Χρῆσις πολλῶν Λαβίδων θὰ δώση ἄλλοθι εἰς τοὺς ἀμφισβητοῦντας τὴν Θείαν Κοινωνίαν

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Πολὺς λόγος γίνεται τελευταῖα γιὰ χρήση πολλῶν Λαβίδων γιὰ τὴ Θεία Μετάληψη. Μάλιστα γιὰ ἐνδεχόμενη ἀπόφαση γιὰ χρήση πολλῶν λαβίδων, προβάλλεται ἐκ τῶν προτέρων ἡ «ἀπάντηση – ἐπιχείρημα» ὅτι «τὸ κουταλάκι (ὅπως τὸ ἀποκαλοῦν) δὲν εἶναι θέμα δο­γματικό».

Τὸ νὰ θέτουν κάποιοι τὸ ἐρώτημα «ἂν τὸ κουταλάκι (ὅπως τὸ ἀποκαλοῦν) εἶναι θέμα δογματικό», ἀποτελεῖ λάθος ἐρώτημα. Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι λάθος ἐρώτημα, ἄθελα καὶ καθοδηγητικὰ ὁδηγεῖ σὲ ἀπάντηση ποὺ δὲν ἀπαντᾶ στὴν οὐσία τοῦ προβλήματος, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ‘’ἐπιδημιολογικοὶ λόγοι’’ ποὺ προβάλλονται, δίνουν ἄλλοθι στοὺς ἀμφισβητοῦντες τὴ Θεία Μετάληψη. Κατ’ οὐσία ἡ χρήση πολλῶν Λαβίδων γιὰ τὴ Θεία Μετάληψη γιὰ ἐπιδημιολογικοὺς λόγους, δημιουργεῖ τὶς προϋποθέσεις ἀμφισβήτησης ἑνὸς δογματικοῦ θέματος, καθότι ἀμφισβητεῖται τὸ οὐδέποτε κολλᾶς διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας.

Τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὸ ὅτι ἡ ἐπιδημιολογικὴ πρόφαση εἶναι ποὺ δίνει ἄλλοθι στὴν ἀμφισβήτηση ἑνὸς θέματος δογματικοῦ καὶ ἀναμφισβήτητα τὸ δίνει σὲ ὅσους βλάσφημα διαδίδουν ὅτι μπορεῖ νὰ κολλήσεις διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας. Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ ἐπιδημιολογικὴ πρόφαση γιὰ χρήση πολλῶν λαβίδων, δίνει ἄλλοθι στοὺς ἀμφισβητοῦντες ὅτι οὐδέποτε κολλᾶς διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, ἕνα θέμα δογματικὸ γιὰ τὴν Ἐκκλησία;

Οὔτε ἐπίσης ἡ θέση Ἐπισκόπου γιὰ χρήση πολλῶν λαβίδων, ὡς μορφὴ ὑπακοῆς στὴν πολιτεία εἶναι ὀρθή, καθότι καὶ αὐτὴ δίνει ἄλλοθι στοὺς ἀμφισβητοῦντες τὴ Θεία Μετάληψη, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ χωρὶς καμιὰ Ἁγιογραφικὴ καὶ Πατερικὴ βάση αὐθαίρετη θέση Ἐπισκόπου, ὅτι δῆθεν “ὑπάρχουν προϋποθέσεις, γιὰ νὰ μὴ κολλᾶς’’.

Ἂν προσθέσει κανεὶς σ’ αὐτὸ καὶ τὴν προτροπὴ ποὺ παρατηρήθηκε στὴν μὴ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ‘’Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας’’, νὰ φέρνουν δηλαδὴ τὸ ποτηράκι τους οἱ πιστοὶ καὶ ἀκολούθως νὰ τὸ πετᾶνε, ἀντιλαμβάνεται ὄχι μόνο τὴν ἀμφισβήτηση ποὺ προκαλοῦν, ἀλλὰ καὶ τὴ μεγάλη ἀσέβεια ποὺ πράττουν. Κατάλαβαν τὴ μεγάλη αὐτὴ ἀσέβεια οἱ ἐπινοήσαντες τὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος στὴν Οὐκρανία καὶ μηδέποτε μετανοήσαντες γιὰ τοῦτο;

Μὰ γιατί ὅμως νὰ ἀποροῦμε γιὰ τὴν ἀσέβειά τους αὐτή; Ἀπὸ αὐτοὺς δὲν προέρχονταν ἐκεῖνοι ποὺ στὴν προσπάθεια κατάληψης Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Αὐτόνομης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας πρόσφατα, πέταξαν καὶ τὸ Ἅγιο Ποτήριο, χύνοντας καταγῆς στὸ δρόμο τὴν Ἁγία Κοινωνία, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀσεβὲς γεγονὸς οὔτε ἀκροθιγῶς δὲν ἀναφέρθηκαν οἱ ἐπιλέξαντες τὴ μονομέρεια στὸ Οὐκρανικό. Τί ἀποροῦμε λοιπὸν γιὰ μία ἀκόμα ἀσέβεια;

Τὸ δὲ γεγονὸς ποὺ δημοσίευσε ἡ Romfea.gr (12/5/2020), ὅτι “ὁ πρωθιερέας Ἴγκορ Σάββα, κληρικὸς τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτη Ἐπιφανίου, ἀνακοίνωσε μέσῳ Facebook ὅτι μὲ τὴν ἔναρξη τῆς καραντίνας ἡ κοινότητά του ἀσκεῖ τὴν τέλεση Θείας Εὐχαριστίας καὶ Μετάληψης on-line’’, ἕνα γεγονὸς ποὺ ἡ μονομέρεια στὸ ‘’Οὐκρανικό’’, θεώρησε ‘’φρόνιμο’’ νὰ ἀφήσει παντελῶς ἀσχολίαστο καὶ τὸ ὁποῖο κατασκανδάλισε τοὺς πιστούς.

Ὁ πόλεμος ποὺ γίνεται στὶς μέρες μας γιὰ τὴ Θεία Μετάληψη, καθιστᾶ προσεκτικότερη τὴ στάση Ἱερωμένων καὶ δὴ Ἱεραρχῶν ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦτο, γιὰ νὰ μὴ δίνεται ἄλλοθι σὲ ὅσους ἀντιμάχονται τὴν Ἐκκλησία στὸ ζήτημα τοῦτο. Ἡ χρήση πολλῶν λαβίδων, δίνει ἄλλοθι στὴν ἀμφισβήτηση καὶ σκανδαλίζει τοὺς πιστούς.

Πρόκειται γιὰ ἀπόφαση χρήσης πολλῶν λαβίδων γιὰ ἐπιδημιολογικοὺς λόγους καὶ αὐτὸ θὰ γίνει κατὰ τὴν ἄποψή τους, γιὰ νὰ ἀποκλειστεῖ ἡ μετάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ. Αὐτὸ δὲν δίνει ἄλλοθι στοὺς ἀμφισβητοῦντες τὴ Θεία Μετάληψη; Οἱ ἐπιδημιολογικοὶ λόγοι ποὺ προβάλλονται δημιουργοῦν τὶς προϋποθέσεις ἀμφισβήτησης ἑνὸς δογματικοῦ θέματος. Αὐτὸ εἶναι τόσο δύσκολο νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν;

Previous Article

Αντίο, ανοσία

Next Article

Ἡ Πρωθυπουργὸς κατὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Διαβάστε ακόμα