«Φθάσαντες πιστοὶ τὸ σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ»

Share:

ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ εἰσερχόμαστε στὴν
Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα, γιὰ νὰ συνοδοιπορήσουμε μαζί Του πρὸς τὸ Θεῖο
Πάθος. Νὰ βιώσουμε τὸν μυστικὸ σωτηριολογικὸ χαρακτήρα τῶν Ἀχράντων
Παθημάτων Του, τὰ ὁποῖα δέχτηκε νὰ ὑποστεῖ γιὰ τὴ δική μας ἀπολύτρωση
ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου καὶ τὴ σωτηρία μας ἀπὸ τὸν ὄλεθρο τοῦ
θανάτου. Εἰσερχόμαστε στὴν ἱερότερη καὶ πλέον σεβάσμια ἑβδομάδα τοῦ
ἔτους, γιὰ νὰ ζήσουμε τὸ κατανυκτικὸ κλῖμα τῶν ἁγίων ἡμερῶν, τὸ
«χαροποιὸ πένθος», ὅπως τὸ ἀποκαλοῦν οἱ θεῖοι Πατέρες. Νὰ θρηνήσουμε γιὰ
τὸ ἄδικο πάθος καὶ τὸν ἑκούσιο θάνατο τοῦ Σωτήρα μας Χριστοῦ, τὸν Ὁποῖο
κάρφωσαν στὸ σταυρό. Νὰ θρηνήσουμε ἐπίσης γιὰ τὴ δεινή μας κατάσταση καὶ
ἁμαρτωλότητα. Παράλληλα νὰ πληρώσουμε τὴν ψυχή μας μὲ ἐλπίδα ὅτι τὸ ὑπὲρ
ἡμῶν ἐκχυνόμενο Αἷμα Του θὰ ἀποπλύνει τοὺς ρίπους τῆς ψυχῆς μας καὶ θὰ
μᾶς σώσει. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία φρόντισε τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα νὰ θυμούμαστε
θαυμαστὰ γεγονότα καὶ πρότυπα, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ
ἀποκτήσουμε τὴν ἀπαιτούμενη κατάνυξη, γιὰ νὰ βιώσουμε τὸ κλῖμα τῶν ἁγίων
ἡμερῶν. Ἀκόμα ὅρισε λατρευτικὲς πράξεις, μὲ ἄφθαστο ὑμνολογικὸ πλοῦτο
καὶ λατρευτικὰ τυπικά, μὲ τὰ ὁποῖα σταδιακὰ μποροῦμε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ
Νυμφίο τῆς ψυχῆς μας στὸ δρόμο τοῦ μαρτυρίου, στὴν ταφὴ καὶ τὴν
ἀνάσταση. Ἂς ἀδειάσουμε τὸ εἶναι μας ἀπὸ τὶς κοσμικὲς φροντίδες αὐτὲς
τὶς ἅγιες ἡμέρες καὶ ἂς ζήσουμε τὰ Θεῖα Παθήματα, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ
ἑορτάσουμε τὴ Θεία Ἔγερση! Καλὴ καὶ εὐλογημένη Μεγάλη Ἑβδομάδα!

Previous Article

Ενθρονίστηκε ο νέος Μητροπολίτης Σιατίστης Αθανάσιος

Next Article

Ανακοινωθέν Συναντήσεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Μέσης Ανατολής

Διαβάστε ακόμα