Ἀνάλγητον καὶ ἀντιεπιστημονικὸν τὸ κάθε «ἑπόμενον βῆμα»

Share:

«Γιὰ νὰ μὴ πεθαίνουν οἱ χρῆστες στὸ δρόμο», τὸ 1995 ἡ κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – μὲ τὴ στήριξη τῆς ΝΔ καὶ τοῦ τότε ΣΥΝ – δημιούργησε τὰ πρῶτα προγράμματα χορήγησης ὑποκατάστατων ἡρωίνης (μεθαδόνη, βουπρενορφίνη) ἀπὸ τὸν ΟΚΑΝΑ. Δεκαπέντε χρόνια μετά, τὸ 2010, σὲ ἔκθεσή του, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικῶν καὶ Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) διαπίστωνε: «Ἡ μεθαδόνη ἀνιχνεύεται ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ καὶ ταυτοποιεῖται ὡς αἰτία θανάτου. Στὴ Φινλανδία τὸ 58% τῶν χρηστῶν ζητοῦν ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὴ βουπρενορφίνη. Στὴν Τσεχικὴ Δημοκρατία οἱ χρῆστες βουπρενορφίνης ἀγγίζουν τὸ 40%. Ἡ μεθαδόνη εἶναι κύρια οὐσία κατάχρησης στὴν Αὐστρία, στὴ Γαλλία, στὴ Δανία, στὴ Σλοβακία καὶ τὴ Σουηδία». Σήμερα στὴν ΕΕ πάνω ἀπὸ τὰ 2/3 τῶν προγραμμάτων χορηγοῦν ὑποκατάστατα καὶ τὰ «στεγνὰ» προγράμματα καλύπτουν μόλις τὸ 1/3 τῶν θέσεων θεραπείας.

«Ὑπάρχει μεγάλη λίστα ἀναμονῆς στὸν ΟΚΑΝΑ ποὺ πρέπει νὰ τὴν ἐξαλείψουμε. Ἄνθρωποι πεθαίνουν στὸ δρόμο», ἔλεγαν μὲ ἕνα στόμα τὸ 2003 ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ καὶ ζητοῦσαν τὴ μεταφορὰ τῶν προγραμμάτων τοῦ ΟΚΑΝΑ στὰ δημόσια νοσοκομεῖα, ὅπως ἔγινε τελικὰ τὸ 2009. Μερικὰ χρόνια μετά, τὸ 2013, ὁ Σύλλογος Ἐργαζομένων ΟΚΑΝΑ σημείωνε: «Ἀπαξιώνεται ἡ ἀνθρώπινη ζωή. Πολλὲς δομὲς λειτουργοῦν δίπλα σὲ νεκροτομεῖα, σὲ σκουπίδια. Κάνουμε οὐροληψίες στοὺς ἐξυπηρετούμενους – γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἂν ἔχουν πάρει κάποια ἄλλη οὐσία – κάθε 4-5 μῆνες ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν μία φορά τὴ βδομάδα. Εἶναι ἐπικίνδυνο. “Εἶστε ἔμπειροι, μπορεῖτε νὰ καταλάβετε μὲ τὸ μάτι ἂν ἔχει πάρει κάτι”, μᾶς ἀπαντοῦν ἀπὸ τὴ διοίκηση».

«Ἐπειδὴ ἄνθρωποι ξεψυχοῦν στὸ δρόμο», τὸ 2019, ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ἔφερε τροπολογία γιὰ τὴ λειτουργία Χώρων Ἐποπτευόμενης Χρήσης. «Ὑπὲρ» ψήφισαν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ), Χρυσὴ Αὐγή, ἐπικαλούμενοι μάλιστα τὴ «διεθνῆ ἐμπειρία». Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ἡ κυβέρνηση ΝΔ κατέθεσε νέα τροπολογία, ἡ ὁποία διεμβολίζει παραπέρα τὴ φιλοσοφία τῆς ἀπεξάρτησης, ἀναθέτοντας ρόλο στὸ ἔγκλημα τοῦ ἐποπτευόμενου θανάτου στὰ «στεγνὰ» προγράμματα, καθὼς ἐπίσης στοὺς δήμους καὶ τὶς Περιφέρειες. Νὰ τί λέει ὅμως πραγματικὰ ἡ διεθνὴς ἐμπειρία: «Στὴν ΕΕ λειτουργοῦν 78 “shooting rooms” (“χῶροι νὰ τρυπιέσαι”, ΧΕΧ). Οἱ 45 βρίσκονται στὴν Ὁλλανδία, ὅπου λειτουργοῦν παράλληλα μὲ τὰ προγράμματα χορήγησης ἡρωίνης σὲ χρῆστες μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ κράτους καὶ μὲ ἐμπλοκὴ δήμων καὶ 180 φορέων (ὑπουργεῖα, Τοπικὴ Διοίκηση, ἐκκλησία, ΜΚΟ, ἀκόμα καὶ τοῦ “Κόμματος τῶν Ναρκωτικῶν”). Δὲν προκύπτει ἀπὸ πουθενὰ ἡ ἀποτελεσματικότητα αὐτοῦ τοῦ μέτρου ὡς πρὸς τὴ μείωση τῆς χρήσης ἢ ὡς πρὸς τὴ μείωση τῶν θανάτων ἀπὸ ἡρωίνη. Ἀντίθετα διαγράφεται σταθερὰ αὔξηση τῆς χρήσης ἡρωίνης. Ἐπιπλέον, τὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι λόγω τῶν “shooting rooms” στὴν Ὁλλανδία δὲν ὑπάρχει τάση ἔνταξης χρηστῶν σὲ πρόγραμμα θεραπείας» (στοιχεῖα τῆς ὁλλανδικῆς κυβέρνησης πρὸς τὸ EMCCDA).

Ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἀξιοποίησαν καὶ ἀξιοποιοῦν τὴν ὑπάρχουσα ἄθλια κατάσταση ποὺ προκαλεῖ ἡ ὑποτιθέμενη «ἀντιναρκωτικὴ» πολιτική τους, γιὰ νὰ κάνουν τὸ ἑπόμενο βῆμα. Κάθε φορά μὲ πιὸ ἀνάλγητο, ἀντιεπιστημονικὸ τρόπο, διαστρεβλώνοντας σταθερὰ τὴν ἀλήθεια, ὑλοποιώντας τὴ διαχειριστικὴ πολιτικὴ τῆς «μείωσης τῆς βλάβης». «Ἡ τοξικοεξάρτηση εἶναι αὐτοπροκαλούμενη, χρόνια ὑποτροπιάζουσα νόσος», εἶναι τὸ ἀντιδραστικὸ ἰδεολογικὸ περίβλημα τῆς πολιτικῆς «μείωσης τῆς βλάβης», τῆς στρατηγικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ, τῆς ΕΕ, τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀμερικανικῶν Κρατῶν. Τὸ ἴδιο ψήφισαν πρὶν ἀπὸ 15 χρόνια καὶ στὴν ἑλληνικὴ Βουλὴ ΝΔ, ΣΥΝ, ΠΑΣΟΚ, ΛΑ.Ο.Σ. Καὶ πίσω ἀπὸ αὐτὸ κρύβονται ἡ βαρβαρότητα καὶ ἡ καταστολή, ἡ διὰ βίου ἐξάρτηση μέχρι τὴν τελευταία πνοή, ἡ ἀναγωγὴ ἑνὸς πολυπαραγοντικοῦ φαινομένου σὲ πρόβλημα «ἰατρικῆς φύσης», «δημόσιας ὑγείας καὶ τάξης», «γονιδιακῆς ἐπιπλοκῆς» καὶ «βιολογικῆς ἀνεπάρκειας». Γιατί ὅσοι ἀποζητοῦν σήμερα πιστοποιητικὰ «προοδευτισμοῦ» καὶ «ἀριστεροσύνης» στὰ μέτρα ὅλων τῶν κυβερνήσεων, αὐτὰ πρεσβεύουν.

Ὑπάρχει διέξοδος ἀπ’ τὴν ἐξάρτηση. Ἀδιάψευστοι μάρτυρες αὐτῆς τῆς ἀλήθειας εἶναι οἱ χιλιάδες ἄνθρωποι ποὺ ὁλοκλήρωσαν τὰ «στεγνὰ» προγράμματα καὶ σήμερα ἀποτελοῦν ἐνεργὰ μέλη τῆς κοινωνίας. Τὸ ΚΚΕ θὰ συνεχίσει νὰ μάχεται γιὰ τὸ δικαίωμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ κάποια στιγμὴ στραβοπάτησαν νὰ κατακτήσουν τὴ ζωή. Σὲ μία κοινωνία ἐλεύθερη ἀπὸ ναρκωτικὰ κι ὄχι μὲ ἐλεύθερα ναρκωτικά.

Ε. Τζ.

Πηγή: Ἐφημερὶς «Ριζοσπάστης», 31.01.2020.

Σημ. «Ο.Τ.»: Δημοσιεύομεν τὸ παρὸν ἐπειδὴ ἐμπεριστατωμένα καταδεικνύει ὅτι ΟΛΑ τὰ κόμματα τῆς Μεταπολιτεύσεως ἠκολούθησαν τὴν ἰδίαν καταστροφικὴν πολιτικὴν καὶ ὄχι βεβαίως διὰ νὰ διαφημίσωμεν τὸ ΚΚΕ, τοῦ ὁποίου αἱ θεμελιώδεις ἀντιεκκλησιαστικαὶ ἀρχαὶ εἶναι γνωσταί. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νὰ διακονῆ τὴν ἀλήθειαν τῆς πίστεώς μας εἰς τὴν Ἑλληνικὴν κοινωνίαν καὶ νὰ ἀναδεικνύη πιστὰ τέκνα της τόσον ὡς ποιμένας ὅσον καὶ ὡς πολιτικούς.

Previous Article

Κλεμμένες εικόνες από μοναστήρια της Ηπείρου βγήκαν σε δημοπρασία

Next Article

Επιστολή προς τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών

Διαβάστε ακόμα