Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον

Share:

Μακαριώτατε Δέσποτα,

Τὴν 21η Σεπτ. 2021 δημοσιεύθηκε στὴν παροῦσα ἐφημερίδα (σελ. 1-6) ὁλόκληρο τὸ κείμενο μιᾶς οὐσιώδους ἐπιστολῆς πρὸς Ἐσᾶς, κατατεθείσης ἕνα μήνα προηγουμένως εὐθέως καὶ αὐτοτελῶς στὸ Ἰδιαίτερο Γραφεῖο Σας στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν (12 Αὐγ. 2021) τριαντατριῶν (33) ἐπιστημόνων τῆς χώρας μας -ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους καὶ ἀρκετοὶ Ἕλληνες καθηγηταὶ σὲ ἀλλοδαπὰ Πανεπιστήμια. Ἡ κατάθεση στὸ ἰδ. Γραφεῖο Σας τῆς ἐπιστολῆς καταχωρίσθηκε ὡς εἴδηση καὶ στὸν πολιτικὸ Τύπο τῆς πρωτευούσης. Στὸ γράμμα τους οἱ 33 ἐπιστήμονες (τῶν ὁποίων τόσο ὁ «Ο.Τ.» ὅσο καὶ ὁ ὑπόλοιπος ἡμερήσιος ἀθηναϊκὸς Τύπος ποὺ ἐδημοσίευσε τὴν εἴδηση παρέθεσαν ὅλα τὰ ὀνόματα καὶ τοὺς τίτλους τους) πρότειναν στὴν Μακαριότητά Σας νὰ καλέσετε ἐπισήμως τὸν ἀθηναϊκὸ λαὸ σὲ (ἐφάπαξ!…) πραγματοποίηση Ἱ. Λιτανεύσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ στὴν πρωτεύουσα κατὰ τὴν ἡμέρα Τιμῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως Αὐτοῦ (14-9-2021) -ἢ κατ’ ἄλλην ἑόρτιον Ὀρθόδοξον ἐπέτειο ποὺ Σεῖς θὰ προτιμούσατε…- καί, στὸ τέλος τῆς Λιτανεύσεως, ἀφοῦ καλέσετε διὰ μεγαφώνου τὸν ἀκολουθοῦντα λαὸ νὰ γονατίσει καθ’ ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ δημοσίου χώρου τῆς πρωτευούσης ποὺ θὰ ἔχει κατακλυσθεῖ ἀπὸ τὴν λαϊκὴ παρουσία, νὰ ἀναπέμψετε Σεῖς προσωπικῶς Δέηση στὸν Κύριο, γιὰ τὴν κατάπαυση τῶν πολὺ μεγάλων καὶ κρισίμων συμφορῶν ποὺ ἔχουν ἐνσκήψει τὰ τελευταῖα ἔτη στὴ χώρα μας (οἰκονομικοί, περιβαλλοντικοὶ καὶ ἐθνικοὶ κίνδυνοι, τὴν τελευταία δὲ διετία καὶ μία ἀπολύτως ἀπρόβλεπτη καὶ διαρκὴς κρίση δημοσίας ὑγείας, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει προκαλέσει πάνω ἀπὸ 16.000 θανάτους καὶ ἀσφυκτικὲς συνέπειες στὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας τῆς χώρας). Ἐπισήμαναν δὲ στὴν ἐπιστολή τους οἱ 33 ἐπιστήμονες καὶ ἱστορικὲς ὑπενθυμίσεις γιὰ τὴν ἀπολύτως εὐάρεστη στὸν Ἅγιο Θεὸ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ τοῦ Πιστοῦ Λαοῦ καὶ στὴν γονυπετῆ καὶ μαζικὴ προσευχὴ αὐτοῦ ὑπὸ τὸ παράγγελμα τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων εἰδικῶς στὶς «Λιτανεῖες», πρὸς κατανυκτικὴ καὶ θερμὴ Δέηση στὸν Κύριο γιὰ τὴν καταπομπὴ τῆς Παντοδυνάμου Αὐτοῦ Χάριτος πρὸς Σωτηρία τοῦ Λαοῦ Του!

Ἡ ἀνωτέρω ἐπιστολή, Μακαριώτατε, πρὸς Ἐσᾶς, εἶναι γεμάτη ἀγάπη καὶ βαθὺ σεβασμὸ στὸ Πρόσωπό Σας. Καὶ οἱ πληροφορίες τῆς ἐφημερίδος μᾶς ἀναφέρουν ὅτι καὶ ἐσεῖς τὴν ἐξετάσατε μὲ πατρικὴν ἀγάπη. Μάλιστα, πληροφορηθήκαμε ὅτι καλέσατε στὸ γραφεῖο Σας πρὸς ἰδιαίτερη συνάντηση μαζί Σας καὶ συζήτηση ἐκπρόσωπον τῶν ὑπογραφόντων ἐπιστημόνων. Ἡ συνάντησις αὐτή, ἐπιπλέον, ἤδη ἐπραγματοποιήθη. Ἐκφράσατε δὲ πατρικῶς τὴν σκέψη σας νὰ ἐξετάσετε τὸ θέμα ποὺ ἐτίθετο στὸ γράμμα τους σὲ ἑπόμενη -κατὰ προτίμηση- ἐπετειακὴν εὐκαιρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, δεδομένου ὅτι γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμ. Σταυροῦ (14-9-21) ὁ χρόνος ἦτο πολὺ συνεπτυγμένος.

