ΥΒΡΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Share:

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Ἐδῶ καί μερικούς μῆνες εἴμαστε μάρτυρες μιᾶς πρωτοφανοῦς ἐπίθεσης τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί στό ἀνθρώπινο γένος, ὄργανα πού εἶναι ἀμοραλιστές, ἀνήθικοι καί ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ἄνθρωποι τοῦ Διαβόλου. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Πίστη καί ἡ Λογική θά πρέπει νά εἶναι τά δύο βασικά ἐργαλεῖα, μέ τά ὁποῖα θά ἐναντιωθοῦμε.

Καθώς ὁ μαζικός ἐμβολιασμός προβάλλει ὡς μία πραγματικότητα τόσο στήν Πατρίδα μας ὅσο καί σέ ὅλο τόν κόσμο καί ἐπειδή οὔτε θέλουμε οὔτε μποροῦμε νά ἀποφανθοῦμε γιά τό ἄν πρέπει ἤ ὄχι νά ἐμβολιασθοῦμε, ὅμως ἔχουμε ὑποχρέωση νά ὑποβάλλουμε ἐρωτήματα, γιά νά μπορέσουμε νά ἔχουμε γνώμη, γιά κάτι γιά τό ὁποῖο εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ἐκ τῶν πραγμάτων ὄχι μόνον νά ἀπαντήσουμε ἀλλά καί νά ἀποφασίσουμε.

Τό Ἡνωμένον Βασίλειον ἡ πρώτη δυτική χώρα, πού ἐχορήγησεν ἄδειαν ἐμβολίου κατά τοῦ Covid

Ἡ ἀγγλική ἐφημερίδα The Guardian δημοσίευσε ἄρθρο στίς 2/12 μέ τίτλο “Τό Ἡνωμένο Βασίλειο ἐγκρίνει τό ἐμβόλιο Pfizer/BioNTech Covid γιά διάθεση τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα”, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων σημειώνει ὅτι «Τό Ἡνωμένο Βασίλειο ἔχει γίνει ἡ πρώτη δυτική χώρα πού χορήγησε ἄδεια ἐμβολίου κατά τοῦ Covid, ἀνοίγοντας τόν δρόμο γιά μαζική ἀνοσοποίηση μέ τό ἐμβόλιο Pfizer/BioNTech πού θά ξεκινήση τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα γιά ὅσους διατρέχουν τόν μεγαλύτερο κίνδυνο. Τό ἐμβόλιο ἔχει ἐγκριθῆ γιά ἐπείγουσα χρήση ἀπό τήν Ρυθμιστική Ἀρχή φαρμάκων… Οἱ πρῶτες δόσεις τοῦ ἐμβολίου θά ἔρθουν τίς ἑπόμενες ἡμέρες, τό Ἡνωμένο Βασίλειο ἀγόρασε 40 ἑκατομμύρια δόσεις, τό ὁποῖο ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι ἔχει 95% ἀποτελεσματικότητα στίς τελικές του δοκιμές. Ἕνας ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας εἶπε “Ἀκολουθεῖ μῆνες αὐστηρῶν κλινικῶν δοκιμῶν καί διεξοδική ἀνάλυση τῶν δεδομένων ἀπό εἰδικούς πού κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι τό ἐμβόλιο πληροῖ τά αὐστηρά πρότυπα ἀσφαλείας, ποιότητας καί ἀποτελεσματικότητας”… Οἱ ἡλικιωμένοι καί τά ἄτομα πού βρίσκονται σέ κέντρα φροντίδας, συμπεριλαμβανομένου τοῦ προσωπικοῦ, θά εἶναι πρῶτα στήν σειρά γιά τόν ἐμβολιασμό καί στήν συνέχεια θά μειωθῆ οὐσιαστικά τό ἡλικιακό εὖρος…Ὁ ὑπουργός Ὑγείας εἶπε “Εἶμαι σίγουρος τώρα, μέ τά νέα σήμερα, ὅτι ἀπό τήν ἄνοιξη -ἀπό τό Πάσχα καί μετά- τά πράγματα θά εἶναι καλύτερα. Θά ἔχουμε ἕνα καλύτερο καλοκαίρι τό ἑπόμενο ἔτος πού ὅλοι θά μποροῦν νά ἀπολαύσουν”… Ἡ Pfizer καί ἡ BioNTech ἀναφέρουν ὅτι τό συνδυασμένο δίκτυο παραγωγῆς τους ἔχει τήν δυνατότητα, νά παρέχει παγκοσμίως ἕως 50 ἑκατομμύρια δόσεις ἐμβολίου τό 2020 καί ἕως 1,2 δισεκατομμύρια δόσεις ἕως τό τέλος τοῦ 2021…».

