Ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος κινεῖται σέ “δανεισμένο χρόνο”. Ἀμερικῆς: «Αὐτὰ ποὺ πρότεινα στὸν Πατριάρχη τὰ ἀπέρριψε, ἀλλὰ ἐγὼ τὰ θέλω»!

Share:

Παράδοξα προτείνει ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς: μετὰ τὴν φιλοδοξίαν του νὰ μνημονεύεται καὶ αὐτὸς ὁμοῦ μετὰ τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως καὶ τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, τώρα ἐπιθυμεῖ Μητροπολίτας ἄνευ Μητροπόλεων! Ἐφ’ ὅσον ἀπορρίπτει δημοσίως τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖ­ον ἄνευ ἐπιπτώσεων, σημαίνει ὅτι στηρίζεται εἰς δυνάμεις… ὑπερκοσμίους… Ἐν τῷ μεταξύ καμία τοποθέτησις -οὔτε ἀπὸ τὸ Φανάρι- διὰ τὸν φερόμενον ὡς διαθρησκειακὸν γάμον εἰς τὸν Ἅγ. Νικόλαον Νέας Ὑόρκης. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ekirikas.com» τῆς 26ης Μαΐου 2023:

«Ἔνταση δημιουργήθηκε κατὰ τὴν πρόσφατη συνεδρίαση τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, τὸ ὁποῖο συνῆλθε ἐπὶ διήμερο στὸ ξενοδοχεῖο «Westin» τοῦ Ντιτρόιτ μὲ ἀφορμὴ τὸ Καταστατικό, τὸ ὁποῖο ἔφερε καὶ πάλι πρὸς συζήτηση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος παρὰ τὶς ἀντίθετες συστάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ὁ Μητροπολίτης Σικάγου Ναθαναὴλ ἀντέδρασε, λέγοντας πὼς εἶναι τὸ θέμα «ἐκτὸς συζήτησης» -out of order- καὶ τόνισε ὅτι «ὁ Πατριάρχης κατὰ τὴ συνάντησή μας στὸ Φανάρι μᾶς εἶπε πὼς δὲν πρέπει δημοσίως νὰ συζητήσουμε τὸ θέμα τοῦ Καταστατικοῦ μέχρι νὰ καθίσουμε καὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε ὡς Σύνοδος. Κι ἀφοῦ ἔχουμε μία κοινὴ γνώμη γιὰ ποῦ θέλουμε νὰ πάει τὸ Καταστατικό, τότε νὰ ζητήσουμε καὶ τὴ γνώμη τῶν λαϊκῶν». Ὁ Μητροπολίτης Ναθαναὴλ ἐπέμενε ὅτι «πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε τὶς ὁδηγίες τοῦ Πατριάρχη».

…Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε ξεκάθαρα ὅτι στοχεύει στὴν κατάργηση τῶν Μητροπόλεων καὶ τὴ θέσπιση Περιφερειῶν (Districts), λέγοντας συνάμα ὅτι οἱ Μητροπολίτες δὲν θὰ καταργηθοῦν οὔτε θὰ ὑποβιβασθοῦν, ἀλλὰ θὰ συνεχίσουν κανονικά, ἐνῶ ἐπισήμανε ὅτι εἶναι ἀντικανονικὸ νὰ ὑπάρχουν Μητροπόλεις.

Ἀναφέρθηκε καὶ πάλι στὴ Μητρόπολη Νέας Ἰερσέης, λέγοντας ὅτι «δὲν ἦταν κανονικὴ Μητρόπολη, ἀλλὰ τὴ δημιούργησε ὁ Ἰάκωβος, γιὰ νὰ τακτοποιήσει τὸν Σίλα, ἐπειδὴ ἦταν φίλοι». Ὁ Σεβ. Ἐλπιδοφόρος ἀγνόησε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὴν θέσπισε καὶ πὼς ἔπειτα ἀπὸ τὸν Σίλα ἐξέλεξε δύο Ἐπισκόπους, τὸν Γεώργιο Παπαϊωάννου καὶ τὸν Εὐάγγελο.

Ἐπιθυμία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου εἶναι νὰ βάλει καὶ τοὺς βοηθοὺς του Ἐπισκόπους στὴν Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐνῶ φέρεται εἰπὼν «γιατί νὰ μὴ συμμετέχουν καὶ οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι στὴ Σύνοδο;».