Παραταῦτα, κάποιες ἡμέρες ἀργότερα, οἱ ὑπογράφοντες ἔλαβαν ἐνυπόγραφη -εὐγενέστατη βεβαίως…- προσωπικὴ ἐπιστολή Σας, ὅτι οἱ ἰσχύοντες κανόνες τῆς Πολιτείας περὶ ἀποφυγῆς συνωστισμῶν λόγῳ τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως, ἀποκλείουν στὴν Ἐκκλησία ἀκόμη καὶ τυχὸν μιὰν ἐφάπαξ μαζικὴ καὶ σύντομη Ἱερὰ Λιτάνευση, μὲ ἐπίσημη κλήση τοῦ Λαοῦ μας νὰ τὴν ἀκολουθήσει. Εἰδικῶς ἐπὶ τῆς ἀπαντήσεως αὐτῆς τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, θερμῶς παρακαλῶ, Μακαριώτατε Δέσποτα, νὰ ἐπιτρέψετε στὸν ὑπογράφοντα τὴν παροῦσα «ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ» νὰ ἐπισημάνω ὡς πνευματικό σας παιδί, ταπεινῶς καὶ ὑϊκῶς, τὰ ἑξῆς:

Πρῶτον, ὡς πρὸς τὴν Λιτάνευση γιὰ ΜΙΑ μόνο φορά («ἐφάπαξ»): Γνωρίζει, βεβαίως, ἡ ἀγάπη σας, ποιὰ ἀκριβῶς -καὶ πόσο, ἀληθῶς, εὐρεῖα…- ὑπῆρξε ἡ λαϊκὴ μαζικότης ποὺ ἐσημειώθη στὶς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΗΔΕΙΕΣ τοῦ ἀγαπητοῦ μουσικοσυνθέτου μας Μίκη Θεοδωράκη καὶ τῆς εὐγενοῦς πολιτικοῦ μας Φώφης Γεννηματᾶ! Χιλιάδες Λαοῦ δακρυσμένου συνωθήθησαν στὴν προσκύνηση τῶν σκηνωμάτων τους στὴν πλατεῖα τῆς Μητροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν, στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο, καὶ στὴν ἐν συνεχείᾳ μεταφορά τους πρὸς τέλεση τῶν κεκανονισμένων Ἀκολουθιῶν στὸν Ἱ. Ναὸ τῆς Μητροπόλεως Ἀθηνῶν, μὲ χοροστατοῦντα, Μακαριώτατε, Ἐσᾶς τὸν ἴδιον! Ἐπιπλέον, εἰδικῶς μετὰ τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθία γιὰ τὴν μακαριστὴ Φώφη Γεννηματᾶ, σχηματίσθηκε ὁλόκληρη πομπὴ μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς Κληρικούς μας, ποὺ προηγοῦντο τοῦ τιμίου αὐτῆς σκηνώματος, ἀκολούθησαν (βεβαίως πεζῆ!) σχεδὸν ΟΛΟΙ οἱ κορυφαῖοι πολιτικοί μας, ἀγήματα στρατιωτῶν ἐπαιάνιζαν πενθίμως καὶ ἐκράτουν σὲ μαξιλαράκια τὰ παράσημά της, ἐνῷ ὄχι μόνον ἀκολουθοῦσε πεζοπορῶν μαζικῶς ὁ εὑρεθεὶς ἐκτὸς τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ λαὸς διὰ τῶν ὁδῶν Φιλελλήνων, Βασιλ. Ἀμαλίας καὶ Ἀναπαύσεως μέχρι τοῦ Α΄ Νεκροταφείου Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καθ’ ὁδὸν ΠΡΟΣΕΤΙΘΕΝΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΜΠΗ καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι πολίτες! Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σημειωθῆ στὸ Α΄Κοιμητήριο τό …ἀδιαχώρητο! Ἆραγε, αὐτὰ ὅλα δὲν ἦσαν, Μακαριώτατε Δέσποτα, ἕνας «ἐφάπαξ συνωστισμὸς» μὲ ἀφορμὴ τὸν ἐπισυμβάντα ἀπροσδοκήτως θάνατο μιᾶς σεβαστῆς καὶ ἀγαπητῆς στὸ λαὸ μας πολιτικῆς προσωπικότητος; Ἔσπευσε, μήπως, κανεὶς «ἁρμόδιος» λόγῳ τοῦ …συνωστισμοῦ, νὰ «ἀπαγορεύσει»(!) στὸ μέγα πλῆθος νὰ τὴν συνοδεύσει στὴν τελευταία της κατοικία;