Εὐρωπαϊκή Πύλη Πληροφοριῶν

Ἐμβολιασμοῦ σχετικά μέ τόν χρόνον ἐγκρίσεως: “διαρκεῖ περίπου δέκα χρόνια ἀπό τήν στιγμήν τῆς ἀρχικῆς συλλήψεως ἕως τήν ἔγκρισιν τοῦ ἐμβολίου”

Ἡ Βικιπαίδεια ἀναφερόμενη στό ἐμβόλιο Covid 19 σημειώνει ὅτι «ἀποτελεῖ ἕνα ὑποθετικό ἐμβόλιο ἐναντίον τῆς ἀσθένειας τοῦ Covid 19. Ἄν καί ἀκόμα τό ἐμβόλιο δέν ὑπάρχει, γίνονται πολλαπλές προσπάθειες σέ διαδικασία ἀνάπτυξης τοῦ ἐμβολίου. Στά τέλη Φεβρουαρίου 2020, ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας ἀνέφερε πώς δέν ἀναμένει ἕνα ἐμβόλιο κατά τοῦ SARS-COV-2, τοῦ ἰοῦ πού προκαλεῖ τήν ἀσθένεια, νά εἶναι διαθέσιμο σέ λιγότερο ἀπό 18 μῆνες. Μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020, 321 ὑποψήφια ἐμβόλια βρίσκονται σέ ἐξέλιξη».

Ἀναφερόμενη ἡ Βικιπαίδεια στίς προκλινικές ἔρευνες γράφει γιά τό ἐμβόλιο, μέ τό ὁποῖο πρόκειται νά ἐμβολιασθῆ ὁ βρετανικός λαός, τό ὁποῖο εἶναι τό ἴδιο πού ἔχει παραγγείλει καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ὅτι:

“Στίς 17 Μαρτίου 2020, ἡ ἀμερικανική φαρμακευτική ἑταιρεία Pfizer ἀνακοίνωσε μία συνεργασία μέ τήν γερμανική ἑταιρεία BioNTech γιά τήν κοινή ἀνάπτυξη ἑνός ἐμβολίου μέ βάση τόν ἀγγελιοφόρο RNA γιά τόν Covid 19».

Ἡ Εὐρωπαϊκή Πύλη Πληροφοριῶν Ἐμβολιασμοῦ σημειώνει σχετικά μέ τήν ἔγκριση τῶν ἐμβολίων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ὅτι “Προτοῦ ἕνα ἐμβόλιο ἐγκριθεῖ στήν ΕΕ, πρέπει νά ὑποβληθεῖ σέ αὐστηρές δοκιμές ἀπό τόν παρασκευαστή του καί στήν συνέχεια σέ ἐπιστημονική ἀξιολόγηση ἀπό τίς ρυθμιστικές ἀρχές. Στίς δοκιμές περιλαμβάνεται ἔλεγχος τῆς ποιότητας τοῦ ἐμβολίου: ●τῆς καθαρότητάς του ●τῶν συστατικῶν του ●τοῦ τρόπου παρασκευῆς του. Στήν συνέχεια, ὁ παρασκευαστής πραγματοποιεῖ δοκιμές σχετικά μέ τίς ἐπιδράσεις τοῦ ἐμβολίου, οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν ἐργαστηριακές δοκιμές καί δοκιμές σέ ζῶα. Ἀκολουθεῖ πρόγραμμα κλινικῶν δοκιμῶν σέ ἀνθρώπους, τό ὁποῖο μπορεῖ νά διαρκέσει περίπου δέκα χρόνια ἀπό τήν στιγμή τῆς ἀρχικῆς σύλληψης ἕως τήν ἔγκριση τοῦ ἐμβολίου καί τό ὁποῖο πρέπει νά συμμορφώνεται μέ αὐστηρά πρότυπα. Ὁ παρασκευαστής τοῦ ἐμβολίου ὑποβάλλει τό ἐμβόλιο σέ τρία στάδια κλινικῶν δοκιμῶν μέ τήν συμμετοχή ὁλοένα καί αὐξανόμενου ἀριθμοῦ ἀτόμων σέ κάθε στάδιο… Οἱ ρυθμιστικές ἀρχές μποροῦν νά ἐγκρίνουν τό ἐμβόλιο μόνον ἐφόσον ἀπό τήν ἐπιστημονική ἀξιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν δοκιμῶν προκύπτει ὅτι τά ὀφέλη του ὑπερτεροῦν τῶν κινδύνων πού συνδέονται μέ αὐτό”.

