«Τῶν ἀσκητῶν τὸ καύχημα Ἰωάννην τιμήσωμεν»

Share:

Η Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη σὲ μία μεγάλη ἀσκητικὴ μορφή, σὲ ἕνα μεγάλο θεολόγο τῆς Ἐκκλησίας μας, στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν συγγραφέα τοῦ περίφημου ψυχωφελοῦς βιβλίου «Κλῖμαξ». Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νὰ τιμᾶμε καὶ νὰ θυμούμαστε μεγάλες πατερικὲς καὶ ἀσκητικὲς μορφὲς ἀπὸ τὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ γίνουμε μιμητὲς στὸ δικό τους ἀγώνα, αὐτὴ τὴν ἱερὴ καὶ κατανυκτικὴ περίοδο. Ἐκεῖνο ποὺ διακρίνει τοὺς ἁγίους μας εἶναι ἡ ἰσχυρὴ θέλησή τους νὰ ὑπερβοῦν τὸν πτωτικὸ κόσμο. Μὲ τὸν ἀγώνα τους κατὰ τοῦ διαβόλου, τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἀξιώθηκαν νὰ ὑπερβοῦν τὴν πτωτική τους φύση καὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸ Θεό. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ περισπούδαστου βιβλίου του, αὐτὸ ἀκριβῶς προσπαθεῖ νὰ μᾶς διδάξει: τοὺς τρόπους νὰ ἀνεβοῦμε τὴν ἀξιολογικὴ κλίμακα (σκάλα), ἡ ὁποία μᾶς ἀνεβάζει στὰ οὐράνια. Τὸ κάθε σκαλὶ εἶναι ἀποκοπὴ πάθους καὶ ἀπόκτηση ἀρετῆς. Ἡ νοητὴ ἀνάβαση γίνεται σταδιακὰ καὶ μὲ μέθοδο, ὥστε νὰ εἶναι κατορθωτή. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, μὲ τὴν προσωπική του κάθαρση ἀξιώθηκε νὰ γίνει μεγάλος ἀνατόμος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς καὶ ἡ «Κλῖμαξ» του εἶναι ἀσφαλῶς μία βαθύτατη ἀνατομία της. Ἂς παραδειγματιστοῦμε καὶ ἐμεῖς ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες ἀπὸ τὴν ἅγια καὶ ἀσκητικὴ προσωπικότητά του καὶ ἂς τὸν μιμηθοῦμε, ὅσο τὸ δυνατὸν πιστότερα στὴν ἀνάβαση τῆς δικῆς μας κλίμακας!

Previous Article

Τὰ «ἱερὰ μαστιγώματα» τοῦ ἰνδουϊσμοῦ!

Next Article

Κανονικά το Αγιο Φως στην Ελλάδα