Ἀντικανονικότητες ἄνευ ἀπολογίας

Share:

Ἱεράρχαι διορίζονται, μετατίθενται, ἐκθρονίζονται ἄνευ διαδικασιῶν ἁπλῶς διὰ τῆς βουλήσεως τοῦ «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς»! Εὐθύνονται καὶ οἱ ἴδιοι, διότι «στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσουσιν»…, ὅμως τὸ ζήτημα δὲν εἶναι προσωπικόν, ἀλλ’ ἐκκλησιαστικὸν καθὼς πλήττεται τὸ συνοδικὸν σύστημα! Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Ἐθνικὸς Κήρυξ» τῆς 15ης Ἰανουαρίου 2023:

«Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὅρισε τὸν Μητροπολίτη Σάρδεων Εὐάγγελο μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπὸ τὴν 1η Μαρτίου 2023. Ἡ θητεία τοῦ Μητροπολίτη Εὐαγγέλου θὰ εἶναι διαρκείας ἑνὸς ἔτους.

Ὑπογραμμίζεται ὅτι κατ’ αὐτὴν τὴν Συνοδικὴ περίοδο μέλος τῆς Συνόδου εἶναι ἐπίσης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος.

Ὁ Μητροπολίτης Εὐάγγελος διετέλεσε Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης ἐπὶ δέκα ἑπτὰ χρόνια καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς καὶ ἐνθρονίσεώς του στὶς 11 Μαΐου τοῦ 2003 μέχρι καὶ τὶς 8 Ὀκτωβρίου τοῦ 2020. Μὲ ἐνέργειές του ἀποκτήθηκε τὸ Μητροπολιτικὸ Οἴκημα στὴν πόλη Westfield τῆς Νέας Ἰερσέης.

Ὅπως ἔχει γράψει ὁ «Ε.Κ.» ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος κατόρθωσε νὰ συμπαρασύρει τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Πατριάρχης νὰ προχωρήσει μέσῳ τῆς Συνόδου του τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, στὴν ἐκθρόνιση τοῦ Μητροπολίτη Νέας Ἰερσέης Εὐαγγέλου καὶ τὴν τρίμηνη ἀλειτουργησία τοῦ Βοστώνης Μεθοδίου, χωρὶς κἄν νὰ κληθοῦν νὰ ἀπαντήσουν στὶς αἰτιάσεις τοῦ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρου. Στὸν Εὐάγγελο δόθηκε ὁ τίτλος τῆς Μητρόπολης Σάρδεων, ἡ ὁποία ὑπῆρχε κάποτε στὴ Μικρὰ Ἀσία, ἐνῷ σήμερα δὲν ὑπάρχουν παρὰ μόνο ἐρείπια. Ταυτόχρονα ὁ Ἐλπιδοφόρος ἀπαίτησε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη καὶ προέβη στὴ ἀναστολὴ τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ὁ Ἐλπιδοφόρος δὲν εἶχε τὴν ἔγκριση ἢ σύμφωνο γνώμη, ἀλλὰ οὔτε κἄν εἶχε ἐνημερώσει τὴν Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο καὶ τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Συμβούλιο ἐκ τῶν προτέρων, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸ Ἄρθρο 25 τοῦ Καταστατικοῦ. Ἅπαντες τὸ πληροφορήθηκαν ἀπὸ τὸν «Ε.Κ.».

Ὅπως ἤδη ἔχει ἀποκαλύψει ὁ «Ἐθνικὸς Κήρυκας» ὁ Ἐλπιδοφόρος εἶχε βάλει ὡς στόχο του, πρὶν ἀκόμα ἐνθρονιστεῖ, νὰ πάρει τὴ Μητρόπολη τοῦ Εὐαγγέλου καὶ νὰ τὴν προσαρτήσει στὴν Ἄμεση Ἀρχιεπισκοπικὴ Περιφέρεια. Τὸ σχέδιό του τὸ ἀποκάλυψε στενὸς συνεργάτης τοῦ Ἐλπιδοφόρου σὲ ἀδελφικὸ φίλο τοῦ Εὐαγγέλου στὴ Θεσσαλονίκη, κι αὐτὰ ἐκ τῶν ὑστέρων περιῆλθαν στὴ γνώση τοῦ Πατριαρχείου…