Ἡ ἴδια Πύλη Πληροφοριῶν σχετικά μέ τά ἐμβόλια τοῦ Covid 19 σημειώνει ὅτι “Ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἐμβολίων κατά τῆς νόσου Covid 19 πραγματοποιεῖται σέ συμμόρφωση μέ τίς ἴδιες νομικές ἀπαιτήσεις, ὡς πρός τήν ποιότητα, τήν ἀσφάλεια καί τήν ἀποτελεσματικότητα, μέ αὐτές πού ἰσχύουν καί γιά ὅλα τά ὑπόλοιπα ἐμβόλια, (δηλαδή “μπορεῖ νά διαρκέσει περίπου δέκα χρόνια ἀπό τήν στιγμή τῆς ἀρχικῆς σύλληψης ἕως τήν ἔγκριση τοῦ ἐμβολίου”). Ὅπως ἰσχύει γιά ὅλα τά ἐμβόλια, πραγματοποιοῦνται δοκιμές σχετικά μέ τίς ἐπιδράσεις τῶν ἐμβολίων κατά τῆς νόσου Covid 19 πρῶτα στά ἐργαστήρια, μεταξύ ἄλλων καί σέ ζῶα, καί στήν συνέχεια σέ ἐθελοντές… Αὐτό πού διαφέρει σέ σχέση μέ τά ἐμβόλια κατά τῆς νόσου Covid 19 εἶναι ὅτι ἡ ἀνάπτυξή τους καί ἡ ἐνδεχόμενη ἔγκρισή τους πραγματοποιεῖται μέ πολύ ταχύτερους ρυθμούς λόγῳ τῆς ἔκτακτης ἀνάγκης γιά τήν δημόσια ὑγεία πού προκαλεῖται ἀπό τόν ἰό. Ὁ Εὐρωπαϊκός Ὀργανισμός Φαρμάκων ἀξιολογεῖ αἰτήσεις ὑψηλῆς ποιότητος ἀπό ἑταιρεῖες πού ἀναπτύσσουν ἐμβόλια κατά τῆς νόσου Covid 19 στό μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας παράλληλα ὅτι οἱ ἀποφάσεις του εἶναι ἀξιόπιστες”.

Ἡ τιμή ἀνά δόσιν κοστολογεῖται ἀπό τήν ἑταιρείαν Pfizer εἰς τά $20

Τό ἱστολόγιο news247.gr σημειώνει ὅτι οἱ τιμές ἀνά δόση κοστολογοῦνται σύμφωνα μέ τήν ἑταιρεία Pfizer στά $20, ἐνῶ ἡ Moderna στά $10 μέ $50, ἡ AstraZeneca κάτω ἀπό $4, ἡ Johnson & Johnson στά $10, ἡ γερμανική ἑταιρεία CureVac ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ τιμές της θά εἶναι “σέ ἠθικά πλαίσια”, ἡ Sputnik V δέν ἔχει ἀνακοινώσει τήν τιμή του, ἐνῶ ἡ ἀμερικανική ἑταιρεία Novavax ἔχει ἀνακοινώσει $16 ἡ δόση.

Στό ἱστολόγιο τοῦ World Economic Forum σέ ἄρθρο του στίς 2/12 μέ τίτλο «“Εἴμαστε ἕτοιμοι”: Τό ἀεροδρόμιο Schiphol προετοιμάζεται γιά κατεψυγμένα φορτία ἐμβολίων» μεταξύ τῶν ἄλλων σημειώνει ὅτι “Τό ἀεροδρόμιο Schiphol τοῦ Ἄμστερνταμ ἑτοιμάζεται νά μεταφέρη ἐμβόλια Covid 19 σέ ὅλο τόν κόσμο. Ὁ ἀερολιμένας ἀναμένεται νά εἶναι ἕνα σημεῖο ἐκκίνησης γιά ἐμβόλια ἀπό τήν Ἰνδία, τήν Ἰταλία ἤ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖ­ες, καί ἕνα σημεῖο ἀναχώρησης γιά ἐμβόλια πού παράγονται στήν Εὐρώπη… Ἐνῶ κανένα ἐμβόλιο Covid 19 δέν ἔχει ἐγκριθῆ ἀκόμη ἀπό ἀμερικανικές ἤ εὐρωπαϊκές ρυθμιστικές ἀρχές, τό πλάνο πού ἀναπτύχθηκε ἀπό τήν Pfizer καί τήν BioNTech εἶναι τό πιό προηγμένο στήν διαδικασία καί θά μποροῦσε νά εἶναι ἕτοιμο γιά ταχεῖα παραγωγή καί διανομή τόν ἑπόμενο μήνα… Τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer μεταφέρεται στούς -80C σέ μικρά δροσερά κουτιά μέ περίπου 5000 δόσεις, οἱ ὁποῖες πρέπει νά διατηροῦνται συσκευασμένες σέ ξηρό πάγο μέχρι λίγο πρίν τή χρήση…”.

