Ἀμφισβητεῖ ὁ π. Ἰ. Χρυσαυγῆς τὸ περὶ παραδοσιακῆς οἰκογενείας, ὅπως ἔχει δηλώσει ὁ Οἰκουμενικός;

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Σὲ κείμενο ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ Vimaorthodoxias.gr στὶς 27/7/2022, ποὺ τιτλοφορεῖται «Ἄγριο ξέσπασμα Ἐλπιδοφόρου πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος – “Καιρὸς γιὰ μία εἰλικρινῆ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὸ σὲξ καὶ τὸ φῦλο στὴν Ἐκκλησία», ἔγινε ἀναφορὰ καὶ στὸ περὶ παραδοσιακῆς οἰκογένειας ποὺ ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Γλυφάδας.

Τὸ ὅλο θέμα εἶχε ἀφορμὴ τὴ βάπτιση δύο παιδιῶν ποὺ γεννήθηκαν μὲ παρενθετικὸ τρόπο καὶ θὰ «ἀνατραφοῦν ἀπὸ ζεῦγος ὁμοφυλοφίλων», ὅπως πληροφορούμαστε καὶ ἀπὸ τὸ ἄρθρο αὐτό.

Στὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο σημειώνεται αὐτὸ ποὺ ὁ π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς ἀνέφερε, πὼς δηλαδὴ “ὑπάρχουν συγκεκριμένα θέματα, γιὰ τὰ ὁποῖα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν αἰσθάνονται ἄνετα νὰ τὰ ἀνοίξουν, καὶ τὸ πλέον κορυφαῖο ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ ὁποία ἐγείρει παθιασμένο συναισθηματισμό, ἀλλὰ λίγη λογικὴ ὁμιλία. Ἁπλῶς ἀναμασοῦν τὴ γνωστὴ φράση ‘μισοῦμε τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ ἀγαποῦμε τὸν ἁμαρτωλὸ’ μπορεῖ συχνὰ νὰ εἶναι καταδίκη φαινόμενη ὡς συμπάθεια εἶναι εὔκολο νὰ χαρακτηρίζουμε, παρὰ νὰ ἀκοῦμε’’.

Ἀνάμεσα στ’ ἄλλα ὁ π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, Ἀρχιδιάκονος καὶ Θεολογικὸς Σύμβουλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὑπογράμμισε μὲ ἐρωτηματικὸ τρόπο καὶ τὰ ἑξῆς: “Ὄφειλε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος νὰ εἶχε διευκρινίσει γρα­πτῶς πώς τὰ παιδιὰ δὲν ἀνήκουν σ’ αὐτὸ ποὺ ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδας ὀνομάζει ‘παραδοσιακὴ οἰκογένεια’; Θέτει μὲ ἐρωτηματικὸ τρόπο τὸ θέμα ὑποχρέωσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς νὰ ἐνημερώσει τὸν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο, συμπληρώνοντας “αὐτὸ ποὺ ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδας ὀνομάζει ‘παραδοσιακὴ οἰκογένεια’. Θέτει σὲ εἰσαγωγικὰ τὴ φράση ‘παραδοσιακὴ οἰκογένεια’, λὲς καὶ εἶναι ἄγνωστο τί ἐννοεῖται ἐκκλησιαστικῶς μὲ τὴν ἔννοια ‘παραδοσιακὴ οἰκογένεια’. Αὐτὸ ποὺ ἐννοεῖ ὁ Σεβ. Γλυφάδας, ὁμιλώντας γιὰ παραδοσιακὴ οἰκογένεια, εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐννοεῖ ἡ Ἐκκλησία μας.

Ὁ Σεβ. Γλυφάδας ἐκφράζει τὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας στὸ ζήτημα τοῦτο. Μήπως ὑπάρχει καὶ ἄλλη ἔννοια ἐκκλησιαστικῶς γιὰ τὴν παραδοσιακὴ οἰκογένεια; Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ὁ Σεβ. Γλυφάδας τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἔννοια τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας ἐξέφρασε. Αὐτὴ εἶναι ἡ παραδοσιακὴ οἰκογένεια ποὺ δέχεται ἡ Ἐκκλησία μας. Δὲν ἀποτελεῖ ἐπινόηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Γλυφάδας, ἀλλὰ ἁπλὰ ἀνέφερε αὐτὸ ποὺ δέχεται ἡ Ἐκκλησία μας.

Εἶναι θλιβερὸ ἐπίσης νὰ παρεμβάλεται ἕνα ἄσχετο μὲ τὴν περίπτωση γεγονὸς μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο, ὅταν πρόταξε τὸν Σταυρὸ νὰ τὸν προσ­­κυνήσουν οἱ κοπέλες τοῦ οἴκου ἀνοχῆς. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ παρεμβάλλεται, γιὰ νὰ ἰσχυροποιηθεῖ ἡ ἐπιχειρηματολογία του; Γιατί ἐμπλέκεται στὴν ἐπιχειρηματολογία αὐτὴ ὁ Ἅγιος Πορφύριος; Μήπως ὅταν μιλοῦσε ὁ Ἅγιος Πορφύριος γιὰ γονεῖς, δὲν εἶναι ἡ ἐκκλησιαστικῶς ‘παραδοσιακὴ οἰκογένεια’ ποὺ ἐννοοῦσε; Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ πρόσφατα ἁγιοκαταταχθέντες Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀποδει­χθεῖ “ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν’’, τὰ αὐτὰ φρονοῦσαν περὶ παραδοσιακῆς οἰκογένειας.

Μήπως τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο ἔχει ἄλλη ἄποψη περὶ “παραδοσιακῆς οἰκογένειας’’ ἀπὸ τὸν Σεβ. Γλυφάδας; Φυσικὰ ὄχι. Ἡ τοποθέτηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχη κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του τὸ ἔτος 2013 στὴν Ἐσθονία, καταγράφει ἐπακριβῶς τὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ ζήτημα τοῦτο.

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἐσθονία ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: “…εἶναι ἄγνωστοι καὶ κατακριτέαι συζυγίαι μετ’ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, καταδικάζονται δὲ αἱ σύγχρονοι ἐφευρέσεις τῶν λεγομένων «συμφώνων συμβιώσεως», τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπόρροια ἁμαρτίας καὶ οὐχὶ κατὰ νόμον χαρᾶς, ἐνεργειῶν, κατὰ τὰς ὁποίας αἱ θήλειαι «μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἥν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες»*.

Θὰ τολμηθεῖ ἆραγε σχολιασμὸς μὲ παρόμοια ἐπιχειρηματολογία καὶ ὕφος καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης, ὅταν ἐπισκέφθηκε τὸ ἔτος 2013 τὴν Ἐσθονία;

* dogma.gr, ἀπὸ ἄρθρο τοῦ Ἀνδρέα Λουδάρου στὶς 9 Σεπτεμβρίου 2013 ποὺ ἐτιτλοφορεῖτο “Δριμὺ κατηγορῶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κατὰ τῆς συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων”.

Previous Article

Συζητεῖται… ἐκπαραθύρωσις!

Next Article

«Ποῦ κοιτοῦσε ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς;»