Ἀντίθετος πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα ὁ «ΚΑΙΡΟΣ»

Share:

Τὸ ὁμολογιακὸν μάθημα ποὺ προτείνει τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὸ ΣτΕ διὰ τὰ θρησκευτικὰ εἶναι κατὰ τὸν τ. πρόεδρον τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» κ. Δ. Μόσχον ἀπόφασις ποὺ θὰ ὁδηγήση τοὺς μαθητάς νὰ «βρεθοῦν σὲ μικρὰ κελλιὰ ἀνακρινόμενοι ἀπὸ τὸν Μεγάλο Ἱεροεξεταστή»! Μάλιστα, ἡ φράσις «τελικὴ λύση» παραπέμπει εἰς τὴν χιτλερικὴν μέθοδον ἐξοντώσεως! Ὁ τ. Ὑπ. Παιδείας κ. Φίλης δὲν ἦτο ποὺ ἐκατηγόρει τὴν Νέαν Δημοκρατίαν διὰ ὑπόθαλψιν τοῦ Φασισμοῦ; Αὐτὸ ἀπευθύνει τώρα ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» πρὸς τὴν Ὑπ. Παιδείας; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Δ. Μόσχου εἰς τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» τῆς 23ης Σεπτεμβρίου 2019:

«…μία γενικευμένη ἀπαλλαγὴ κι ἕνα ἐναλλακτικὸ μάθημα γιὰ ὅσους θέλουν νὰ φύγουν κι ἕνα αὐστηρὰ κατηχητικὸ μάθημα σὲ ὅσους μείνουν. Αὐτὴ ἡ ἁπλοϊκὰ ἐπικίνδυνη «τελικὴ λύση» μαθαίνει τοὺς μαθητὲς ὅτι ἡ στιγμὴ κατακερματισμοῦ στὸ σχολεῖο σὲ «δικούς μας» καὶ «ἄλλους» συνδέεται πρωτίστως μὲ τὴ θρησκεία. Ἐπίσης, ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ πλημμελῶς ἢ οὐδαμῶς ἐλεγχόμενους θύλακες θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης σὲ ποικίλους ἀλλοθρήσκους ἢ ἀλλοδόξους, τῶν ὁποίων οἱ κοινότητες σύντομα θὰ ἀπαιτήσουν νὰ δημιουργηθοῦν μέσα στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο… τὸ διακύβευμα εἶναι πολὺ εὐρύτερο ἀπὸ τὸ ἐπαγγελματικὸ μέλλον τῶν θεολόγων (ποὺ βέβαια κι αὐτὸ δὲν εἶναι ἀμελητέο) καὶ τὸ τρωθὲν κῦρος τῶν Προγραμμάτων καὶ τῶν συντακτῶν τους. Τὸ κύριο διακύβευμα εἶναι τὰ μάτια τῶν μαθητῶν μας ποὺ ἀντὶ νὰ ἀντικρύσουν σχολεῖα «ἁπλόχωρα, μεγάλα» ὅπως θέλει ὁ ποιητής, θὰ βρεθοῦν σὲ μικρὰ κελλιὰ ἀνακρινόμενοι ἀπὸ τὸν Μεγάλο Ἱεροεξεταστή, ἐπειδὴ ἔτσι τὸ θέλει ἕνα δικαστήριο, ἔστω ἀνώτατο. Εἶναι εὐθύνη τοῦ Ὑπουργείου (καὶ κανενὸς ἄλλου) νὰ διαφυλαχθεῖ ὅσο γίνεται ἡ ἑνότητα τῆς σχολικῆς τάξης μ’ ἕνα μάθημα ὀρθόδοξο, ἀλλὰ ἀνοιχτό».

Previous Article

Θα αρχίσουμε τη διαδικασία εκπόνησης νέων θρησκευτικών μαθημάτων

Next Article

Τὸ κριτήριον ἐπιλογῆς τοῦ π. Ν. Φαρμάκη

Διαβάστε ακόμα