νὰ εἶναι τὸ Ἑλληνικόν. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἔθνος καὶ γένος τῶν πολιτισμένων καὶ φιλοσόφων καὶ εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ἔμελλε νὰ δοκιμάσει φθόνῳ τοῦ Σατανᾶ καὶ κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ, τὴν μῆνιν, τὴν βαρβαρότητα καὶ ἀλαζονεία τοῦ πιὸ βάρβαρου ἔθνους καὶ ἀπολίτιστου στὸν κόσμο, τοῦ γένους τῶν Τούρκων.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γράφει γιὰ τοὺς Τούρκους ὅτι εἶναι «οἱ πιὸ βάρβαροι ἀπὸ ὅλους τούς βαρβάρους» καὶ ὅτι εἶναι «δυσσεβές, θεομίσητον καὶ παμμίαρον γένος»[1].

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ γένος καὶ ἔθνος, ἀφοῦ ἀσπάσθηκε καὶ τὸ Ἰσλάμ, τὸν Μωαμεθανισμό, ἔγινε θρασύτερο καὶ πολεμοχαρὲς καὶ λῃστρικὸν καὶ ἄρχισε τὶς κατακτήσεις του, ἀπὸ τὰ βορειοανατολικὰ μέρη τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, προχωρώντας πρὸς τὴν δύσι. Πρώτη ἀτυχία γιὰ τοὺς Βυζανιτινοὺς ἦταν ἡ μάχη τοῦ Μάντζικερτ, τὸ 1071 μετὰ Χριστόν, ὅπου συνελήφθη αἰχμάλωτος ὁ Αὐτοκράτορας Ρωμανὸς Δ΄. Ἀπὸ τότε σταδιακὰ κατέκτησαν ὅλην τὴν Μικρασιατικὴν ἤπειρο καὶ βγῆκαν καὶ στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη. Μέχρι ποὺ ὁ Σουλτᾶνος Μωάμεθ Β΄ (σουλτᾶνος Ἀδριανουπόλεως) πολιόρκησε καὶ κατέκτησε τὴν Βασιλεύουσαν Πόλιν, τὴν Κωνσταντινούπολιν τὸ 1453 ἔτος. Καὶ δὲν ἀρκέσθηκαν οἱ Τοῦρκοι μέχρις ἐδῶ, ἀλλὰ ἔκαμνον συνεχεῖς πολέμους καὶ ἔφθασαν καὶ στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης. Ἡ τελευταία τους ἐκστρατεία ἦταν τὸ 1683, ὅπου ἡττήθησαν ἔξω ἀπὸ τὴν Βιέννη. Καὶ ἔτσι δὲν προχώρησαν ποτὲ στὴν Δυτικὴν Εὐρώπη.

Κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιον Πόλεμος (1914-1918), ἔχασεν ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὅλα τὰ ἀποκτηθέντα ἐδάφη της καὶ περιορίστηκε στὴν Μικρασιατικὴν ἤπειρο, ἀφοῦ ἔπεσεν ὁ Σουλτᾶνος καὶ ὁ Μουσταφὰ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ ἔγινε Πρόεδρος τῆς Τουρκίας, ἀφοῦ ἔκανε γενοκτονίες καὶ ἐθνοκαθάρσεις καὶ ἐξεδίωξε τοὺς Χριστιανικοὺς πληθυσμούς. Τώρα θ’ ἀναφερθῶ σὲ προφητικὲς ρήσεις Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ἀναφέρονται γιὰ τὰ ἔσχατα τῶν Τούρκων.

Ἅγιος Μεθόδιος ἱερομάρτυς, ἐπίσκοπος Πατάρων (4ος αἰών)[2]

«Τοὺς δὲ Ἰσμαηλίτες (Τούρκους) θὰ τοὺς πολεμήσει καὶ θὰ τοὺς νικήσει, (ὁ εὐσεβὴς δηλαδὴ βασιλιάς). Τὸ ἕνα τρίτον ἐξ’ αὐτῶν θὰ σκοτωθοῦν στὸν πόλεμο, τὸ ἄλλο τρίτο θὰ πιστεύσουν στὸν Χριστὸ καὶ θὰ βαπτισθοῦν καὶ τὸ ἄλλο τρίτο θὰ καταφύγουν ὡς δοῦλοι καὶ φυγάδες- μετανάστες στὰ βάθη τῆς Ἀσίας».

