Ἀνυπόστατα τὰ περὶ νεοβαρλααμισμοῦ, ποὺ ἀποδίδονται διὰ τὴν μὴ χρῆσιν μάσκας

Share:

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Κείμενο ποὺ τιτλοφορεῖται “Ὁ Νεοβαρλααμισμὸς τῶν ἀρνητῶν τῆς μάσκας”, τοῦ θεολόγου κ. Ἰωάννου Μπουγᾶ, καὶ ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ διαδίκτυο, μεταξὺ ἄλλων ἱστολογίων καὶ στὸ ἱστολόγιο ἡ Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας “ikivotos.gr” στὶς 13/9/2020, ἔδωσε ἀφορμὴ γιὰ πολὺ μεγάλο προβληματισμό, γιὰ τὸ λόγο ὅτι ἐπιχειρήθηκε ἀνυπόστατη θεολογικὴ ἐξήγηση στὴ θέση του. Ὁ συγγραφέας τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου κ. Ἰωάννης Μπουγάς, γιὰ τὸ θέμα τῆς χρήσης μάσκας ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀντὶ νὰ περιοριστεῖ σὲ μία ἄποψη ποὺ νὰ στηρίζεται σὲ ἐπιστημονικὰ δεδομένα, ἔδωσε πρωτίστως θεολογικὴ στήριξη στὴ θέση του καὶ ἐνέπλεξε ὡς μὴ ὤφειλε λανθασμένα τὴν κακοδοξία τοῦ νεοβαρλααμισμοῦ.

Εἶναι ἀλήθεια πὼς στὸ θέμα τῆς μάσκας ὑπάρχει σύγχυση, μία σύγχυση ἡ ὁποία ὀφείλεται καὶ στὶς κατὰ καιροὺς ἀλληλοαναιρούμενες δηλώσεις γιὰ τὸ ζήτημα τοῦτο. Ποιὸς ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ μάσκα ἐμποδίζει τὴ Θεία Χάρη, ὅπως ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὸ ἐν λόγῳ ζήτημα; Ἡ αὐθαίρετη αὐτὴ θεολογικὴ στήριξη ἀπὸ τὸν ἀρθρογράφο παρακάμπτει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο, τὸν ἀπόλυτο δηλαδὴ δισταγμὸ γιὰ προσκύνηση ἀπὸ ἀρκετοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τῶν χαριτόβρυτων Ἁγίων Λειψάνων καὶ Ἱερῶν Εἰκόνων, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει δι’ αὐτῶν μετάδοση μικροβίων καὶ φυσικὰ ἀπὸ τὸν ἀπόλυτο αὐτὸ δισταγμὸ δὲν ἐξαιρεῖται γιὰ ἀρκετοὺς ἀπὸ αὐτοὺς καὶ τὸ ζήτημα τῆς Θείας Κοινωνίας. Αὐτὰ εἶναι πολὺ σοβαρὰ ζητήματα καὶ δὲν πρέπει κανεὶς νὰ τὰ προσπερνᾶ καὶ νὰ μὴ ἀναφέρεται οὔτε ἀκροθιγῶς σ’ αὐτά.

Ἡ θεολογικὴ ἐπένδυση τῶν θέσεων τοῦ κ. Μπουγᾶ μὲ τὸν περὶ νεοβαρλααμισμοῦ παραλληλισμὸ ποὺ πρόβαλε δὲν εὐσταθεῖ. Τουναντίον ἔπρεπε νὰ ἀναφερθεῖ σὲ ὅσους ἐξ ἀφορμῆς τοῦ προβλήματος τοῦ κορωνοϊοῦ ὁμιλοῦν μὲ βλάσφημο τρόπο κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, τῆς προσκύνησης τῶν χαριτόβρυτων Ἁγίων Λειψάνων καὶ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀμφισβητοῦντες τὴ Θεία Χάρη. Δὲν γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι οἱ ὁμιλοῦντες μὲ βλάσφημο τρόπο κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, θεωροῦντες ὅτι μπορεῖ δῆθεν νὰ γίνει δι’ αὐτῆς μετάδοση μικροβίων, ἀμφισβητοῦν τὴ Θεία Χάρη; Δὲν γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι οἱ ἱστάμενοι ἐνώπιον θαυματουργῶν Εἰκόνων καί μή προσκυνοῦντες ἀπὸ τὸ φόβο μετάδοσης μικροβίων, ἀμφισβητοῦν τὴ Θεία Χάρη; Δὲν γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι οἱ μὴ προσκυνοῦντες τὰ χαριτόβυτα Ἅγια Λείψανα, θεωροῦντες ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει μετάδοση μικροβίων, ἀμφισβητοῦν τὴ Θεία Χάρη;

