Ἀλλαγὴ στρατηγικῆς

Share:

Εἶναι ὄντως δεινὴ ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ὡστόσο, ἡ ἐπιλογὴ νὰ μιμῆται αὐτὸ ποὺ κάνουν ἄλλα Πατριαρχεῖα καὶ νὰ καταφεύγη εἰς οἰκουμενιστικάς λύσεις ἔχει ἀποδειχθῆ ἀτελέσ­φορος. Οὐδέποτε ἐδόθη δι’ αὐτῆς τῆς μεθόδου λύσις «μᾶλλον θόρυβος γίνεται» καὶ ζημία εἰς τοὺς πιστούς. Τὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἔχει, δύνανται νὰ λυθοῦν μόνον διὰ πολιτικῆς παρεμβάσεως, ὁπότε ἀφ’ ἑνὸς πρέπει νὰ καταφύγη εἰς τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ ἱδρύση ἕνα διεθνὲς φόρουμ νομικῶν, ποὺ νὰ κινήση τὸ κάθε προκῦπτον ζήτημα εἰς ἄλλην βάσιν. Παραθέτομεν τμῆμα τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς 11ης Ἰουλίου 2019:

«Σήμερον, ἡμέραν Πέμπτην, 28ην Ἰουνίου/ 11ην Ἰουλίου, ὁ Μακαριώτατος Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄, συνωδεύθη ὑπὸ Πατριαρχῶν καὶ Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς προσευχήν, ἡ ὁποία ἀνεπέμφθη εἰς τὴν Πύλην τοῦ Δαβὶδ τῆς Παλαιᾶς Πόλεως, προκειμένου νὰ ἐνημερώση περὶ τῶν κινδύνων τῶν προερχομένων ἐκ ριζοσπαστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι διακυβεύουν τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συν­οικίας τῶν Ἱεροσολύμων καὶ ἐπαπειλοῦν τὴν πρόσβασιν τῶν προσκυνητῶν εἰς τὰ ἅγια Προσ­κυνήματα καὶ εἰς τὸν Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως.

Ὑπεγραμμίσθη ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τηρῆται σιωπή, ἐνῷ ἀπειλεῖται ἡ πρόσβασις πρὸς τὰ ἅγια Προσκυνήματα καὶ ἐνῷ ἡ ἐλπὶς διὰ μόνιμον εἰρήνην σβήνει.

Οἱ Ἀρχηγοὶ τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ἀνεκοίνωσαν περαιτέρω ὅτι θὰ ὀργανώσουν “Διεθνῆ Ἡμέραν Προσευχῆς διὰ τὴν Χριστιανικὴν Κοινότητα καὶ τὴν Χριστιανικὴν Συνοικίαν τῶν Ἱεροσολύμων” καὶ ἐζήτησαν ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον νὰ παρακολουθήσουν τὸ γεγονὸς τοῦτο εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2019».

Previous Article

Η Ρωσική Εκκλησία προτείνει στο «Ρωσικό Εξαρχάτο» να ενταχτεί στο σώμα της

Next Article

Ὀφειλόμενη ἀπάντηση πρὸς ἀνακοίνωση τοῦ πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου