Ἀνησυχητικαὶ αἱ ἐπιπτώσεις στερήσεως τῆς λατρείας

Share:

Εἰς τὰς ψυχικάς ἐπιπτώσεις τῶν πολιτικῶν μέτρων τῆς ἐπιδημίας ἀνεφέρθη ἡ Ὑφυπουργὸς Ὑγείας κ. Ζ. Ράπτη, αἱ ὁποῖαι μεταξὺ ἄλλων ὀφείλονται καὶ εἰς τὸ κλείσιμον τῶν «χώρων θρησκευτικῆς λατρείας», ὡς ἐπεσήμανε. Βεβαίως, αἱ πνευματικαὶ εἶναι ἀμετρήτως περισσότεραι, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἁρμοδιότητος τῆς σιωπώσης Ἱεραρχίας νὰ τὸ ἐπισημάνη. Ἀπομαγνητοφωνήσαμεν καὶ παραθέτομεν ἐλάχιστον τμῆμα τῶν δηλώσεών της ἀπὸ τὴν ἐνημέρωσιν τῆς 23ης Δεκεμβρίου 2020:

«…οἱ ψυχοκοινωνικὲς ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας εἶναι ἀνησυχητικές. Ἔχει καταγραφεῖ σὲ ὅλες τὶς σχετικὲς ἔρευνες καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ διεθνῶς ὑψηλὸ ποσοστὸ ἀνθρώπων μὲ ἄγχος ποὺ ξεπερνᾶ τὸ 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ σὲ κάποιες χῶρες, ἀλλὰ καὶ συναισθήματα ἔντονου φόβου καὶ κατάθλιψης. Συναισθήματα ποὺ μᾶς δυσκολεύουν καὶ αὐτὸ εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικὸ καὶ ἀνθρώπινο καὶ ἔχουν ἐπηρεάσει τοὺς συνανθρώπους μας ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, φύλου ἀλ­λὰ καὶ καταγωγῆς… στὴν πίεση ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀσθένεια προσ­τίθενται συναισθήματα ἀ­βεβαιότητας ἀπὸ τὴν ἀνησυχία καὶ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση σὲ κάθε νοικοκυριὸ, ἀλλὰ καὶ συναισθήματα κούρασης ποὺ ἀφοροῦν στὰ μέτρα προστασίας».

Previous Article

Αγιασμός των υδάτων στην Κέρκυρα

Next Article

Πρωτοχρονιάτικοι προβληματισμοί

Διαβάστε ακόμα