Τὸ ζήτημα τῆς μετάδοσης μικροβίων λόγω κορωνοϊοῦ, ἔγινε δυστυχῶς ἀφορμὴ καὶ γιὰ ἀμφισβήτηση θεμάτων Πίστεως, μὲ προεξάρχον τὸ ζήτημα τῆς Θείας Κοινωνίας. Θεωρεῖται ὑπερβολὴ νὰ ἰσχυριστεῖ κανείς, ὅτι κάποιοι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀπόλυτα διστακτικῆς στάσης των τὶς μέρες τοῦτες, πιθανὸν νὰ γίνει ἀφορμὴ, γιὰ νὰ μὴ μεταλάβουν στὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων;

Εἶναι ὑπερβολὴ νὰ προβάλει κανεὶς τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ὁ σημερινὸς δισταγμὸς ἢ καὶ ἡ ἄρνηση προσκύνησης τῶν χαριτόβρυτων Ἁγίων Λειψάνων καὶ Ἱερῶν Εἰκόνων, θὰ ἔχει γιὰ ἀρκετοὺς δυναμικὴ συνέχειας; Ἀμφισβητεῖται μὲ τὸν ἀπόλυτο δισταγμὸ “ἡ τοῦ πνεύματος χάρις ἡ τοῖς ὀστέοις παρακαθημένη καὶ τοῖς ἁγίοις συν­οικοῦσα”, κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο καὶ καμιὰ διαμαρτυρία δὲν γίνεται;

Θὰ μποροῦσε ὁ ἀρθρογράφος νὰ παραθέσει τὴν ἄποψή του χωρὶς θεολογικὲς παρερμηνεῖες. Ἐπιπλέον ἂν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναφερθεῖ στὶς μορφὲς νεοβαρλααμισμοῦ ποὺ προβάλλονται στὶς μέρες μας καὶ ποὺ μεγάλη λύπη προξενοῦν, ἂς γίνει ἀρωγὸς γιὰ ἀνασκευὴ τῆς κακόδοξης διδασκαλίας περὶ τῆς Θείας Χάριτος τοῦ π. Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ, ἡ ὁποία προβάλλεται χωρὶς καμιὰ ἀνασκευή, ὅτι δῆθεν “ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι πρόσωπον καὶ τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν, εἶναι ὑπερ­άνω τῆς Χάριτος”, σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία του, στὸ βίντεο ποὺ τιτλοφορεῖται «Τέκνα Θεοῦ γενέσθαι». Αὐτὸς εἶναι ὁ προεξάρχων νεοβαρλααμισμὸς στὶς μέρες μας, ἡ δυσσέβεια ποὺ δίδαξε ὁ π. Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός, ὅτι δῆθεν ὁ νοῦς ὑπέρκειται τῆς Θείας Χάριτος.

Χιλιάδες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἔχουν οἰκειοποιηθεῖ τὴν κακόδοξη αὐτὴ διδασκαλία τοῦ π. Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ περὶ τῆς Θείας Χάριτος, μὲ βάση τὴν ὁποία θεωροῦσε τὴ Θεία Χάρη ὡς κατώτερη τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ, μὲ τὴ αἱρετικὴ δικαιολογία ὅτι “ὁ νοῦς εἶναι πρόσωπον, ἐνῷ αὐτὴ εἶναι ἐργαλεῖο” ἢ σὲ ἄλλη ὁμιλία του, ἐπειδὴ “ὁ νοῦς εἶναι πρόσωπον, ἐνῷ αὐτὴ εἶναι Θεία ἀπόρροια”. Γιὰ τὴν κακοδοξία αὐτὴ δὲν ἔγινε καμιὰ ἀνασκευή, γεγονὸς στὸ ὁποῖο συνέβαλαν καὶ ἄλλοι εὐνόητοι λόγοι, διευκολύνοντας τοιουτοτρόπως τὸ μεταδιδάσκειν μιᾶς τέτοιας κακοδοξίας. Αὐτὸς εἶναι ὁ προεξάρχων νεοβαρλααμισμὸς στὶς μέρες μας, ὁ ὁποῖος χρῄζει ἀνασκευῆς, ἀλλὰ εἶναι μαρτυρικὸ τὸ τόλμημα ἀνασκευῆς του.

Previous Article

Ἡ Ἐκκλησία θὰ νικήση καὶ πάλιν!

Next Article

Ο Μπάιντεν και η φιλελεύθερη συμμαχία ομοφυλοφίλων: ποιος και γιατί συμμετέχει

Διαβάστε ακόμα