Ὅσιος Ἀνδρέας διὰ Χριστὸν Σαλὸς (6ος αἰών)[3]

«Καὶ μετὰ ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀνάπαυση καὶ μεγάλη περίοδον εἰρήνης, ὁ βασιλιὰς θὰ στραφεῖ στὴν ἀνατολὴ καὶ θὰ ταπεινώσει τοὺς γιοὺς τῆς Ἄγαρ (Τούρκους- Μωαμεθανούς). Διότι θὰ ὀργισθεῖ ἐναντίον τους ὁ Κύριος διὰ τὴν βλασφημία τους, μὲ τὴν ὁποίαν ἐβλασφήμησαν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ διὰ τὴν ἀρρώστιαν τῶν Σοδόμων (ὁμοφυλοφιλίαν), μὲ τὴν ὁποίαν θὰ καταγίνονται. Πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς θὰ πιστέψουν στὸν Χριστόν, θὰ βαπτιστοῦν καὶ θὰ εὐαρεστήσουν τὸν Θεὸ καὶ θὰ τιμηθοῦν ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ ἐκεῖνον βασιλιά. Τοὺς δὲ λοιποὺς ἀμετανόητους ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀσεβεῖς θὰ πολεμήσει, καταστρέψει καὶ κατακαύσει καὶ ἐξολοθρεύσει διὰ βιαίου θανάτου».

Ἅγιος Ταράσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως († 9ος αἰών)

«… Τούτων δὲ γενομένων, ἐγερθήσεται πόλεμος καὶ ἀπολεσθήσεται πᾶς ὁ λαὸς ὁ ἄπιστος (Τουρκικὸς- Μωαμεθανικός)… Καὶ τότε ἐξυπνήσει ὁ ἅγιος Βασιλεύς, ὁ ἔχων ἐν ἀρχῇ μὲν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ κηρύττων αὐτοῖς τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἅπερ ἐν τῶν ὀνόματι αὐτοῦ ἔχει».

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (1296- 1359)[4]

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἶπε στοὺς Τούρκους ποὺ τὸν αἰχμαλώτισαν: «Ἂν συμφωνούσαμε στὰ λόγια θὰ ἀνήκαμε σ’ ἕνα δόγμα». Ἕνας ἀπ’ ἐκείνους τότε εἶπε: «Θὰ ἔρθη κάποτε ὁ καιρὸς ποὺ θὰ συμφωνήσουμε μεταξύ μας». Καὶ ὁ Ἅγιος: «Καὶ ἐγὼ συμφώνησα καὶ εὐχήθηκα νὰ ἔρθη τὸ ταχύτερο ἐκεῖνος ὁ καιρός». Αὐτό, ἴσως προμηνύει τὴν βάπτισι πολλῶν Τούρκων γενομένων Χριστιανῶν κατὰ τὶς ἔσχατες μέρες.

Ἅγιος Φιλόθεος Κόκκινος Πατριάρχης

Κωνσταντινουπόλεως (1300- 1379)[5]

«Διότι ὅταν ἐπέρασαν δύο ἔτη μετὰ τὴν ἐγκατάταση τοῦ Γρηγορίου (Παλαμᾶ) στὰ Γλωσσία, οἱ λῃστρικὲς ὁμάδες τῶν Τούρκων – ποὺ νὰ ἔχουν κακὸ τέλος -ἐπιτιθέμενες συνεχῶς στὸ Ὄρος, ἐδίωκαν καὶ ταλαιπωροῦσαν ἰδιαιτέρως τοὺς ἔξω ἀπὸ τὰ μοναστηριακὰ τείχη ἡσυχάζοντας μοναχοὺς καὶ σχεδὸν καθημερινῶς τρομοκρατώντας καὶ πανικοβάλλοντας, ἄλλοτε μὲν μὲ τὶς αἰφνιδιαστικὲς ἐφόδους καὶ καταδρομὲς καὶ ἐκτελέσεις καὶ αἰχμαλωσίες, ἄλλοτε δὲ μὲ μόνο τὶς ὑποψίες καὶ τὸν φόβο καὶ διακόπτοντας τὴν ποθητὴν ἡσυχία. Ἔτσι ἀναγκάζονται νὰ μετακινηθοῦν χωρὶς νὰ θέλουν, πειθόμενοι καὶ σ’ αὐτὸ στὸν θεῖο νόμο ποὺ παραγγέλλει στοὺς διωκομένους νὰ φεύγουν καὶ νὰ μὴ συγκρούονται μὲ τοὺς διῶκτες».

