Ἀνοίκειον ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

Share:

Τὴν 18ην Αὐγούστου 2021 ἡ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου προέβη ἐσπευσμένα εἰς τὸ ἀκόλουθον ἀνακοινωθέν:

«Διὰ τοῦ παρόντος ἡ Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου ἀνακοινώνει ὅτι ἀπὸ καιροῦ ὁ μοναχὸς Νεῖλος (κατὰ κόσμον Γεώργιος Μπαρόνε) ἔχει διαγραφεῖ ἀπὸ τὰ μοναχολόγιά της καὶ κατὰ συνέπεια δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν ἐπωνυμία «Βατοπαιδινός». Οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ ἐν λόγῳ σὲ Μέσα Ἐνημερώσεως, τὶς ὁποῖες καταδικάζουμε, δὲν ἀπηχοῦν ἐπ’ οὐδενὶ τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς θέσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ ὁποία μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Καθηγούμενό της Γέροντα Ἐφραὶμ τελεῖ ἄλλωστε ὑπὸ τὴν πνευματικὴ ἐποπτεία τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ στηρίζει καὶ σέβεται τὶς ἱεροκανονικὲς προνομίες καὶ ἐνέργειές Του, τὸν θεσμὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸ Σεπτὸ Πρόσωπο τῆς ΑΘΠ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου».

Σχόλιον εἰδικοῦ συνεργάτου: Τὸ ἀνάρμοστο ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, προεκάλεσε τὸ λογικὸ ἄμεσο ἐνδιαφέρον πολλῶν εὐσεβῶν Ἑλλήνων καὶ εἰδικὰ μερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δημοσιογράφων καθὼς ὁ Ἀρχιμ. π. Νεῖλος Βατοπαιδινός, Μπαρόνε, εἶναι Καθηγητὴς Πανεπιστημίου στὴν Ρώμη καὶ στὴ Μεγάλη Ἑλλάδα, ἐργαζόμενος μὲ αὐτοθυσία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Πλῆθος εἶναι τὰ ἐρωτήματα: Ποιὰ συγκεκριμένα χρονικὴ περίοδο σημαίνει τὸ «ἀπὸ καιροῦ»; Γιατί Μοναχός; Δὲν εἶναι Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Κατεδικάσθη δικαίως, Κανονικῶς καὶ Νομίμως μὲ καθαρὴ Δικαστικὴ διαδικασία, μὲ ἀπαγγελία κατηγορίας καὶ μὲ ἀπολογία ἢ μήπως ὄχι; Κατεδικάσθη ἀπὸ πρωτοβάθμιο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ δευτεροβάθμιο Ἐκκλησιαστικὸ Δικαστήριο; Πότε συνετελέσθησαν ὅλα αὐτά; Δημοσιοποιήθησαν τὰ πρακτικὰ τῶν δικῶν; Γιὰ ποιὸ λόγο διεγράφη ἀπὸ τὰ μοναχολόγια; Νομίμως καὶ Κανονικῶς; Μὲ διαφανεῖς διαδικασίες καὶ καθαροὺς τρόπους; Τηρήθησαν οἱ Ἱ. Κανόνες, τὸ Καταστατικό τοῦ Ἁγ. Ὄρους καὶ οἱ Νόμοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους; Ἂς μᾶς τὸ δηλώσουν ξεκάθαρα. Γιατί δὲν παραπέμπουν στὶς συγκεκριμένες δηλώσεις του, γιὰ νὰ κρίνουμε καὶ συγκρίνουμε; Σὲ ποιὲς προνομίες τοῦ Φαναρίου ἀναφέρονται, ποὺ νὰ στηρίζονται σὲ Ἱ. Κανόνες; Γιὰ ποιὸ θεσμὸ διαφορετικὸ ἀπὸ τὶς ἄλλες Τοπικὲς Ἐκκλησίες κάνουν λόγο; Τὸ Φανάρι οὐδόλως εἶναι μητέρα Ἐκκλησία καθὼς ὅλες οἱ Ἐκκλησίες εἶναι ἰσότιμα ἀδελφές. Γιὰ ποιὸ λόγο γράφουν «Σεπτό»; Μόνον ὁ Κύριος εἶναι Σεπτὸ Πρόσωπο καὶ ἡ Παναγία μας. Παρόμοιες ἐκφράσεις ἀποτελοῦν τουλάχιστον Ἐκκλησιαστικὴ βαρβαρότητα. Προφανῶς, διαχρονικῶς στὴν Παγκόσμιο Ὀθροδοξία, τίποτε δὲν ἰσχύει γιὰ ἄδικες καὶ χωρὶς δίκες καταδίκες Ρασοφόρων κάθε βαθμίδος καὶ ἀξιώματος, Μοναχῶν, Διακόνων, Πρεσβυτέρων, Ἱερομονάχων καὶ Ἐπισκόπων.

Previous Article

Διασύρεται τὸ Ἅγιον Ὄρος

Next Article

Ἐρωτήματα περί τῶν ἁγιοκατατάξεων