Ἀνακύπτοντα ζητήματα ἐκ τῆς πιθανῆς διαιρέσεως τῆς Ἱ. Μ. Ἀγρινίου

Share:

Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη

(Παράπλευρα θέματα λειτουργίας στεγάσεως)

Θεωρεῖται πιὰ βέβαιο πὼς ἕνας μακροχρόνιος ἀγώνας, γιὰ Ἐκκλησιαστικὴ ἀναβάθμιση τοῦ Ἀγρινίου φτάνει στὸ τέλος του. Ὅπως προκύπτει ἀπ’ τὴν τρέχουσα εἰδησεογραφία ἡ «ἀσχημούλα τοῦ κάμπου», τὸ Ἀγρίνιο, ὕστερα ἀπὸ δεκαετίες ἀπαξίωσης σὲ θεσμικὲς κατακτήσεις δικαιώνεται. Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ὁμόφωνη ἀπόφασή της ζήτησε ἀπ’ τὴν Κυβέρνηση τὴν ἵδρυση νέας ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ ἕδρα τὸ Ἀγρίνιο. Ἡ πρόταση αὐτὴ φαίνεται πὼς γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπ’ τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο καὶ δρομολογεῖται ἡ προβλεπόμενη διαδικασία γιὰ τὴν ὑλοποίησή της.

Φαίνεται, αὐτὴ τὴ φορά, νὰ πρυτανεύει τὸ δίκαιο τοῦ αἰτήματος καὶ νὰ κατισχύει ἡ λογική τῆς ὑπέρβασης ἀντιλήψεων, προσκολλημένων στὰ δεδομένα τοῦ χθές.

Σὲ μικρό, θαρρῶ, χρονικὸ διάστημα ἡ πόλη τοῦ Ἀγρινίου θὰ ὑποδεχθεῖ τὸν πρῶτο ποιμενάρχη της, τὴν ὁρατὴ κεφαλὴ τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας,«εἰς τόπον καὶ εἰς τύπον Χριστοῦ».

Γιὰ ἕνα τόσο σημαντικὸ γεγονὸς στὴν ἱστορία τοῦ τόπου ἀξίζει καὶ ἐπιβάλλεται ἡ τοπικὴ κοινωνία, διὰ τῶν ἐκπροσώπων της (καὶ ὄχι μόνο) νὰ ἀρχίσει τὴν κατάλληλη προετοιμασία, ἀντάξια τοῦ θεσμοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο τιμᾶται καὶ ἀναβαθμίζεται πνευματικά.

Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ καὶ ὡς ἐναρκτήριο ἐρέθισμα τῆς ἀναγκαίας προετοιμασίας κατατίθενται οἱ σκέψεις, ποὺ ἀκολουθοῦν. Μία ἀπόπειρα καταγραφῆς παράπλευρων θεμάτων καὶ προβλημάτων, ποὺ ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμὴ θὰ κληθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει ὁ ἀναμενόμενος πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς περιοχῆς. Μερικὰ ἀπ’ αὐτὰ ἀκροθιγῶς καταγράφονται στὴ συνέχεια:

1. Ὁ τίτλος τῆς Μητροπόλεως.

Εἴθισται κατὰ τὴν κανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ τάξη ἡ ὀνομασία, ὁ τίτλος κάθε ἱερᾶς Μητροπόλεως νὰ συνδέεται μὲ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, ὅπου ἡ ἕδρα τοῦ ἐπισκόπου. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ καταγράφεται ὡς «Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀγρινίου». Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ἀνακατανομὴ ὁρίων τῶν τριῶν πλέον Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Αἰτωλοακαρνανίας ταυτίζεται μὲ τὰ ὅρια τῶν Δήμων, γι’ αὐτὸ εἶναι λογικὸ νὰ καταγράφεται μὲ τὴν εὐρύτερη ἀναφορὰ ὁρίων της ὡς: «Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀγρινίου καὶ Ἀμφιλοχίας». Αὐτονόητο, λογικά, εἶναι ὅτι στὴν τελικὴ ὀνομασία της δὲν μπορεῖ, οὔτε εὐσταθεῖ νὰ προσ­τεθεῖ καὶ ἡ ὀνομασία τοῦ τοπικοῦ διαμερίσματος Ἁγίου Βλασίου. Μέχρι τώρα ἀνῆκε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου, προστίθονταν ὅμως καὶ τοῦ ἁγίου Βλασίου, ἀφοῦ ἦταν ἡ ἕδρα τοῦ τέως Δήμου Παρακαμπυλίων. Τώρα ὁ τέως αὐτὸς Δῆμος ἔχει ἐνταχθεῖ στὸν Καλλικρατικὸ δῆμο Ἀγρινίου, ὡς δέκατη γεωγραφικὴ συνιστῶσα τοῦ διευρυμένου πιὰ Δήμου. Ὁπότε θὰ ἀποτελοῦσε λογικὴ ἀντίφαση ἡ προσθήκη στὸ ὄνομα τῆς νέας Μητροπόλεως δύο ὀνομάτων, τῆς πόλεως ἕδρας της καὶ ἑνὸς ἀκόμα τοπικοῦ Δημοτικοῦ διαμερίσματος τοῦ ἴδιου Δήμου.

