Ἀδιάβαστος ὁ κ. Βαβοῦσκος

Share:

Ὁ διδάκτωρ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος προσφάτως ἔλαβεν ὀφφίκιον ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, διὰ τὸ μὴ φειδόμενον τὴν ὑπέρμαχον πατριαρχικήν του γραφίδα. Δὲν ὑπελόγισεν ὁ Πατριάρχης οὔτε ποίαν γνώμην ἔχουν συνάδελφοί του εἰς τὰς Θεολογικὰς Σχολὰς καὶ τὰς Ἐκκλησιαστικὰς Ἀκαδημίας, οὔτε τὴν διαμονήν του εἰς τὸ Σαμπεζύ. Ὁ ὑπέρμετρος ζῆλος τοῦ κ. Βαβούσκου νὰ ἱκανοποιήση τὸν «ἀφέντην καὶ δεσπότην» τὸν ὡδήγησεν ἕως τοῦ σημείου νὰ ὑπερακοντίση καὶ αὐτὰς ταύτας τὰς δηλώσεις τοῦ Πατριάρχου.

Ὁ κ. Βασίλειος Εὐσταθίου, ποὺ ἐδημοσίευσε προσφάτως κείμενον εἰς τὴν romfea.gr τῆς 24ης Νοεμβρίου 2019, ὑπενθύμισεν εἰς ὅλους τὴν θέσιν τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ἐνῶ ὁ κ. Βαβοῦσκος θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀπόδοσις αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὸ Φανάρι εἶναι ἀπροϋπόθετος, ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης εἰς τὴν ἐφημερίδα «Νέα Ἑλλάδα» τὸν Ἰανουάριον 2001 ἐδήλωσε:

«Ἡ αὐτοκεφαλία καὶ ἡ αὐτονομία χορηγοῦνται ἀπὸ τῆς συν­όλης Ἐκκλησίας δι’ ἀποφάσεως Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἐπειδὴ δὲ διὰ διαφόρους λόγους δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ σύγκλησις Οἰ­κουμενικῆς Συνόδου, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὡς συντονιστὴς πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, χορηγεῖ τὸ αὐτοκέφαλον ἤ τὸ αὐτόνομον ὑπὸ προϋπόθεσιν τῆς ἐγκρίσεως ὑπ’ αὐτῶν».

Τελικῶς ὁ Πατριάρχης ὑπενόμευσε τὸν κ. Βαβοῦσκον ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτόν του, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρξε καμία συν­αίνεσις…

Previous Article

Δὲν παραιτεῖται, θὰ τὸν παραιτήσουν

Next Article

Οι διώξεις ενίσχυσαν το λαό του Θεού της Ουκρανίας

Διαβάστε ακόμα