Τὸ «ἦθος» τοῦ Κέντρου

Share:

Συγχαρητήριον Γράμμα ἀπέστειλεν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πρὸς τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυκράτιδος κ. Παντελεήμονα (Ἀράθυμον, πρώην Μπραζαβίλ), ἐπὶ τῇ ἐνθρονίσει του ὡς Μητροπολίτου Ναυκράτιδος καὶ τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς. Ἐλησμονήθησαν μᾶλλον αἱ ἀποδοκιμασίαι του ὑπὸ πιστῶν. Ὁμιλίαν ἐπίσης ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Ἰὼβ (Γκέτσα, πρώην Τελμησσοῦ) κατὰ τὸ Μικρὸν Μήνυμα, λέγων:

«Μὲ περισσὴν χαρὰν καὶ πολλὴν ἀγάπην ἐν Κυρίῳ, σὲ ὑποδεχόμεθα σήμερον εἰς τὸ πάνσεπτον καθ’ ἡμᾶς Κέντρον, διὰ νὰ ἀνακοινώσωμεν εἰς σέ, ἐπισήμως, τὴν ἐπαξίαν ἐκλογήν σου εἰς Μητροπολίτην Πισιδίας, ὑπέρτιμον καὶ ἔξαρχον Σίδης καὶ Ἀτταλείας… Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία σὲ ἀνύψωσεν ἤδη τὸ 2013 εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ Τιτουλαρίου Ἀρχιεπισκόπου, εἰς ἡλικίαν 39 ἐτῶν. Σὲ διώρισε Μόνιμον Ἀντιπρόσωπόν της παρὰ τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν καὶ σὲ κατέστησε Συμπρόεδρον τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, εἰς διαδοχὴν τοῦ καθηγητοῦ καὶ ἀκαδημαϊκοῦ, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου… Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι εἰς τὸ νέον πολυεύθυνον ποιμαντικόν σου ἔργον, ἡ λιπαρὰ θεολογική σου παιδεία, τὸ λειτουργικὸν καὶ εὐχαριστιακόν σου ἦθος καὶ ἡ διεθνὴς καὶ οἰκουμενικὴ ἐμπειρία σου, θὰ λειτουργήσουν ὡς ἀνεξάντλητοι πηγαὶ ἐμπνεύσεως…».

Ἂς κρατήσουν οἱ ἀναγνῶσται αὐτοὺς τοὺς λόγους, διότι εἰς τὸ μέλλον θὰ ἀποδειχθῆ τὸ ἦθος, τὸ οἰκουμενιστικόν, ἐν γνώσει τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως τί καρποὺς παράγει.

Previous Article

Αμετανόητος ο Αμερικής συνεχίζει να προκαλεί: «Δεν κρίνω τις ζωές των ανθρώπων εγώ»

Next Article

Συζητεῖται… ἐκπαραθύρωσις!