2. Ἐνορίαι καὶ Ἐφημέριοι

Ὁ νέος Μητροπολίτης μετὰ τὴν ἐνθρόνιση καὶ ἐγκατάστασή του θὰ ἔχει τὴν εὐθύνη ὀργάνωσης καὶ λειτουργίας ἐνοριῶν καὶ ἱερῶν Μονῶν, ποὺ κατανέμονται στὶς ἑξῆς πέντε «Ἀρχιερατικὲς Ἐπιτροπές»: α) Ἀγρινίου καὶ Στράτου: 43 ἐνορίες. β) Ἀμβρακίας: 19 ἐνορίες. γ) Ἰνάχου: 19 ἐνορίες. δ) Μακρυνείας: 18 ἐνορίες. ε) Παραβόλας: 15 ἐνορίες.

Σύνολο ἐνοριῶν νέας Μητροπόλεως 114. Στὶς πέντε αὐτὲς περιοχὲς φέρεται νὰ ὑπηρετοῦν σήμερα περίπου 92 ἱερεῖς, ἐνῷ τὰ κενὰ ἱερατικῶν θέσεων ἀνέρχονται σὲ περίπου 20.

3. Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ Ἡσυχαστήρια

Στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν ὁρίων τῶν δύο Δήμων Ἀγρινίου καὶ Ἀμφιλοχίας ὑπάρχουν σήμερα οἱ κάτωθι Ἱερὲς Μονὲς, Ἡσυχαστήρια:

α) Κοιμήσεως Θεοτόκου Βλοχοῦ. β) Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρετάδας. γ) Ἁγίας Παρασκευῆς Σαρδινίων δ) Παντοκράτορος Ἀγγελοκάστρου. ε) Καταθέσεως Τιμίας Ζώνης Σκουτερᾶς. στ) Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Παραβόλας. ζ) Γενέσιον τῆς Θεοτόκου-Ρέθα. η) Γενέσιον τῆς Θεοτόκου Κατερινοῦς. θ) Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τσουκαλάδες Παραβόλας. ι) Στὴν περιοχὴ τοῦ ὀρεινοῦ Βάλτου, κοντὰ στὸ χωριὸ Χαλκιόπουλο, μέσα στὸ σπήλαιο ὅπου ἀσκήτεψε ὁ ὅσιος Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης, ὑπάρχει ὁ τάφος του μὲ μικρὸ ναό. Κάθε χρόνο στὶς 15 Μαΐου ποὺ τιμᾶται ἡ μνήμη του πλήθη πιστῶν ὁδοιποροῦν στὰ ἀπόκρημνα μονοπάτια τοῦ ὄρους Καλάνα.

