Φανάρι: «Βόρεια Μακεδονία»!

Share:

Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀπεφάσισε ποῖοι θὰ ποιμάνουν δύο Ἠπείρους: Ἀμερικῆς καὶ Ὠκεανίας! Ἐξέλεξε λοιπὸν τόν Σεβ. Πρού­σης Ἐλπιδοφόρον ὡς Ἀρχιεπίσκοπον ΗΠΑ καὶ τὸν Θεοφ. Χριστουπόλεως π. Μακάριον ὡς Αὐστραλίας. Ὁ πρῶτος θὰ ἔχη πλησίον του τὸν π. Ἀλ. Καρλοῦτσον. Ἔτσι ἔπρεπε νὰ εὑρεθοῦν ἄνθρωποι καὶ διὰ τὸν δεύτερον διὰ τοῦτο ἔχρισε πέντε ὀφφικιάλους ἐξ Αὐστραλίας, λέγων πρὸς αὐτοὺς τὴν 13ην Μαΐου: «Καθίστασθε, Ἐντιμολογιώτατοι, ἐπίσημοι συνεργοὶ τῆς ἡμῶν Μετριότητος καὶ καλεῖσθε νὰ ὑπερασπίζεσθε τὰ προνόμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου»! Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἐλύπησε καὶ συνάμα ἐπροβλημάτισεν ὅλους ἦτο ὅτι εἰς τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου διὰ τὰς συνεδριάσεις 9ης ἕως καὶ 11ης ἐγράφη ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκλογὴν τῶν Ἀρχιεπισκόπων ὅτι ἡ Σύνοδος: «συνεζήτησε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ἐπὶ τῆς ἐν καιρῷ ὑποβληθείσης ἐκκλήτου προσφυγῆς τῆς ἐν Βορείῳ Μακεδονίᾳ ἐν σχίσματι διατελούσης, τὸ γὲ νῦν ἔχον, Ἐκκλησίας». Πῶς δύνανται νὰ ὀνομάζουν τὰ Σκόπια μὲ τὸν ὅρον «Μακεδονία»; Προωθοῦν τὴν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»; Ἀναμένονται καὶ ἐκεῖ ἐξελίξεις;

Previous Article

Συνάντηση Πατριάρχη – Αρχιεπισκόπου

Next Article

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἐβράβευσεν ἐφοπλιστὴν

Διαβάστε ακόμα