Καὶ ἄλλοι πάλιν: «Καὶ ὁδηγεῖται (ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς) αἰχμάλωτος στὴν Ἀσία ἀπὸ τοὺς Ἀχαιμενίδες (Τούρκους), ποὺ ν’ ἀπολεσθοῦν κάκιστα»[6] .

Ἐδῶ τοῦ Ἁγίου Φιλοθέου Κοκκίνου οἱ δεήσεις, εἶναι περισσότερο κατάρες παρὰ προφητικές. Ἴσως ὅμως νὰ προμηνύουν τὸ κακὸ τέλος τῶν Τούρκων κατὰ τὶς ἔσχατες ἡμέρες.

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς, Ἱερομάρτυς (†1779)[7]

«Στὴν Πόλη θὰ χυθεῖ αἷμα ποὺ τριχρονίτικο δαμάλι (μοσχάρι) θὰ πλέξει».

«Οἱ ἀντίχριστοι (Τοῦρκοι) θὰ φύγουν, ἀλλὰ θὰ ’ρθοῦν πάλι. Ἔπειτα θὰ τοὺς κυνηγήσετε ἕως τὴν Κόκκινη Μηλιά». «Οἱ Τοῦρκοι θὰ φύγουν ἀλλὰ θὰ ξανάρθουν πάλι καὶ θὰ φθάσουν ὥς τὰ Ἑξαμήλια. Στὸ τέλος θὰ τοὺς διώξουν στὴν Κόκκινη Μηλιὰ (Στὰ βάθη τῆς Ἀσίας). Ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ ἕνα τρίτο θὰ σκοτωθεῖ. Τὸ ἄλλο ἕνα τρίτο θὰ βαπτισθεῖ καὶ μονάχα τὸ ἕνα τρίτο θὰ πάει στὴν Κόκκινη Μηλιά».

Ἅγιος Ἐθνοϊερομάρτυς Γρηγόριος Ε΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως († 1821)[8]

Ὅταν βγῆκε ἡ ἀπόφασις ἀπὸ τὴν Ὑψηλὴ Πύλη ν’ ἀπαγχονισθεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, καὶ οἱ Τοῦρκοι ἑτοίμασαν τὴν ἀγχόνη στὴν Πύλη τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἱεράρχης ἀφοῦ ἀτένισε στὸν ὁρίζοντα πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς γενέτειράς του Δημητσάνας Πελοποννήσου καὶ προσευχήθηκε, γύρισε πρὸς τοῦ Τούρκους καὶ τοὺς εἶπε: «Νὰ μὴ μείνει κανεὶς ἀπὸ τὴν φύτρα σας» (Δηλαδὴ ἀπὸ τὸ γένος σας).

Καὶ πράγματι ἀπὸ τότε ἄρχισε νὰ χάνει σταδιακὰ ἐδάφη ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία (τὴν Ἑλλάδα, τὴν Βουλγαρία, τὴν Ρουμανία ποὺ ἦταν φόρου ὑποτελεῖς καὶ στοὺς Βαλκανικούς, Σερβία – Μαυροβούνιο καὶ στὸν Α΄ Παγκόσμιον Πόλεμο, τὴν Ἀλβανία, Συρία, Παλαιστίνην, Ἀρμενίαν, Αἴγυπτον, μέχρι καὶ τ’ Ἀραβικὰ Ἐμιράτα). Εἶχε τότε (1914-18) νεκροὺς ἡ Τουρκία 2.000.000.