4. Διάφορα ἄλλα ἀκίνητα

Στὰ ὅρια τῆς νέας Μητροπόλεως, καὶ προφανῶς στὴ διάθεσή της εὑρίσκονται καὶ τὰ ἑξῆς: α) Τὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ στὸ Παναιτώλιο, δημιούργημα τοῦ ἀειμνήστου σχολάρχου τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς π. Θεοκλήτου Ντζάθα. Οἱ ἐγκαταστάσεις του Ἱερὸς Ναός, αἴθουσα μὲ βοηθητικοὺς χώρους καὶ ἡμιτελὲς ἀνώγειο σὲ ἔκταση τριῶν καὶ πλέον στρεμμάτων. Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἄνω ὀρόφου θὰ προσφέρει στὴν νέα Μητρόπολη τὴν δυνατότητα φιλοξενίας κληρικῶν-ἐπισκεπτῶν, γιατί ὄχι καὶ μόνιμη κατοικία στὸν ἑκάστοτε Μητροπολίτη, ἐφόσον τὸ ἐπιθυμεῖ. Ἀφοῦ θὰ ὑπάρχουν δυνατότητες παραμονῆς σ’ αὐτὸ καὶ ἀγάμων κληρικῶν, ποὺ διακονοῦν σὲ διάφορες ἐνορίες. β. Στὸ Ἀγρίνιο ἐπίσης ἑδρεύει καὶ λειτουργεῖ ἀπ’ ἀρχῆς τῆς διακονίας τοῦ ἀειμνήστου κυροῦ Κοσμᾶ ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, φιλοξενούμενος σὲ οἴκημα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς. γ) Στὴν κυριότητα τῆς νέας ἱερᾶς Μητροπόλεως περιέρχονται ἐπίσης: 1) Οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν παιδικῶν ἐξοχῶν (κατασκηνώσεις) στὴ θέση Ρίζα-Ἀντιρρίου, ἐκτάσεως περίπου δέκα στρεμμάτων. 2) Ἕνα διαμέρισμα 50 τ.μ. περίπου, ποὺ εὑρίσκεται στὸν τρίτο ὄροφο κεντρικῆς πολυκατοικίας, ἔναντι τοῦ Δημαρχείου Ἀγρινίου καὶ τῆς ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ. Τὰ ἀκίνητα αὐτά ἀνῆκαν στὸν θρησκευτικὸ σύλλογο «Χριστιανικὴ Στέγη Ἀγρινίου, μετὰ τὴν διάλυση τοῦ ὁποίου παραχωρήθηκαν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αἰτωλ/νίας, μὲ τὸν δεσμευτικὸ ὅρο: Νὰ περιέλθουν στὴν κυριότητα τῆς Μητροπόλεως Ἀγρινίου, ὅταν καὶ ὅποτε αὐτὴ δημιουργηθεῖ. Ἤδη ἡ προορατικὴ αὐτὴ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνέλευσης ὁσονούπω ὑλοποιεῖται. Ὁπότε ἀπομένει ὁ νέος Μητροπολίτης νὰ προωθήσει τὴν τυπικὴ νομικὴ διαδικασία κατοχύρωσης τῆς σχετικῆς δεσμευτικῆς ἀπόφασης. δ) Στὸ Ἀγρίνιο δραστηριοποιεῖται ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες ὁ θρησκευτικὸς σύλλογος τῆς «Χριστιανικῆς Ἑνώσεως» μὲ πλούσιο θρησκευτικό, πνευματικό, πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο. Διαθέτει σημαντικὲς ἰδιόκτητες ἐγκαταστάσεις, ὅπως τὸν ἀνακαινισμένο ἱερὸ ναὸ τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, γραφεῖα, ἐντευκτήριο,μεγάλη αἴθουσα, ὑποδειγματικὸ σὲ ὀργάνωση καὶ ἄψογη λειτουργία Γηροκομεῖο, μὲ ἀληθινὸ στολίδι τὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Βασιλείου κ.ἄ. Ἐπίσης στὸ Δημοτικὸ διαμέρισμα Ἁγίου Βλασίου διαθέτει σύγχρονες ἐγκαταστάσεις παιδικῶν ἐξοχῶν (κατασκηνώσεις), ποὺ δεκαετίες τώρα προσφέρουν πολύτιμες ὑπηρεσίες στοὺς νέους τῆς περιοχῆς, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση καὶ ἡγεσία ἐκλεκτῶν στελεχῶν. ε) Ἕνας ἀκόμη θρησκευτικὸς σύλλογος ποὺ τὶς τελευταῖες δεκαετίες δραστηριοποιεῖται στὸ Ἀγρίνιο εἶναι καὶ ἡ γυναικεία ἀδελφότης τῆς «Ἁγίας Φιλοθέης». Διαθέτει ἰδιόκτητους χώρους συνάξεων μὲ κέντρο τὸν ὁμώνυμο ἱερὸ ναό της. Μὲ τὴν πλούσια πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ προσφορά της, συμβάλλει θετικὰ στὸ πολύπλευρο ἔργο τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὸν ἑκάστοτε ἐπίσκοπο. στ) Ἀξίζει ἀκόμα νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Παραβόλας διαθέτει «Μετόχι», ἐκτάσεως περίπου 8.000 τ.μ. ἰδιόκτητες κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις στὸ χωριὸ Δρυμώνας τοῦ Δήμου Θέρμου. Τὸ ἀκίνητο αὐτὸ δωρίθηκε στὴν ἱερὰ Μονὴ ἀπ’ τὴν ἀδελφότητα τῆς ἁγίας Φιλοθέης. ζ) Στὴν κυριότητα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου ἀνήκει καὶ τὸ οἴκημα δωρεᾶς τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Φαφούτη τὸ ἀποκαλούμενο «Φαφούτειο», ποὺ ἀρχικὰ προοριζόταν γιὰ οἰκοτροφεῖο, σήμερα ὅμως σ’ αὐτὸ στεγάζεται ἡ «Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς» τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἴσως ὡς πρώτη καὶ ἐπείγουσα λύση, ἂν χρειασθεῖ, μπορεῖ γιὰ λίγο νὰ καλύψει μία ἀρχικὴ πρόχειρη στέγαση τῶν γραφείων τῆς νέας Μητρόπολης, ἂν στὸ μεταξὺ προχωρήσει ἡ ἵδρυσή της.