Κάθε ἄνθρωπος πρέπει νά εἶναι ἐλεύθερος νά ἀποφασίση διά τόν ἑαυτόν του νά ἐμβολιασθῆ ἤ ὄχι

Ἔτσι, ἐνῶ οἱ διαδικασίες ἀνάπτυξης ἑνός ἐμβολίου, σύμφωνα μέ τούς παγκόσμιους κανονισμούς, ἀπαιτεῖ χρονική διάρκεια 10 μέχρι καί 15 χρόνια δοκιμῶν, στό ἐμβόλιο Covid 19 ὁλοκληρώθηκαν οἱ δοκιμές σέ χρόνο ρεκόρ, περίπου σέ 2 μῆνες. Δεχόμασθε ὅτι οἱ δοκιμές ἀπέδειξαν ὅτι ἔχουμε μηδαμινές παρενέργειες βραχυπρόθεσμα, ποιός ὅμως μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι δέν θά ἔχουμε μακροπρόθεσμες, οἱ ὁποῖες θά ἐκδηλωθοῦν μετά ἀπό ἕνα ἤ δύο ἤ καί περισσότερα χρόνια; Κανείς δέν ἀντιλέγει ὅτι τά ἐμβόλια νέας γενιᾶς τύπου mRNA εἶναι μία τομή γιά τήν ἀνθρωπότητα, ὅπως χαρακτηριστικά ἰσχυρίζονται, ὅμως δέν παύει νά ὑπάρχη δοκιμαστική ἐμπειρία μόνον τριῶν μηνῶν. Ἡ κοινή λογική μᾶς λέει ὅτι θά πρέπη νά εἴμαστε πολύ προσεκτική σέ κάτι πού ἀφορᾶ τήν ὑγεία ἄν ὄχι τήν ζωή ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων.

Κάθε ἄνθρωπος πρέπει νά εἶναι ἐλεύθερος νά ἀποφασίση γιά τόν ἑαυτό του νά ἐμβολιασθῆ ἤ ὄχι. Γιατί θά πρέπη νά εἶναι ὑποχρεωτικός ὁ ἐμβολιασμός γιά ὁποιαδήποτε ἡλικία; Γιατί νά μή ἀναλάβη ὁ καθένας τίς εὐθύνες του προσωπικά; Τήν στιγμή μάλιστα πού δέν τά γνωρίζουμε τά πάντα τόσο σάν ἐπιστημονικός κόσμος ὅσο καί ὡς ἁπλοί ἄνθρωποι, τόσο γιά τό ἐμβόλιο ὅσο καί γιά τόν ἰό. Πόσο συνάδει στά δημοκρατικά πιστεύματα τῶν πολιτικῶν ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός τῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα ἐκβιάζοντάς τους, λέγοντας ὅτι στήν ἀντίθετη περίπτωση ἡ ἄρνησή τους θά ἔχη ἐπιπτώσεις καίριες στήν προσωπική τους ζωή; Ἡ ἄρνηση τοῦ ἐμβολιασμοῦ δέν εἶναι ἆραγε ἕνα προσωπικό δεδομένο τοῦ πολίτη, τό ὁποῖο ἔχει ὑποχρέωση ἡ Πολιτεία νά τό σεβασθῆ, ὅπως σεβάσθηκε τήν μή ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες;