Δεύτερον: Γνωρίζετε, Μακαριώτατε, μὲ κάθε λεπτομέρεια πόσο ἀνακόλουθοι εἶναι στὰ αὐστηρὰ ὑγειονομικὰ μέτρα τῆς Πολιτείας πολλοὶ (κατὰ τὰ λοιπὰ σοβαροὶ καὶ σεβαστοί…) φορεῖς, ἐὰν ἁπλῶς περάσει ἀπὸ τὸ μυαλό τους καὶ ἡ ἁπλὴ σκέψις ὅτι, δῆθεν, «ἐπιβάλλεται» νὰ καλέσουν μαζικῶς τὸν λαό μας σὲ ποικίλες πολιτικὸ-κοινωνικὲς κινητοποιήσεις… Λόγου χάρη, ζητήματα μισθοδοσιῶν ἢ συνταξιοδοτήσεων ἐγείρουν ἑκάστοτε -καί, σημειωτέον, ὄχι… «ἐφάπαξ» ἀλλὰ σχεδὸν καθημερινῶς! -σὲ μαζικὲς κινητοποιήσεις μεγάλα πλήθη διαδηλωτῶν, τόσο στὴν πρωτεύουσα ὅσο καὶ στὶς μεγάλες ἐπαρχιακὲς πόλεις. Μάθατε, ἆραγε, νὰ ἔχει ἀνακριθεῖ γι’ αὐτὸ κανένας ὑπεύθυνος ἢ νὰ τοῦ ἔχει ἐπιβληθεῖ κάποιο πρόστιμο; Καὶ ὅμως, Μακαριώτατε, βρέθηκαν, δυστυχῶς, ὄργανα τοῦ κράτους νὰ εἰσάγουν σέ …δίκη ἐπιφανῆ Ὀρθόδοξον ἱερέα τῶν Πατρῶν, ἐπειδὴ στὶς 25 Μαρτίου τοῦ προηγουμένου ἔτους «ἐτόλμησε» νὰ λειτουργήσει σὲ ἱστορικὸ Ἱ. Ναὸ τοῦ κέντρου τῆς πόλεώς του, τιμώντας τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου μας ! Ἐνῷ, ἕτεροι «ἁρμόδιοι» ἐπέβαλαν ἐφέτος στὸν ἱερέα τῆς Κοινότητος Τσοτυλίου Κοζάνης πρόστιμο 1500 εὐρώ, ἐπειδὴ εἶχε τὴν «ἀτυχῆ» γι’ αὐτοὺς ἰδέα νὰ λιτανεύσει στὴν Κοινότητά του τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγ. Μαρίνης κατὰ τὴν ἑορτή Της, στὶς 17 τοῦ παρελθόντος μηνὸς Ἰουλίου 2021! Τί συνιστοῦν, Μακαριώτατε, ὅλα τὰ ἀνωτέρω, ἐὰν δὲν συνιστοῦν σοβαρὲς ἀντιφάσεις τοῦ ἴδιου τοῦ κράτους μας στὴν ἴδια τὴ δική του «δημοσιονομικὴ» Λογικὴ ; Πότε πιὰ θὰ ἐννοήσουν οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες μας ὅτι τίθενται μέν, βεβαίως, ὑγειονομικοὶ καὶ διάφοροι λοιποὶ κανόνες δημοσίας τάξεως καὶ ἀσφαλείας, ἀλλά, ὡς γνωστόν, ὅτι ἐκεῖνο ποὺ συνήθως «ἐπιβεβαιώνει τοὺς κανόνες» εἶναι ΙΔΙΩΣ ἡ τήρηση κάποιων λελογισμένων ἐξαιρέσεων;

Αὐτὰ καὶ μόνον, Μακαριώτατε Πάτερ, γιὰ τοὺς «κανόνες περί …συνωστισμῶν» τῆς Πολιτείας! Δεχθεῖτε, παρακαλῶ, τὴν εἰλικρινῆ ὑποβολὴ στὴ Μακαριότητά Σας τῶν σεβασμάτων μου, τὴν παντοτινὴ ἔκφραση τῆς ὑϊκῆς μου ἀγάπης στὸ σεπτὸ Πρόσωπό Σας, καὶ τὶς εὐχές μου νὰ εἶναι τὰ ἔτη Σας πολλὰ καὶ καρποφόρα πρὸς Δόξαν τοῦ Κυρίου μας καὶ πρὸς Ἀναθάρρηση καὶ Χαρὰ τοῦ Λαοῦ μας!

Μὲ βαθὺ σεβασμό

Εἰδικός Συνεργάτης τοῦ «Ο.Τ.»

Previous Article

Ἀποτυχία τὸ Συλλείτουργον

Next Article

Φήμες για νέα κρίση στη σχέση της Αρχιεπισκοπής με το Πατριαρχείο