«ΤV»: ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΟΝ ΙΟΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ;

Share:

Τὴν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας εἶπε: «Τελέσαμεν μαζὶ μὲ ἐσᾶς ἀπὸ τὰ σπίτια σας τὸ μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας… μὲ ἕνα ἄδειο ναό, μὲ ἐσᾶς νὰ μᾶς παρακολουθῆτε ἀπὸ τὰ σπίτια σας καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ΑΝΤ1 γιὰ νὰ εἶναι τὸ ποίμνιο, γιὰ νὰ τελεσθῆ αὐτὴ ἡ Θ. Εὐχαριστία»!

Κλείνουν ἐντελῶς οἱ Ἱ. Ναοί, ἀφοῦ εἰς τὰ νέα μέτρα
δὲν προβλέπεται ἄδεια δι’ ἀτομικὴν προσευχήν!

Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Ραδιοφώνου τῆς Ἐκκλησίας:
Ἡ ἀναμετάδοσις τῆς Θ. Λειτουργίας εἶναι παπισμός,
ἐκκοσμίκευσις καὶ καταργεῖ τὴν Ἐκκλησίαν! Ἡ Ἱεραρχία θὰ λάβη θέσιν;

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Ἡ Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφασις 2867/Υ1 ποὺ ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ ΦΕΚ 872/Β/16-3-2020 ἐπεβεβαίωσεν ἐμπράκτως τὴν -ἀνακοινωθεῖσαν ἀπὸ μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως- πρόθεσιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ νὰ σταματήση κάθε ἱεροπραξίαν. Μὲ σενάρια νὰ διαδίδωνται καὶ νὰ διασπείρουν τὴν φήμην ὅτι Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πρωθυπουργὸς ἐμοίρασαν τὴν ἀνάληψιν τῆς εὐθύνης, ἦτο βέβαιον ὅτι ἡ πρόβλεψις τῆς τελευταίας παραγράφου τοῦ ΦΕΚ διὰ τέλεσιν ἀκολουθιῶν «ἀποκλειστικὰ πρὸς τὸ σκοπὸ μετάδοσης ἀπὸ ἐθνικῆς ἢ τοπικῆς ἐμβέλειας τηλεοπτικὸ ἢ ραδιοφωνικὸ μέσο», θὰ κατηύναζε τὰς ἀντιδράσεις.

Ἡ ἄμεσος θετικὴ ἀνταπόκρισις τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, μόλις τὴν ἑπομένην ἡμέραν, νὰ ἀποδεχθῆ τὴν πρότασιν τῆς ΕΡΤ διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ, καταδεικνύει ὅτι φήμη καὶ πραγματικότης δὲν ἀπέχουν πολύ. Μάλιστα, ἀφ’ ἧς στιγμῆς συνετελέσθη ἡ «συμφωνία» πλῆθος Μητροπολιτῶν ἐπιχαίρουν καὶ ἀξιοποιοῦν καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὴν τὴν δυνατότητα.

Ὡστόσον ὁ Μεσσήνιος στενὸς συνεργάτης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, Συντονιστὴς Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Διευθυντὴς τοῦ τριμηνιαίου ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία», Διευθυντὴς τοῦ διμηνιαίου περιοδικοῦ διὰ τὸν ἱερὸν κλῆρον «Ἐφημέριος» καὶ Διευθυντὴς τοῦ Ραδιοφώνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ὁ μακροβιώτερος ἀπὸ τὸ 2008) κ. Ἀλέξανδρος Κατσιάρας, ποὺ ἔχει σπουδάσει Θεολογίαν, Φιλολογίαν, Ποιμαντικὴν καὶ Συμβουλευτικὴν Ψυχολογίαν, κινεῖται εἰς τὴν ἐντελῶς ἀντίθετον κατεύθυνσιν, ἔχων ἐγείρει σοβαρὰς ἀντιρρήσεις.

«Εἶναι εἰς τὸν ἀντίποδα

τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς»

Τὴν 15ην Νοεμβρίου 2010 ὁ κ. Κατσιάρας προσκεκλημένος τοῦ πάλαι ποτὲ συμφοιτητοῦ του Σεβ. Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, ὡμίλησεν εἰς ἡμερίδα μὲ θέμα «Σύγχρονος τρόπος ἐκφορᾶς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ λόγου. Ἐκκλησιαστικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας», ποὺ διωργανώθη εἰς τὸ πλαίσιον τῶν ἐκδηλώσεων «Πρωτοκλήτεια». Μεταξὺ ἄλλων εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς, ὅπως τὰ ἀπεμαγνητοφωνήσαμεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα intv.gr:

«Τὸ θέμα Ἐκκλησία καὶ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης μὲ ἀπασχολεῖ νυχθημερὸν ὡς ὑπευθύνου τοῦ ραδιοφώνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος… (Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης) εἶναι δημιουργήματα τῆς θεολογίας τοῦ παπισμοῦ καὶ τοῦ προτεσταντισμοῦ καὶ γενικότερα τῆς εὐρωπαϊκῆς δυτικῆς κουλτούρας… Στὸν ΠΑΠΙΣΜΟ καὶ ἰδιαίτερα στὸν ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟ ἡ χρήση ἐν γένει τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης εἶναι συμβατή, κατανοητὴ πρὸς τὴν θεολογία τους καὶ τὴν κουλτούρα τους. Ἂν ὅμως ὅσα ἀνάφερα ἀπὸ Ὀρθόδοξης πλευρᾶς ἰσχύουν, δὲν μπορεῖ νὰ μεταδίδεται κυρίως ἡ Θ. Λειτουργία καὶ τὰ Μυστήρια ἀλλὰ καὶ οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες, διότι εἶναι ἀκολουθίες ποὺ ἀπαιτοῦν τὴ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ τοῦ πιστοῦ στὸ ναὸ καὶ συνάμα εἶναι γεγονότα ποὺ παραπέμπουν σὲ κάτι ἐκτὸς τῆς ἱστορίας.

Οἱ συνέπειες τῆς μετάδοσης τῆς λατρείας καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας φαίνεται νὰ εἶναι σοβαρές. Οὐσιαστικὰ συνθέτουν τὸ φαινόμενο ποὺ ὀνομάζουμε ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ… (Ἡ ἀναμετάδοση) εἰσάγει τὴν ἔννοια τῆς παρακολούθησης καὶ ἔτσι εἰσάγει τὸ ἀπρόσωπο, τὸ ἀποσπασματικὸ στοιχεῖο στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τὸ ἀπρόσωπο στοιχεῖο ταυτίζεται μὲ τὸ παγκοσμιοποιημένο ἢ τὸ ἀτομικὸ καὶ ἐν τέλει μὲ τὸ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ…

ΔΥΝΑΜΙΤΙΖΕΙ ἡ μετάδοση τῆς λατρείας τὰ δομικὰ στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι δύο: ἡ σύν­αξη τῶν λαϊκῶν καὶ ὁ Ἐπίσκοπος… ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ τὸ λειτούργημα τοῦ Ἐπισκόπου, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ διαλύει τὴν μοναδικότητα τῆς σχέσης τοῦ πιστοῦ μὲ τὸν Ἐπίσκοπό του… Ἡ μετάδοση συνιστᾶ ΕΙΣΠΗΔΗΣΗ σὲ ἐπίπεδο κανονικό, λειτουργικό, διδακτικό, ποιμαντικὸ καὶ καταλύει τὴν προσωπικὴ σχέση ἀνάμεσα στὸν ἑκασταχοῦ Ἐπίσκοπο καὶ τοὺς πιστοὺς τῆς ἐπαρχίας του, ἀφοῦ ἀνάμεσά τους εἰσέρχεται ἕνας ἄλλος τηλεοπτικὸς ραδιοφωνικὸς Ἐπίσκοπος ὡς «σφήνα»…

Ἡ μετάδοση τῆς λατρείας ΥΠΟΤΙΜΑ τὴν ἄσκηση… Ἂν αὐτὸ ἦταν τὸ ζήτημα (ἐνν. ψυχολογικῆς φύσεως) θὰ μποροῦσε νὰ ἠχογραφηθεῖ μία Θ. Λειτουργία καὶ νὰ μοιράζεται στοὺς ἀσθενεῖς, ὥστε νὰ τὴν ἀκοῦνε…

Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἐνισχύουν τὸν ἀτομισμὸ καὶ τὴν μοναξιά, τὸ κυριώτερο: τὴν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ἀφοῦ οἱοσδήποτε μπορεῖ ταυτόχρονα νὰ προωθεῖ πρὸς ὅλο τὸν πλανήτη τὴν ἴδια πληροφορία, τὴν εἴδηση ποὺ θέλει καὶ ὅπως τὴν θέλει… ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ τὸ λειτουργικὸ ἦθος. Πῶς; Ἡ τεχνολογία ἀπὸ τὴν ἴδια της τὴν φύση εἶναι φορέας μιᾶς ἰδεολογίας ποὺ εἰσάγει νέους κώδικες ἐπικοινωνίας καὶ μορφὲς στὸν ΑΝΤΙΠΟΔΑ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς… ἀφοῦ ἡ μετάδοση προϋποθέτει τεχνολογικὴ παρουσία ἐντὸς τοῦ ναοῦ, μικροφωνικὲς ἐγκαταστάσεις, τοποθέτηση καμερῶν, ποὺ δημιουργοῦν ἄλλο στήσιμο ΑΝΟΙΚΕΙΟ γιὰ τὸ λειτουργικὸ ἦθος…

Πῶς ἐπικράτησε καὶ γιατί δὲν ἀντιδρᾶ κάποιος; Εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς Βαβυλώνιας Αἰχμαλωσίας τῆς Ἐκκλησίας στὸ πνεῦμα τῆς Δύσης… Η ΠΑΠΙΚΗ καὶ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ νοοτροπία φαίνεται πὼς μᾶς ἔχει διαβρώσει ἢ τοὺς περισσότερους ἀπὸ ἐμᾶς μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θεωροῦμε ὡς κάτι φυσικὸ καὶ αὐτονόητο νὰ μεταδίδεται ἡ λατρεία…».

«Ἐγείρεται ζήτημα ὀρθῆς πίστης»

Ἡ ἔρευνά μας κατέδειξε ὅτι ὁ κ. Κατσιάρας ἔχει διατυπώσει πολὺ ἐνωρίτερον τὰς ἰδίας ἀπόψεις, ἤδη ἀπὸ τὸ 2003 εἰς τὸ βιβλίον του «Ὅταν ὁ Θεὸς πεθαίνει», ποὺ ἐπανεξεδόθη τὸ 2008, τὸ ἔτος ποὺ ἔγινε καὶ ἡ ἀνάρρησις εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θῶκον τῶν Ἀθηνῶν τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Παραθέτομεν ἐπιλεκτικῶς ἀπὸ τὸ βιβλίον του ὀλίγας μόνον ἀπὸ τὰς ἐνστάσεις του:

«…ἡ μετάδοση τῆς θείας Λειτουργίας, ὀπτικὰ ἢ ἀκουστικά, ΚΑΤΑΡΓΕΙ καταρχὴν τὴν ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας ὡς προσωπικῆς σχέσης, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ τὴν ἀκούει ἢ νὰ τὴν βλέπει ὁ οἱοσδήποτε χωρὶς τὴ σωματικὴ συμμετοχή. ΚΑΤΑΡΓΕΙ τὴν ἔννοια τῆς συνάντησης. Ἡ Ἐκκλησία παλιὰ ὀνομαζόταν Σύναξη, ἐπειδὴ ἔχει ὡς προϋπόθεση τὴ συγκέντρωση ὅλων τῶν πιστῶν σ’ ἕνα τόπο, διαφορετικὰ παύει νὰ εἶναι γεγονὸς συμμετοχῆς τοῦ ὅλου ἀνθρώπου καὶ εἰσάγεται ἡ ἔννοια τῆς παρακολούθησης. Ὁπότε, ἡ ραδιοφωνικὴ ἢ τηλεοπτικὴ μετάδοση ΚΑΤΑΡΓΕΙ τὸ προσωπικὸ ὅριο, δίνοντας τὴν ψευδαίσθηση ὅτι μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς διακόπτη κάποιος μπορεῖ νὰ ἀνήκει κάπου…

Μόνο διὰ τῆς Εὐχαριστίας «ἀγγίζεις» τὸν Χριστό. Καμιὰ λοιπὸν ἐπικοινωνία μὲ τὸν Χριστό, ἀκόμα καὶ ἡ πιὸ ἄμεση ὅπως αὐτὴ τῆς Μαγδαληνῆς, δὲν εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν Εὐχαριστία, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ…

Ἡ μετάδοση ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΙ τὴν ἐσχατολογία, γέρνοντας τὴ ζυγαριὰ ὑπὲρ τῆς ἱστορίας, πάει σὲ μία ΑΡΕΙΑΝΙΖΟΥΣΑ καὶ ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΙΖΟΥΣΑ…

Ὄντως εἶναι ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ποὺ φτάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ καλοῦμε τὶς κάμερες, γιὰ νὰ δείξουν τὴ θεία Λειτουργία σὲ ἀπευθείας μετάδοση, ἢ καὶ νὰ παραπονούμαστε μάλιστα ὅταν κατὰ τύχη ἢ ἐπίτηδες δὲν μεταδίδεται, νομίζοντας μάλιστα ὅτι ἔτσι ἀποχριστιανοποιεῖται ἡ χριστιανικὴ ἑλληνικὴ κοινωνία, ἢ ἡ ὅποια κοινωνία! Μόνο στὴν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ κοινωνία συμβαίνει νὰ μεταδίδεται ἡ Λειτουργία ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Καὶ αὐτὸ ἔχει ὡς ὑπόβαθρο μία ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Ἐκκλησία…

Ἡ χρήση τῆς τηλεόρασης καὶ τοῦ ραδιοφώνου συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς ΑΠΟΥΣΙΑΣ τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶλλον δημιουργοῦν, ἀντὶ νὰ λύνουν προβλήματα…

Τότε σὲ τί θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ ἡ διάθεση ἐκείνων τῶν χριστιανῶν, ἐπισκόπων καὶ λαϊκῶν, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μεταδίδεται καὶ νὰ βιντεοσκοπεῖται ἡ θεία Λειτουργία…; Θὰ προτιμοῦσα νὰ ὀφείλεται στὴν ἄγνοια. Κάθε ἄλλο ἐνδεχόμενο κίνητρο ΕΓΕΙΡΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΗΣ…

Τί κρῖμα νὰ μὴ ὑπῆρχε ραδιόφωνο τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ! Οἱ πέντε μωρὲς καὶ ἀργοπορημένες παρθένες θὰ ἄκουγαν τὴν τελετὴ τῶν γάμων ἀπὸ τὰ ραδιόφωνα ἢ θὰ τὴν ἔβλεπαν σὲ ὀθόνη ἢ σὲ βίντεο-γουόλ, ἢ ἔστω ἀργότερα ἀπὸ τὸ βίντεο. Ἀλλὰ καὶ ἡ ὁσία Μαρία θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει τουλάχιστον ἕνα τρανζίστορ στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη, γιὰ νὰ ἀκούει τὴ θεία Λειτουργία, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ νέα τοῦ κόσμου! Καὶ νὰ κοινωνεῖ, μέσω τῆς εἰκονικῆς (φαντασιακῆς) πραγματικότητας, τῆς Συνάξεως τοῦ Χριστοῦ…