Σημειώνεται ὅτι ἡ σύνθεση τῆς Συνόδου ἀπὸ 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Αὐγούστου θὰ εἶναι ἡ ἑξῆς:

Γέρων Δέρκων Ἀπόστολος, Σάρδεων Εὐάγγελος, Ρόδου Κύριλλος, Κορέας Ἀμβρόσιος, Γουίνιπεγκ (Καναδᾶ – Οὐκρανὸς) Ἱλαρίων, Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος, Πισιδίας Ἰώβ, Σμύρνης Βαρθολομαῖος, Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας Κύριλλος, Ἱσπανίας Βησσαρίων, Πρού­σης Ἰωακεὶμ καὶ Γαλλίας Δημήτριος.

Ἡ Σύνοδος συνεδριάζει μία φορά τὸ μήνα ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ἐνῷ κατὰ τὸν μήνα Φεβρουάριο δὲν θὰ συνεδριάσει, ὅπως ἔγραψε ἀποκαλυπτικὰ ὁ «Ε.Κ.» στὴν ἔκδοσή του τῆς 12ης Ἰανουαρίου 2023».

Ἐν τῷ μεταξὺ ποία εἶναι ἐκεῖνα τὰ ἰδιαίτερα ζητήματα, τὰ ὁποῖα οἱ Ἄρχοντες τοῦ Φαναρίου μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουὴλ ἔπρεπε νὰ συζητήσουν εἰς ἰδιαιτέραν συνάντησιν μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Μητσοτάκην; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 17ης Ἰανουαρίου 2023:

«Στὸ Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε χθὲς ἀντιπροσωπία  τοῦ  Τά­γματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τῶν Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν Ἀθήνα στὸ πλαίσιο σειρᾶς ἐπίσημων ἐπαφῶν γιὰ ζητήματα ποὺ ἅπτονται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας ποὺ συναντήθηκε μὲ τὸν Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ. Τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς ἀποστολῆς ἀποτελοῦσαν οἱ: Δρ. Ἀντώνιος Λυμπεράκης, Διοικητὴς τοῦ Τάγματος τῶν Ἀρχόντων, Δικαστὴς Θεόδωρος Μποζονέλης Ὑποδιοικητὴς τοῦ Τάγματος, Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος, Πνευματικὸς Σύμβουλος τοῦ Τάγματος, Ἄρχων Τζὸν Μιντάλα καὶ οἱ συν­οδοὶ Ἑλένη Μποζονέλη καὶ πρεσβυτέρα Ξανθή Καρλούτσου.

Στὸ ἐπίκεντρο τῆς συζήτησης μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ βρέθηκαν ζητήματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καθὼς καὶ ἡ πρόθεση στὸ μέλλον νὰ πραγματοποιηθεῖ συν­έδριο ποὺ θὰ ἀφορᾶ τὸ θέμα. Ἡ προάσπιση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τούς βασικοὺς στόχους τοῦ Τάγματος τῶν Ἀρχόντων.

Ἡ ἀντιπροσωπία ἀναμένεται νὰ συναντηθεῖ καὶ μὲ ἄλλους ἁρμόδιους φορεῖς στὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ συνάντηση θὰ ἔχει καὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο. Χθές, τὰ μέλη τῆς ἀντιπροσωπίας παρακάθισαν σὲ δεῖπνο ποὺ παρέθεσε πρὸς τιμήν τους στὴν Πρεσβευτικὴ Κατοικία ὁ Πρέσβης τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Τζὼρτζ Τσούνης».

Previous Article

Οὐσιομάχοι περιωπῆς

Next Article

Ὁμολογία: Δὲν τοὺς «βγαίνει» ἡ «Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν»!