Ἡ Καθημερινή τῆς 29ης Νοεμβρίου σχετικά μέ ζητήματα νομικῆς εὐθύνης σέ περίπτωση ἀρνητικῶν παρενεργειῶν ἔγραφε ὅτι “ὅπως ἀνέφερε ἁρμόδια πηγή στίς ἀρχές Σεπτεμβρίου, δέν ἀποκλείεται, μέ δεδομένη τήν ἄνευ προηγουμένο ταχύτητα, μέ τήν ὁποία ἀναπτύχθηκαν τά ἐμβόλια, νά προκύψουν «κρυφά ἐλαττώματα» μετά τήν ἔγκρισή τους. Ἐνόψει αὐτοῦ τοῦ ἐνδεχομένου τό κάθε κράτος-μέλος θά μπορεῖ νά συμφωνήσει ἕνα ἀνώτατο ὅριο ἀποζημιώσεων πού θά καλύπτουν οἱ ἑταιρεῖες, μέ τό ὑπόλοιπο νά καλύπτεται ἀπό τό δημόσιο ταμεῖο”. Τήν στιγμή πού τόσο οἱ ἑταιρεῖες ὅσο καί Κοινωτικοί ἀξιωματοῦχοι δέν ἀποκλείουν τήν ὕπαρξη «κρυφῶν ἐλαττωμάτων», γιατί θά πρέπη νά εἶναι ὑποχρεωτικός ὁ ἐμβολιασμός; Τελικά, μήπως ἐγείρεται τό ἐρώτημα ὅτι οἱ πολιτικές ἡγεσίες πρόκειται νά χρησιμοποιήσουν τούς πολίτες τους ὡς “πειραματόζωα”;

Τέλος, δέν θά πρέπει νά συσταθῆ ἐπιτροπή ἀπό τήν διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία θά ἀναλάβη μέ ὑπευθυνότητα νά ἐξετάση τά συστατικά, πού περιέχωνται στό ἐμβόλιο; Τήν στιγμή πού πολλά μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ἔντονη ἀνησυχία ὅτι τό ἐμβόλιο θά περιέχη τσιπάκι καί στήν συνέχεια νά ἐνημερώση τούς πιστούς, ἐάν ἀληθεύη ἤ ὄχι; Ἐπίσης, δέν θά πρέπει νά δίνεται ἡ δυνατότητα καί σέ κάθε πολίτη νά ζητήση ἀπό τήν Πολιτεία νά συσταθῆ ἀνεξάρτητη ἐπιτροπή, ὥστε νά ἐξετασθοῦν τά συστατικά πού περιέχονται στό ἐμβόλιο;

Οἱ Πατέρες τονίζουν ὅτι ὁ Διάβολος καί οἱ δαίμονες δέν εἶναι μόνον θανάτου αἴτιοι ἀλλά καί τῶν ἀσθενειῶν πρόξενοι

Τό πνεῦμα τοῦ Διαφωτισμοῦ, μέ τό ὁποῖο εἶναι διαποτισμένος ὁ σύγχρονος πολιτισμός, ἀφοῦ ἀπελευθερώθηκε ἀπό τήν τυραννία τοῦ Θεοῦ, ὅπως θέλει νά πιστεύη, “ἔβαλε ὡς κέντρο του, ὡς πηγή ἀξίας τό ἄτομο, καί καθώς ἡ ἀξία αὐτή ἐπιδιώκεται μέσα σέ ἕνα σχέδιο ζωῆς πού εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου», ἀναδύεται καί τό αἴτημα τῆς ἰσότητας τῶν εὐκαιριῶν κατά τήν πραγμάτωση τῶν ἀξιῶν ἑκάστου… Τόσο πιό καλός γίνεται ὁ κόσμος, ὅσο περισσότεροι ἄνθρωποι ὑλοποιοῦν τά σχέδια τῆς ζωῆς τους, τά ὁράματά τους γιά τό ἀγαθό, μέ τρόπους συμβατούς μέ τίς ἀντίστοιχες ἐπιδιώξεις τῶν ἄλλων ἀτόμων”.

Μέ τόν κορωνοϊό ὅμως τό ἄτομο ἔπαψε πιά νά ἀποτελῆ πηγή αὐθεντίας καί πηγή ἀξίας, ἡ ζωή τοῦ αὐπροσδιορισμένου μέ δικαιώματα ἀνθρώπου δέν ἀποτελεῖ πλέον “τό κέντρο τοῦ ἀπελευθερωμένου κοσμοπολίτικου ὁράματος τῆς ἠθικῆς ζωῆς”. Μέ τόν κορωνοϊό στόν ἄνθρωπο ἀμφισβητοῦνται σταδιακά καίρια δικαιώματα πού χαρακτήριζαν τήν προηγούμενη ζωή του, ὅπως τῆς ἐργασίας, τό νά συνέρχωνται ἐλεύθερα οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους, τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης τῆς γνώμης, τοῦ ἀπορρήτου τῶν προσωπικῶν δεδομένων, τῆς ἐλεύθερης διακίνησης, ἀκόμα καί τοῦ προαιρετικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Στήν ἐποχή μας ἡ ἰδέα τῆς θέλησης, τῆς δύναμης καί τοῦ ὑπεράνθρωπου ἔχουν ἀρχίσει νά ἐκτοπίζουν μέ δυναμικό τρόπο τίς ἠθικές ἀντιλήψεις γιά τήν εὐσέβεια, τήν καρτερικότητα καί τήν ἰσότητα. Τό κράτος σήμερα γίνεται ὅλο καί πιό συγκεντρωτικό καί αὐταρχικό, μία ἐλίτ πλουσίων, διεφθαρμένων ἀνθρώπων, μέ πόθο γιά δύναμη προσπαθεῖ νά ἐπιβληθῆ πάνω στούς πολυπληθέστερους, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται προδομένοι, χωρίς ἄξιους ἡγέτες καί ὑποταγμένοι. Μία κοινωνία, ὅπου ἡ ὑγεία, ἡ δύναμη καί ἡ εὐτυχία ἔχουν ἀναδειχθῆ σέ ἀνώτερα ἀγαθά, ὅπου ἡ ἀρετή τείνει νά ταυτίζεται μέ τήν δύναμη.

Ἔτσι, ὅποιος εἶναι ἐχθρός αὐτῆς τῆς ἀπάνθρωπης κουλτούρας καλεῖται σέ μαρτύριο καί ὁ χριστιανός εἶναι ἐχθρός αὐτῆς τῆς μισάνθρωπης ἰδεολογίας, γιά αὐτό καλεῖται νά μαρτυρήση τήν πίστη του. Νά μαρτυρήση ὅτι οἱ πράξεις αὐτῆς τῆς κυρίαρχης κουλτούρας εἶναι πράξεις πού στρέφονται ἐνάντια στήν ἀνθρώπινη ζωή καί ἄρα πρόκειται γιά ἐγκλήματα. Εἶναι πράξεις διαστροφικές, ὅπου ἐμπνευστής τους εἶναι ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του, πράξεις πού σκοπό ἔχουν τήν ἱκανοποίηση τοῦ ἐγώ τοῦ ἀνθρώπου.

Οἱ Πατέρες τονίζουν ὅτι ὁ διάβολος καί οἱ δαίμονες δέν εἶναι μόνον θανάτου αἴτιοι ἀλλά καί τῶν ἀσθενειῶν πρόξενοι. Καί στήν ἐποχή μας εἶναι φανερό ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐπιστρέφει μέ γοργούς ρυθμούς στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή, πού σημαίνει τόν ἀποπροσανατολισμό του γιά τήν ὁμοίωσή του μέ τόν Θεό. Ἔτσι ἡ διάθεση του, ἡ θέλησή του, οἱ πράξεις του ὅλο καί πιό πολύ στρέφονται πρός τόν διάβολο, μέ ἀποτέλεσμα ὁ διάβολος ὅλο καί πιό πολύ νά κυριαρχῆ πάνω του καί νά τοῦ στερῆ τίς ἐλευθερίες του.

Στίς ἡμέρες μας γίνεται ὅλο καί πιό ἀντιληπτό σέ τί διαφέρει νά ἐργάζεται ὁ ἄνθρωπος γιά τόν Θεό ἀπό τό νά ἐργάζεται γιά τόν διάβολο. Ὁ μέν Θεός δίνει κάθε δυνατότητα στό πλάσμα του, κάθε ἐλευθερία νά ἀκολουθήση ὅποιον δρόμο θέλει, εἶναι δηλαδή Κύριος, ἐνῶ ὁ διάβολος ὅταν κυριαρχήση στόν ἄνθρωπο γίνεται δυνάστης του καί τελικά ὁ ἐξολοθρευστής του.

Previous Article

Συμβάντα Ὑπέρ-μεταδόσεως COVID-19

Next Article

Εἰς χεῖρας τῶν αἱρετικῶν ΗΠΑ ἢ τῶν ὁμοδόξων Ρώσων τὰ Σκόπια;

Διαβάστε ακόμα