Ἀντικανονικαὶ ἐκλογαί

Share:

Εἰς τὸ Φανάρι τρεῖς τιτουλάριοι Ἐπίσκοποι «ἐξελέγησαν» τιτουλάριοι Μητροπολῖται! Τὸ μόνον νόημα ποὺ ἔχει αὐτὴ ἡ πρᾶξις εἶναι ὅτι εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ἀντιλαμβάνονται τὴν Ἱερωσύνην ὡς τιμητικὸν τίτλον. Τοιουτρόπως δίδουν προαγωγὰς καὶ μεταθέσεις ὡς νὰ ἦτο δημοσία ὑπηρεσία! Καμία σχέσις μὲ Ἐκκλησίαν. Διὰ τοῦτο καὶ δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ, ἐὰν εἰς τὴν Οὐκρανίαν εἶναι ἢ ὄχι χειροτονημένοι. Δὲν σχολιάζομεν κἄν τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ ἐκλογαὶ δὲν γίνονται ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μικρὰν Σύνοδον… Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν:

«Κατ’ αὐτήν: α) Ἀπεφασίσθη, τῇ εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, κατόπιν θεωρήσεως τοῦ ἁρμοδίως διαβιβασθέντος τῇ Μητρὶ Ἐκκλησίᾳ σχετικοῦ αἰτήματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, ἡ ἀναγραφὴ εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως: α) Μάρκου Πέτρου Μαρκούλη ἐκ Κλεισούρας, β) Νούλτζου ἐκ Καστορίας, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀθλησάντων, γ) Γεωργίου τοῦ ἐκ Καστορίας, δ) ἱερέως Βασιλείου Καλαπαλίκη, ἐφημερίου Χιλιοδεντρίου Καστορίας καὶ ε) Ἀρχιμανδρίτου Πλάτωνος Ἀϊβαζίδη.

β) Εἰσηγήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐξελέγησαν ὁμοφώνως εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην Σεβαστείας ὁ μέχρι τοῦδε Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, καὶ εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην Εἰρηνουπόλεως ὁ μέχρι τοῦδε Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ἀνυψωθέντες ἀμφότεροι, αὐθημερόν, διὰ διοικητικῶν πράξεων, εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου.

γ) Εἰς ἀνταπόκρισιν πρὸς σχετικὴν παράκλησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, ἀνυψώθη, ὁμοίως παμψηφεί, εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην ὁ μέχρι τοῦδε, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἠλίας, ἀρχιερατικῶς προϊστάμενος τῶν ἐν Η.Π.Α. Ἀλβανοφώνων Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων».

Previous Article

Η τέλεσις Λιτανειών θα πραγματοποιήται άνευ συνωστισμού

Next Article

Τὰ σχέδια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε ακόμα