Εἶναι δυνατὸν ὅμως κάποιος, ποὺ ὄντως ἔχει μία σοβαρότητα, νὰ περιφέρει τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς στὰ κανάλια, σ’ ἕνα μέσο ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του εἶναι ἀποσπασματικό, ἀπρόσωπο καὶ εἰκονοκλαστικό; Δυστυχῶς, ἡ ΑΦΕΛΕΙΑ πολλῶν, ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ καὶ μή, δὲν ἔχει ὅρια…».

Τηλε- Ἐκκλησία;

Μία σημαντικὴ λεπτομέρεια εἶναι ὅτι μὲ ὅσα γράφει ἀπαντᾶ ἐμμέσως καὶ εἰς τὰ πρόσ­φατα παράπονα παραγόντων τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως διὰ τὴν μὴ μετάδοσιν καμίας Θ. Λειτουργίας κατὰ τὸ Ἅγιον Δωδεκαήμερον ἀπὸ τὸ Φανάρι, παράπονον τὸ ὁποῖον μετέφερεν εἰς τὴν Βουλὴν ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Σκουρολιάκος, ὠθῶν τελικῶς τὴν Κυβέρνησιν νὰ ἀναμεταδώση διὰ τῆς ΕΡΤ ἐκείνην τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἂς μὴ μᾶς διαφεύγη ὅμως τὸ καίριον: ὁ ὑπεύθυνος τῶν βασικῶν μέσων ἐνημερώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος(!) διατυπώνει Δογματικὰς καὶ Κανονικὰς κατηγορίας κατὰ «ἀφελῶν ἱερωμένων» (Ἱεραρχῶν;) ποὺ ἀποδέχονται τὴν ἀναμετάδοσιν ἱεροπραξιῶν μέσῳ τηλεοράσεως ἢ ραδιοφώνου, καταλήγων ὅτι αὐτὸ δηλώνει τὴν πραγματικὴν ἀπουσίαν τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἐκκοσμίκευσίν της καὶ τελικῶς τὴν συνέργειάν της εἰς τὴν δαιμονικὴν παγκοσμιοποίησιν! Διὰ νὰ τὸ κατανοήσωμεν μὲ βάσιν τὴν σημερινὴν πραγματικότητα: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὅσοι Ἱεράρχαι συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὑπονομεύουν τὴν Ἐκκλησίαν!

Ὁ κ. Π. Ἀνδριόπουλος μαρτυρεῖ ὅτι ὁ κ. Κατσιάρας εἶπεν, ὅτι αἱ ἀπόψεις του ἀποτελοῦν καὶ θέσεις τοῦ Καθηγητοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου Παπαθωμᾶ (ἱστοσελὶς thebest.gr).

Μετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ὀφείλει νὰ τοποθετηθῆ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπεύθυνα, διότι τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἡ ἀποπομπὴ τοῦ κ. Κατσιάρα ἢ ἡ κάλυψίς του ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, ἀλλὰ ἡ σημερινὴ πραγματικότης τοῦ «τηλεκκλησιασμοῦ» τῶν πιστῶν εἰς μίαν Ἐκκλησίαν ὑπὸ «διάλυσιν», ὡς τὸ ἔθεσεν ὁ Σεβ. Μεσσηνίας. Μία Ἐκκλησία τῆς τηλεοράσεως δὲν εἶναι παρὰ «εἰκονική»…

Previous Article

Επιστολή Χριστιανικών Σωματείων Θεσσαλονίκης προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Next Article

Ὁ ὅρκος τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἀβραάμ

Διαβάστε ακόμα