Ὁ Ἐλπιδοφόρος ἀνέφερε στὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Συμβούλιο πὼς «αὐτὰ ποὺ πρότεινα στὸν Πατριάρχη τὰ ἀπέρριψε, ἀλλὰ ἐγὼ τὰ θέλω». Συμπλήρωσε πὼς «ἐγὼ πιστεύω ὅτι εἶναι σωστά, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἄλφα ἢ βῆτα λόγους  ὁ  Πατριάρχης  δὲν  δέ­χθηκε αὐτὲς τὶς προτάσεις μου».

Μέλη τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, τὰ ὁποῖα μίλησαν στὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα» μὲ τὴ συμφωνία νὰ τηρηθεῖ ἡ ἀνωνυμία τους, διότι ὁ Ἐλπιδοφόρος τοὺς ἀνάγκασε καὶ ὑπέγραψαν δήλωση ἀπορρητότητας νὰ μιλοῦν στὰ Μέσα Ἐνημέρωσης, δηλαδὴ στὸν «Ε.Κ.», εἶπαν ὅτι «ὁ Ἀρχιεπίσκοπος βάζει τώρα τοὺς λαϊκοὺς ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριάρχη, διότι ἔχει δασκαλέψει μερικοὺς νὰ σηκώνονται καὶ νὰ τὸν ἐκθειάζουν καὶ νὰ ὑπεραμύνονται τῶν προτάσεών του καὶ εἶναι σὰν νὰ λένε στὸν Πατριάρχη δὲν ξέρεις ἐσύ, ξέρουμε ἐμεῖς».

Ἐν τῷ μεταξύ, σηκώθηκαν κάποιοι ὑποβολιμαῖοι ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Νέας Ἰερσέης, οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νὰ ἀναμηρυκάζουν πάλι τὰ περὶ τῆς ἑνότητας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σηκωθεῖ ὁ Μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος καὶ νὰ τοὺς πεῖ «πῶς τὰ λέτε αὐτὰ ὅτι δὲν ἔχουμε ἑνότητα; Δὲν ὑπάρχει κοινὸ οἰκονομικὸ σύστημα; Δὲν ὑπάρχει κοινὸ Γραφεῖο Κατηχητικῆς καὶ Ἑλληνικῆς Παιδείας; Γιὰ νὰ προβοῦμε σὲ χειροτονία δὲν λαμβάνομε τὴν ἔγκριση τῆς Συνόδου;».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε ἀκόμα ὅτι δὲν θὰ τεθεῖ ὅριο συνταξιοδότησης τῶν ὑπαρχόντων Μητροπολιτῶν, ἀλλὰ θὰ ἰσχύσει γιὰ τοὺς μελλοντικοὺς Ἱεράρχες.

Στὴ συνεδρίαση παρέστησαν οἱ Μητροπολίτες Βοστώνης Μεθόδιος, Ντιτρόιτ Νικόλαος, Πίτσμπουργκ Σάββας καὶ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος. Ἀπουσίαζαν ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος καὶ ὁ Ντένβερ Ἡσαΐας.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος εἶχε ἀναθέσει στὸν Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαῖο Μερκάντο, ἐκκλησιάρχη στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ καθηγητὴ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, ὁ ὁποῖος ἔκανε μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὰ Καταστατικά τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, στὸν ὁποῖον ὁ Μητροπολίτης Πίτσμπουργκ Σάββας προέβη σὲ διορθώσεις. Τελικὰ ἡ συζήτηση δὲν κατέληξε πουθενά, παρὰ μόνον ὅτι ὁ Ἀρχιεπ. Ἐλπιδοφόρος θὰ περιοδεύσει ἀνὰ τὴν Ἀμερικὴ γιὰ νὰ ὁμιλεῖ στὸν κλῆρο, τὰ ἐκκλησιαστικὰ συμβούλια καὶ τοὺς λαϊκοὺς γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ Καταστατικοῦ τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη, μὲ τὴν ὁποία ἀπορρίφθηκαν ὅλες οἱ προτάσεις του».

Previous Article

Ἔκκλησις δι’ ἀποπεράτωσιν Ἱ. Ναοῦ εἰς Ἀφρικήν

Next Article

Τό τέλος τοῦ Ἐλπιδοφόρου στήν Ἀμερική