Υπέρ νέας «Μ. Συνόδου» ετάχθη ο Σεβ. Ναυπάκτου

Share:

Εις την Ρουμανίαν ευρέθη ο Σεβ. Ναυπάκτου, όπου επραγματοποίησεν ομιλίαν. Κατά την ομιλίαν του ηρωτήθη τι θα έπραττεν ο Γερ. Σωφρόνιος του Έσσεξ, εάν ήτο εν ζωή, σχετικώς προς το Κολυμβάρι. Ο Σεβασμιώτατος απήντησεν ότι δεν γνωρίζει και ότι μακάρι να έζη, δια να είπη τι να πράξωμεν. Ωστόσο έλαβε θέσιν. Κατ’ αρχάς και κυρίως ετόνισεν ότι χρειάζονται θεολόγοι της εμπειρίας και όχι απλώς διπλωμάτες. Εχαρακτήρισε τα κείμενα του Κολυμβαρίου ως διπλωματικά, όπου ο καθένας δύναται να εξάγη ο,τι συμπέρασμα επιθυμεί. Ετόνισεν επίσης ότι δεν πρέπει να εξέρχωνται οι χριστιανοί από την Εκκλησίαν, διακόπτοντες το μνημόσυνον, αλλά να παραμένουν εντός και να αγωνίζωνται παρά τα λάθη που γίνονται, και να στοιχούνται προς τον Επίσκοπόν τους. Εδήλωσεν ότι θα ήτο καλόν να συνέλθη μία νέα «Μεγάλη Σύνοδος», η οποία να ερμηνεύση θεολογικά τα κείμενα του Κολυμβαρίου. Παρατηρούμεν ότι ο Σεβασμιώτατος δεν αποκηρύσσει το Κολυμβάριον ως αντικανονικόν, αλλά εμμένει εις την γραμμήν ότι με μερικάς διορθώσεις, τροποποιήσεις και θεολογικάς ερμηνείας όλα θα είναι «μία χαρά»! Ο Ο.Τ. δεν συμφωνεί με αυτήν την άποψιν.

 

Previous Article

Ο Άθως υπεδέχθη με κωδωνοκρουσίας την Μασονίαν;

Next Article

Το Φανάρι ζητεί την Β. Ελλάδα;