«Χοῦντα» εἰς Ζάκυνθον;

Share:

Μετὰ τοὺς Σεβ. Μυτιλήνης καὶ Ἐλευθερουπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἠπείλησαν τοὺς ἱερεῖς τους εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν ἐμβολιασθοῦν καὶ δὲν τηροῦν ἀπαρεγκλίτως τὰ πολιτικὰ μέτρα, ἠκολούθησε καὶ ὁ Σεβ. Ζακύνθου κ. Διονύσιος, ὁ ὁποῖος θὰ θέση εἰς ἀργίαν ὅποιον δὲν κάνει τὸ ἐκτρωματικὸν ἐμβόλιον. Τὸ Εὐαγγέλιον ἢ μήπως οἱ ναζὶ ἦσαν ὑπὲρ τῶν ὑποχρεωτικῶν ἰατρικῶν πράξεων; Κάποτε προκάτοχός του ἔσωσε τοὺς Ἑβραίους καὶ τώρα ὁ Σεβασμιώτατος θέλει νὰ φορέση τὸ στίγμα εἰς τοὺς ἱερεῖς του; Ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνην, ἂν κληρικός του πάθη κάτι σοβαρόν; Διχόνοια ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνσπείρη; Μήπως νὰ τὸν ἐγκαλέση ἡ Ἱ. Σύν­οδος, διότι δὲν ὑπακούει εἰς τὰ μέτρα ποὺ αὐτὴ ἔχει ὁρίσει; Πάντως ἄγνωστοι ἐσκόρπισαν φυλλάδια, εἰς τὰ ὁποῖα γράφουν:

«Φωνὴ Λαοῦ – Ὀργὴ Θεοῦ. Σύσσωμος ὁ ζακυνθινὸς λαὸς καταγγέλλει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τὴν αὐθαίρετη παράνομη καὶ ἄδικη μεταχείριση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας πρὸς τὸν ἀνεμβολίαστο κλῆρο. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι κατὰ τὴν σύναξη τῆς 15-11-2021 προφορικὰ καὶ κατηγορηματικὰ ἀνακοίνωσε ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ ἐντὸς 10 ἡμερῶν δὲν ἐμβολιαστοῦν, θὰ διωχθοῦν καὶ θὰ τιμωρηθοῦν. Οἱ ἀπειλὲς αὐτὲς ἦταν δυσμενεῖς μεταθέσεις ἱερέων καὶ κατόπιν ἀπαγόρευση ὁποιασδήποτε ἱεροπραξίας καὶ παύση μισθοδοσίας. Ἡ ἀρχὴ ὑλοποίησης αὐτῶν ἔγινε ἤδη θέτοντας σὲ ἀργία γνωστὸ ἱερέα μὲ ἑξαμελῆ οἰκογένεια. Ἐπίσης τὴν ἀπομάκρυνση ἱερομονάχου ἀπὸ τὴν ἐνορία του καὶ τὴν Ζάκυνθο. Οἱ ἐνέργειες αὐτὲς ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι ἀπάνθρωπες καὶ παράνομες ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ σχετικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλάδος, καὶ αὐτὸ γιατί τόσο ἡ κυβέρνηση ὅσο καὶ ἡ Ἱερὰ Σύν­οδος δὲν ἐπιβάλλουν ὑποχρεωτικὰ ἐμβολιασμὸ στοὺς ἱερωμένους, ἀλλὰ συνιστοῦν σὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐπιτρέπουν ἀνεμπόδιστα νὰ τελοῦν ὁποιαδήποτε ἱεροπραξία μὲ δύο διαγνωστικὰ τέστ τὴν ἑβδομάδα γιὰ τὸν κορωνοϊό. Ἡ αὐθαίρετη παράνομη καὶ ἄδικη συμπεριφορὰ τοῦ ἱεράρχη μας ἔχει καταφέρει τὴ διατάραξη τῆς ἠρεμίας καὶ τῆς ψυχικῆς γαλήνης τῆς μικρῆς μας παραδοσιακῆς καὶ χριστιανικῆς κοινωνίας. Ἰδίως τὶς ἅγιες μέρες ποὺ ἔρχονται μὲ ἀγάπη, εἰρήνη καὶ ἠρεμία εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ ἐμποδίσουμε μὲ κάθε τρόπο τέτοιες σατανικὲς ἐνέργειες. Εὐχή μας εἶναι νὰ μὴ ἀναγκαστοῦμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἐνεργήσουμε κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μὲ αὐτόν.

Οἱ ἀγανακτισμένοι καὶ ἀποφασισμένοι γιὰ ὅλα ζακυνθινοί».

Previous Article

«Νὰ σὲ κάψω Γιάννη, νὰ σ’ ἀλείψω λάδι»

Next Article

Μία ἀπάντησις εἰς τὸν Σεβ. Γουμενίσσης