Ὅσιος Ἱλαρίων ὁ Ἰβηρίτης Ἁγιορείτης († 1864)[9]

Κάποτε ὁ Ὅσιος Ἱλαρίων, βρέθηκε στὴν Θεσσαλονίκη. Ὁμολόγησε τὸν Χριστὸν καὶ τὴν ἁγίαν Πίστη, ἀρνηθείς νὰ δεχθεῖ περιτομὴ καὶ πίστη στὸ Κοράνιο. Τὸν ἔβγαλαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, γιὰ νὰ τὸν ἐκτελέσουν. Ὅμως ἐν τέλει τὸν ἐλευθέρωσαν, τοῦ χάρισαν τὴν ζωή. Ὁ δὲ Ὅσιος τοὺς εἶπε: «Ἐσεῖς οἱ Τοῦρκοι εἴσαστε, τὸ μαστίγιο στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ πρὸς παίδευσιν διὰ μᾶς τοὺς Χριστιανούς. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ κόσμου, ὅταν θὰ πλησιάζει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας, ὁ Θεὸς θὰ σπάσει αὐτὸ τὸ ραβδὶ καὶ θὰ τὸ πετάξει μακριά, γιατί μ’ αὐτὸ πόνεσε τὰ παιδιά του. Ἔτσι θὰ σᾶς κάνει καὶ σᾶς τοὺς Τούρκους ὁ Θεός».

Γέρων Κοσμᾶς Κουτλουμουσιανὸς

Ὁ Μοναχὸς γέρο- Κοσμᾶς ποὺ ἔγινε στὰ γεράματά του μοναχὸς στὴν Μονὴ Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους καὶ κοιμήθηκε λίγα χρόνια μετὰ τὸ 1980, ἐξ Αἰτωλοακαρνανίας, ἔλαβε μέρος στὴν Μικρασιατικὴν Ἐκστρατεία (1919- 1922). Εἶπε λοιπὸν κάποτε σέ δοκίμους Μοναχούς, ὅτι ὅταν ἦταν στὴ Μικρασία στρατιώτης, ἄκουσε ἀπὸ στόμα Τούρκου ποὺ εἶπε σὲ Ἕλληνες στρατιῶτες: «Νὰ ξέρετε ὅτι τώρα θὰ φύγετε. Ἄλλοτε θὰ εἶναι δικά σας».

Ὅλα λοιπὸν δείχνουν ὅτι οἱ Τοῦρκοι πρὸς τὰ ἔσχατα θὰ καταστραφοῦν. Καὶ μέρος αὐτῶν θὰ γίνουν Χριστιανοί.

Σημειώσεις – Παραπομπὲς

1. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ, Τόμος Ζ΄ (7ος). Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Πατερικαὶ Ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς». Παναγιώτου Χρήστου (Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου). Θεσσαλονίκη 1994. 2. «ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ». Κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν Προφητειῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐκδόσεις, «Ὀρθόδοξος Ζωή». Τετάρτη Ἔκδοσις. Λευκωσία – Κύπρος 1989. Σελὶς 72. 3. «ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ»……. Σελὶς 97. 4. Γρηγορίου τοῦ ΠΑΛΑΜΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (Τόμος Ζ΄)… Σελὶς 191. 5. Φιλοθέου Κοκκίνου. «ΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ», Πατερικαὶ Ἐκδόσεις «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ». Παν­αγιώτου Χρήστου (Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου) Θεσσαλονίκη 1984. Σελὶς 95. 6. Φιλοθέου Κοκκίνου «ΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»… Σελὶς 346. 7. Μαρίας Ἀλεξάνδρου Μαμασούλα, διδάκτορος Παιδαγωγικῆς, «Ὁ ἐθναπόστολος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός». Α΄ Ἔκδοση 2016, ἐκδόσεις «Ἑνωμένης Ρωμιοσύνης». 8. Περιοδικὸν «Φωτεινὴ Γραμμὴ» Τεῦχος 68ον. Φθινόπωρο 2016. (Ἄρθρο Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου). 9. «Βίοι Ἀθωνιτῶν 19ου αἰώνα». Ἀντωνίου Ἱερομονάχου (Ρώσου). Ἔκδοσις Γυναικείου Ἱεροῦ Μετοχίου «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου», Ὀρμήλια 1995.

Previous Article

Είναι αυτός ο πατέρας που φέρνει ειρήνη στην Ουκρανία;

Next Article

Υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια: Ένα κοινωνιολογικό έγκλημα

Διαβάστε ακόμα