Ἀντιστρατεύονται τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον αἱ κακόδοξοι ‘’διαπιστώσεις’’ διὰ τοὺς Μονοφυσίτας

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ κακόδοξη ‘’διαπίστωση’’, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὶς αἱρετικὲς κοινότητες τῶν Μονοφυσιτῶν, συναποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστό, ἀντιστρατεύεται τὴ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἀλλὰ καὶ τὶς Οἰκουμενικές Συνόδους ποὺ ἀκολούθησαν. Δὲν συναποτελεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Μία Ἁγία καὶ Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, μαζὶ μὲ τὶς αἱρετικὲς κοινότητες τῶν Μονοφυσιτῶν, τὴν Ἐκκλησία μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστό.

Θὰ ἦταν ἄτοπο νὰ καλέσει κανεὶς τὴν κακόδοξη αὐτὴ ‘’διαπίστωση’’, ἁπλὰ ὡς ἔκφραση ἁβρότητας. Μία ἄλλη πολὺ σοβαρὴ διάσταση γιὰ τέτοιες κακόδοξες ‘’διαπιστώσεις’’, εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκλαμβάνονται ἀπὸ τοὺς Μονοφυσίτες, ὅτι δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀναγκαιότητα ἐπιστροφῆς τους στὴν Ἐκκλησία. Ἐφόσον κατὰ τὴν κακόδοξη ‘’διαπίστωση’’, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὶς αἱρετικὲς κοινότητες τῶν Μονοφυσιτῶν, συναποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστό, ποιὰ χρεία ἐπιστροφῆς στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἀπὸ μέρους τῶν Μονοφυσιτῶν;

Οἱ Μονοφυσίτες παρουσιάζονται ὡς δῆθεν ἀποδεχόμενοι τὴ Χριστολογία τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἔκφρασή του «μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη’’. Ἡ κακόδοξη μονοφυσιτικὴ παρερμηνεία τῆς Χριστολογίας τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, δὲν μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ ὡς ἀποδοχή της. Ἡ ἑρμηνεία τῆς Χριστολογίας τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας δόθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ δίνουμε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑρμηνεία μὲ βάση τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ οἱ Μονοφυσίτες τὴν κακόδοξη παρερμηνεία, πρὸς τί νὰ συζητοῦμε μὲ βάση τὴ φράση τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου. Τὸ ‘’ἐν δύο φύσεσιν’’ ποὺ οἱ αἱρετικοὶ Μονοφυσίτες πολεμοῦν, δὲν ἀποτελεῖ ‘’ἄλλη διατύπωση’’, ἀλλὰ Ὁμολογία Πίστεως. Τὸ ‘’οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν’’, δὲν ἐπιτρέπει ἄλλη διατύπωση καὶ παρερμηνεία.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κατὰ τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύν­οδο, ἀληθῶς ἐδογμάτισαν. Οἱ Μονοφυσίτες δηλώνουν ἐπανειλημμένα καὶ κατηγορηματικά, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ δεχθοῦν τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὡς βάση γιὰ τὴν ἕνωση. Θα ἀποδεχθοῦν οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιο Λέοντα Ρώμης; Εἶναι γνωστὸ τὸ αἱρετικὸ μένος τῶν Ἀντιχαλκηδονίων Μονοφυσιτῶν γιὰ τὸν Ἅγιο Λέοντα Ρώμης καὶ τὸν γνωστὸ Τόμο του. Θὰ ἀποδεχθοῦν οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιο Εὐθύμιο, ποὺ ἀντιτάχθηκε στὴν Μονοφυσιτικὴ αἵρεση; Θὰ ἀποδεχθοῦν οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιο Σάββα καὶ τὸν Ἅγιο Θεοδόσιο, οἱ ὁποῖοι κατήσχυναν τὸν αἱρετικὸν Σεβῆρον;

Δὲν διαμφισβητεῖται καὶ τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, μὲ τέτοιες κακόδοξες ‘’διαπιστώσεις’’; Ἡ Ὑμνολογία τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας, περιέχει πλῆθος ἀναφορῶν γιὰ τὴν καταδίκη τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν. ‘’Κατησχύνθησαν αἰσχρῶς, αἱρετιζόντων ἡ πληθύς, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὕβρεως πέπλησται πολλῆς, ὅτε ἑώρων ποσί σου καταρερριμένον, τὸν Τόμον ἑαυτῶν, τὸν δὲ ἡμέτερον, τιμίαις σου χερσὶ κατεχόμενον, κατηγοροῦντα ἄνοιαν ἐνδίκως τῶν κακοδόξων, καὶ κράζοντα Χριστὸς ἐτέχθη, διπλοῦς τῇ φύσει, διπλοῦς καὶ ταῖς θελήσεσι’’. Δὲν ἀναιροῦν καί τὰ ἀναφερόμενα γιὰ τὴν αἵρεση αὐτὴ στὴν Ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τέτοιες κακόδοξες ‘’διαπιστώσεις’’;

Τὸ ψαλλόμενο, ‘’Σὲ τὸν ἀπερίγραπτον, καὶ ἀνερμήνευτον Λόγον, σάρκα χρηματίσαντα, δι’ ἡμᾶς φιλάνθρωπε ἀνεκήρυξε, τὸ σεπτὸν σύστημα, τῶν σοφῶν Πατέρων, Θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον, διπλοῦν ταῖς φύσεσι, καὶ ταῖς ἐνεργείαις ὑπάρχοντα, διπλοῦν καὶ ταῖς θελήσεσιν, ἕνα τὸν αὐτὸν καθ’ ὑπόστασιν· ὅθεν σὺν Πατρὶ τε, καὶ Πνεύματι γινώσκοντες Θεόν, ἕνα πιστῶς προσκυνοῦμέν σε, τούτους μακαρίζοντες’’, κατὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῶν συνελθόντων στὴν Χαλκηδόνα, καθορίζει ἐπακριβῶς τὴν Ὀρθόδοξη στάση μας ἔναντι τῆς μονοφυσιτικῆς αἵρεσης καὶ τῶν Μονοφυσιτῶν.

Previous Article

Πρὸς ἕνα καινὸν ἐκκλησιολογικὸν παράδειγμα;

Next Article

Ραμαζάνι στη Θράκη με νταούλια αλλά κλειστές οι Εκκλησίες

Διαβάστε ακόμα