Ἀδράνεια Ἱ. Συνόδου Ἑλλάδος – Κρήτης διὰ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν

Share:

Πρὸς (α) τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησὶας τῆς Ἑλλάδας

ΑΘΗΝΑ

(β) τὴν Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σεβαστοὶ Πατέρες,

μὲ ὅλο τὸν ἐνδεδειγμένο σεβασμὸ πρὸς τὰ μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἱεραρχιῶν, σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐκθέσω τὴν προσωπική μου ἄποψη ὡς πρὸς τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὡς πρὸς τὸ ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἀναφορικὰ μὲ τὸ λεγόμενο “γάμο” τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Ἐφόσον καὶ τὰ δύο κείμενα ἀφοροῦν ἕνα θέμα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τοὺς πιστοὺς ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν, διερωτῶμαι, γιατί νὰ μὴ συναινέσουν καὶ οἱ δύο Ἱεραρχίες σὲ ἕνα κοινὸ κείμενο; Σὲ τί ἐξυπηρετοῦν τὰ δύο κείμενα ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος, τὰ ὁποῖα μάλιστα διαφέρουν αἰσθητὰ ὡς πρὸς τὴ θεολογική τους τεκμηρίωση;

Καὶ οἱ δύο Ἱερὲς Σύνοδοι ἐπέλεξαν νὰ ἀναφερθοῦν σὲ ἕνα περιφερειακὸ σημεῖο τοῦ προβλήματος καὶ ὄχι στὸν πυρῆνα ποὺ ἀκούει στὸ ὄνομα «ὁμοφυλοφιλία»! Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία εἶναι σαφέστατη καὶ ἀδιαμφισβήτητη.

Μετὰ τὴ νομιμοποίηση τοῦ σχετικοῦ «γάμου» μὲ βεβαιότητα θὰ ἀκολουθήσει πλημμυρίδα αἰτήσεων γιὰ βαπτίσεις «παιδιῶν» ὁμοφυλοφίλων. Προφανῶς ἡ βάπτιση τῶν παιδιῶν ἑνὸς ζεύγους ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς ὑπῆρξε προπομπὸς τῶν ὅσων θὰ ἀκολουθήσουν!

Ἐνόψει λοιπὸν καὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ ποὺ παραμένει ἀνοικτό, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιφατικῶν ἀπόψεων ποὺ ἔχουν ἤδη ἀκουστεῖ γιὰ τὴ βάπτιση παιδιῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ ζεύγη ὁμοφυλοφίλων, εἶναι ἐπιβεβλημένο οἱ δύο σεπτὲς Ἱεραρχίες, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, νὰ συζητήσουν καὶ νὰ συμφωνήσουν σὲ μία κοινὰ ἀποδεκτὴ στάση ἐπὶ τοῦ ζητήματος καὶ στὴν ἔκδοση κοινῆς ποιμαντορικῆς ἐγκυκλίου.

Θὰ εἶναι τραγικὸ ἐὰν τελικὰ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης υἱοθετήσουν διαφορετικὲς στάσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ ἀκολουθηθεῖ μία καὶ ἑνιαία πρακτικὴ σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.

Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου ποὺ ὑπάγονται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ καλὸ θὰ ἦταν νὰ ὑπάρξει κάποια διαβούλευση καὶ μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.

Δρ Μιχάλης Καναβάκης

τ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου

Previous Article

Ὁ Φαναρίου εἰς τὴν ἕδραν τῶν σκανδάλων

Next Article

Ἑλληνικαὶ ἐπαρχίαι, ΟΧΙ Νέαι Χῶραι