Ἀντίμετρα κατά τῆς Τουρκίας

Share:

Γράφει ο κ. Διονύσιος Ἀλ. Πελέκης,

Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ

Τὸ θλιβερὸ καὶ βάρβαρο ἐπεισόδιο μὲ τὸν κ. Τζιτζικώστα παρέχει μία μοναδικὴ εὐκαιρία στὴν Ἑλλάδα διὰ τὰ ἑξῆς θέματα:

Πρῶτον: Εἶναι γνωστὸν ὅτι αἱ πάσης φύσεως ἐξαγωγαὶ τουρκικῶν ἀγροτικῶν καὶ βιομηχανικῶν προϊόντων πρὸς τὴν Εὐρώπη πραγματοποιοῦνται μέσῳ τοῦ φυλακίου τῶν Κήπων Ἕβρου διὰ τῆς βαρέως φθειρομένης ἐκ τοῦ λόγου τούτου ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ πρὸς Ἠγουμενίτσα, ὁπόθεν διαπεροῦνται ἀτμοπλοϊκῶς πρὸς Ἰταλίαν καὶ ἐκεῖθεν πρὸς Εὐρώπην καὶ Ἡνωμένον Βασίλειον κατὰ μεγάλην πλειονότητα ὑπὸ πλοίων ἀλλοδαπῆς πλοιοκτησίας. Ἡ Ἑλλὰς ὀφείλει καὶ δύναται, ἂν ὑπάρχουν «κότσια», εἴτε νὰ ἀπαγόρευση τὴν εἴσοδον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐκ Τουρκίας ὀχημάτων διαμετακομιστικοῦ ἐμπορίου (φορτηγῶν), λόγῳ φθορᾶς τῆς ὁδοῦ καὶ κυκλοφοριακῆς ὑπερβαρύνσεως, εἴτε νὰ ὁρίση περιωρισμένον (π.χ. 10 ἡμερησίως) ἀριθμὸν διελεύσεως. Διὰ τῆς ὡς ἄνω ὁδοῦ πραγματοποιεῖται περίπου τὸ 70% τῆς Τουρκικῆς ἐξαγωγικῆς πρὸς Βαλκάνια καὶ λοιπὴν Εὐρώπην δραστηριότητος. Ἡ ἀπαγόρευσις νὰ ἰσχύη γενικῶς διὰ τὴν ΕΓΝΑΤΙΑΝ, ὥστε νὰ ἀποφευχθῆ δολία διάβασις ὄχι ἐκ Κήπων, ἀλλὰ ἐξ ἄλλου σημείου εἰσόδου καὶ καθόδου ἐκ Βουλγαρίας.

Δεύτερον: Νὰ ἀπαγορευθῆ παροχὴ «χρυσῆς βίζας» εἰς Τούρκους, κάθε εἴδους, ὡς ἀνεπιθύμητων στὴν Χώραν, δοθείσης τῆς ἀπολύτου βεβαιότητος ὅτι οἱ «τιμώμενοι» εἶναι ἀριστοτεχνικοὶ πράκτορες τῆς γείτονος, ἐμπρησταὶ τῆς Ἑλλάδος.

Τρίτον: Νὰ ἐφαρμοσθῆ ἀκριβῶς ἡ αὐτὴ μέθοδος: Ἤτοι οἱ Ἑλληνικὲς Ἀρχὲς Ἕβρου καὶ Βορειοανατολικοῦ Σημείου εἰσόδου νὰ ἀπαγορεύουν τὴν εἴσοδον Τούρκων Ἀξιωματούχων   εἰς τὴν χώρα μας, ἰδίως ὅταν ἔρχωνται νὰ ἐκδηλώσουν ἀνθελληνικὲς συμπεριφορὲς διὰ τὴν Θρᾴκη μας. Νὰ εἰδοποιοῦνται αἱ Ἀρχαί μας ἐγκαίρως ἀπὸ Πρεσβεία καὶ Προξενεῖα μας στὴν Τουρκία. Καὶ μὲ διάφορα προσχήματα ἢ στοιχεῖα νὰ πραγματοποιηθοῦν κάποιες ἀπαγορεύσεις, μήπως καὶ λογικευθοῦν οἱ «μεμέτηδες» καὶ ὁ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος, ὁμιλῶν περὶ «γαλάζιας πατρίδος» στὸ Αἰγαῖο μας εἶναι πιστὸς μιμητὴς ἀφ’ ἑνὸς τοῦ Μουσολίνι, διακηρύσσοντος τὸ “mare nostrum”, καὶ ἀφ’  ἑτέρου τῆς ἀξιώσεως ἀποκτήσεως, ἀναθεωρητικῶς, ὑπὸ τῆς Τουρκίας ζωτικοῦ χώρου (Lebens raum), κατὰ πιστὴν μίμησιν τοῦ Χίτλερ. Δικαιολογία ἀρνήσεως: Καταζητεῖται κάποιος μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα στὴν Ἑλλάδα. Ἴτε παῖδες Ἑλλήνων. Τὰ λοιπὰ εἶναι «λόγια». Καὶ verba vollant.

Ἔτσι λοιπόν, θὰ δοθῆ εἰς τοὺς σφαγεῖς τῶν Ἑλλήνων ἡ προσήκουσα ἀπάντησις εἰς τὰς ἰταμὰς προκλήσεις των. Ἴδωμεν.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12/11/2022

Previous Article

Σκληρή ανακοίνωση της Παμμακεδονικής Αμερικής, ζητά άμεση παρέμβαση για την νομιμοποίηση της σκοπιανής ΜΚΟ

Next Article

Τουρκικές προκλήσεις: Έτοιμος ο Στόλος να αντιδράσει