5. Ἡ Στέγασις τῆς Μητροπόλεως

Στὸ βασικὸ αὐτὸ θέμα βασικὸ καὶ οὐσιαστικὸ ρόλο καλεῖται νὰ ἀναλάβει ἡ τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, καὶ δὴ ὁ Δῆμος Ἀγρινίου, ὡς κύριος οἰκοδεσπότης τοῦ νέου θεσμοῦ. Ἀναλογιζόμενος τὶς διάφορες, διαχρονικά, προσφορὲς ἐκκλησιαστικῶν ἰδιοκτησιῶν γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Δήμου, καλεῖται ὡς «Ἀντίδωρο» νὰ προσφέρει ὅ,τι καλύτερο διαθέτει γιὰ τὴ στέγαση τῶν γραφείων ἑνὸς ἀξιοπρεποῦς ἐκκλησιαστικοῦ μεγάρου σὲ κεντρικὸ σημεῖο τῆς πόλης. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀνασκαλεύοντας τὰ ἀποθέματα τῆς μνήμης, καταγράφω μερικὰ ἀκίνητα ἐνοριῶν τοῦ Ἀγρινίου, ποὺ τέθηκαν στὴ διάθεση τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Αὐτὰ εἶναι:

1. Ἔκταση 15.000 περίπου τ.μ. ποὺ ἀποτελοῦν τὸν μεγάλο περίβολο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος (ὑποχρεωτικὰ ἢ ἐθελοντικὰ) γιὰ τὴ δημιουργία τῶν σημερινῶν χώρων ἀναψυχῆς. Ὅταν δὲ πρὸ ἐτῶν ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Θεόκλητος Ἀβραντινὴς ζήτησε ἀποχαρακτηρισμὸ μικρῆς ἔκτασης γιὰ ἀνέγερση «Πνευματικοῦ Κέντρου», τὸ σχετικὸ αἴτημά του ἀπορρίφθηκε «μετὰ πολλῶν ἐπαίνων».

2. Ὁ χῶρος μὲ τὸ οἴκημα ποὺ στεγάζεται σήμερα τὸ ΚΑΠΗ πίσω ἀπ’ τὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἦταν ἰδιοκτησία τοῦ Ναοῦ. Ὁ ἀείμνηστος κυρὸς Θεόκλητος ἀποδέχθηκε αἴτημα τῆς τότε Δημοτικῆς ἀρχῆς, καὶ μὲ σύμφωνο γνώμη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου παραχωρήθηκε στὸ Δῆμο γιὰ τὴν κάλυψη ἀνάγκης τῆς περιοχῆς. Ἀφήνω ἀσχολίαστο τὴν μεγάλη ἔκταση γύρω ἀπ’ τὸν ναό, ποὺ εἶναι σήμερα χῶρος ἀναψυχῆς γιὰ τὴν περιοχή.

3. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1976 τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου ἀνταποκρίθηκε θετικὰ σὲ αἴτημα τοῦ Δήμου Ἀγρινίου καὶ παραχώρησε ἔκταση 1760 τ.μ. «διὰ τὴν κατασκευὴν ὑδατοδεξαμενῆς, πλησίον τῆς παλαιᾶς τοιαύτης», ὅπως καταγράφεται στὸ σχετικὸ πρακτικό τοῦ συμβουλίου.

4. Στὴν ὁδὸ Τσαλδάρη, ἐνθυμοῦνται οἱ παλαιότεροι, ὑπῆρχε σειρὰ μικρῶν καταστημάτων ἰδιοκτησίας τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἀπ’ αὐτὰ ὁ ναὸς ἀντλοῦσε τὰ ἔσοδα τῶν ἐνοικίων, μὲ τὰ ὁποῖα καλύπτονταν οἱ διάφορες δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας καὶ ὅποιας ἄλλης κοινωνικῆς φιλανθρωπικῆς προσφορᾶς. Στὰ πλαίσια ἀνάπλασης τῆς περιοχῆς τέθηκαν στὴ διάθεση τοῦ Δήμου, μὲ ἔγκριση τοῦ ὁποίου δημιουργήθηκαν τὰ μεγάλα σκαλοπάτια πρόσβασης στὸ ναό. Εἶχε γίνει κάποια πρόταση στὴ θέση τους νὰ δημιουργηθοῦν πάλι μικρὰ καταστήματα, ἡ ὀροφὴ τῶν ὁποίων θὰ ἔφτανε μέχρι τὸ δάπεδο τοῦ Ναοῦ.

Ἔτσι τὸ ὑπόγειο τοῦ Ναοῦ θὰ ἐκτείνονταν ἀπὸ Τσαλδάρη ἕως Καραϊσκάκη. Θὰ δημιουργοῦνταν μία τεράστια αἴθουσα πάνω ἀπὸ 500 τ.μ. μὲ πρόσοψη στὴν Τσαλδάρη μικρὰ καταστήματα, πηγὴ ἐσόδων γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει μὲ τὸν ἱερὸ ναὸ ἁγίου Βασιλείου στὴν Τρίπολη, χωρὶς νὰ παραβλάπτεται ἡ ἱερότητα τοῦ χώρου ἢ νὰ παρεμποδίζονται οἱ θρησκευτικὲς τελετουργίες.

Τὸ «Ἀντίδωρον» τοῦ Δήμου

Ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν προηγουμένως, ἴσως καὶ ἄλλα, ἀποτελοῦν εἰσφορὲς τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας στὶς κατὰ καιροὺς ἀνάγκες ἢ σχεδιασμοὺς τοῦ Δήμου.

Τώρα ἦρθε ἡ κατάλληλη στιγμὴ καὶ ὁ Δῆμος νὰ προσφέρει εὐγενικά, μὲ ἀρχοντικὴ ἀξιοπρέπεια τὸ δικό του ΑΝΤΙΔΩΡΟ, στὴν πνευματικὴ τροφὸ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς περιοχῆς. Ἡ ρύθμιση τοῦ θέματος αὐτοῦ ἐπαφίεται στὶς διαθέσεις τῆς Δημοτικῆς ἀρχῆς. Τὰ συζητούμενα γιὰ ἀναζήτηση ἄλλων χώρων γιὰ μελλοντικὴ κτιριακὴ ὑποδομὴ ἀνήκουν σὲ ἄλλο ὀνειρικὸ χῶρο γιὰ τὰ δεδομένα τῆς σημερινῆς συγκυρίας. Εἶναι ἄλλωστε γνωστὸ πὼς τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἔργα δὲν ἐντάσσονται σὲ κρατικὴ χρηματοδότηση, ἀλλὰ τὰ χρηματοδοτεῖ ἀπ’ τὸ ὑστέρημά τους ἡ εὐσέβεια τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἦρθε ἡ ὥρα καὶ οἱ αἱρετοὶ ἐκπρόσωποί του νὰ δώσουν δημιουργικά τὸ παρὼν στὸ ξεκίνημα ἑνὸς ἱεροῦ θεσμοῦ ποὺ ἐπιτέλους ἀποκτᾶ καὶ τὸ Ἀγρίνιο.

Previous Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Next Article

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟ 2025.