«ΦΘΑΣΑΝΤΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΠΑΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Share:

ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τὴν ἁγιότερη καὶ πλέον σεβάσμια χρονικὴ περίοδο τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ βιώσουμε τὰ Ἄχραντα Πάθη τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα ὑπέστη γιὰ τὴ δική μας σωτηρία. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὅτι ὁ Ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καταδέχτηκε νὰ γίνει ἄνθρωπος, νὰ ταπεινωθεῖ σὲ ἀπόλυτο βαθμό, νὰ ὑποστεῖ τὸ φρικῶδες μαρτύριο τοῦ σταυροῦ καὶ νὰ πεθάνει ὡς κακοῦργος (Φιλιπ. 2, 8) γιὰ τὴ δική μας σωτηρία. Ἰδοὺ τὸ μέγα καὶ ἀκατανόητο μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας, ὁ θάνατος τοῦ Ἀθανάτου, θανάτωσε τὸ θάνατο ἡμῶν τῶν θνητῶν! Ἰδοὺ ἡ μεγάλη μωρία καὶ τὸ ἔσχατο σκάνδαλο γιὰ τοὺς ἀπίστους, καὶ ἡ ὑπέρτατη ἐλπίδα γιὰ μᾶς τοὺς πιστοὺς (Α΄ Κορ. 12)! Ἐπάνω στὸ φρικτὸ Γολγοθᾶ, δόθηκε ἡ μεγαλύτερη μάχη ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ὁ μέγας τροπαιοῦχος Χριστὸς πάλεψε καὶ νίκησε τὸ διάβολο, γκρέμισε τὶς αἰώνιες πύλες τοῦ Ἅδη, σύλησε καὶ διέλυσε τὸ σκοτεινό του βασίλειο καὶ χάρισε τὴν ἀπολύτρωση στὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὁ πικρὸς Ἅδης καταργήθηκε γιὰ ὅσους πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ εἶναι ἑνωμένοι μαζί Του. Τὸ σκοτεινὸ καὶ ἀραχνιασμένο βασίλειο τῶν καταχθονίων ὑπάρχει πιὰ μόνο γιὰ τὸ διάβολο καὶ τοὺς πεισματικὰ ἀρνητὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ τοὺς ἀμετανόητους. Ὡς συνειδητοὶ πιστοί, ἂς Τὸν ἀκολουθήσουμε στὸ Θεῖο Πάθος Του, νὰ κάμψουμε γόνυ συντριβῆς καὶ μετάνοιας κάτω ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ νὰ στοχαστοῦμε τὸ ἀσύλληπτο μέγεθος τῆς θείας ἀγάπης γιά μᾶς. Καλὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, καλὴ Ἀνάσταση!

Previous Article

ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

Next Article

Τὰ ἰδικά μας ἰδιότυπα πάθη…

Διαβάστε ακόμα