Ἀπάντησις εἰς τὴν δήλωσιν τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄

Share:

Λυπᾶμαι γιὰ τὰ ὅσα λέχθηκαν (καὶ βιντεοσκοπήθηκαν) ἀπὸ τὸ στόμα ἑνὸς Ἀρχιερέως τὴν ὥραν, μάλιστα, τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅτι δηλαδή: στὰ “ἱερὰ τζαμιὰ λατρεύεται ὁ θεὸς” καὶ ὅτι “ἀναπέμπονται ἀπ’ αὐτὰ ἅγιες προσευχές”.

Αὐτὴ ἡ δήλωση ἀποτελεῖ προσβολὴ στὴ μνήμη ὅλων ἐκείνων ποὺ σφαγιάστηκαν ἀνηλέητα ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ χάρις τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης τους πρὸς τὸν Χριστό.

Ὁ Θεὸς τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ὁ Ἕνας καὶ Μοναδικὸς Ἀληθινὸς Θεός. Δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι θεοί. Οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν εἶναι κατασκευάσματα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως, τῶν κοσμικῶν ὀργανισμῶν καὶ σωματείων, καὶ ἑπομένως ψευδεῖς θεοὶ καὶ κατὰ συνέπεια ἀποτελοῦν σύγχρονα εἴδωλα.

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὁμολογοῦμε Ἕνα Θεόν, Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Τὴν Ἁγία Τριάδα ὁμολογοῦμεν καὶ κηρύττομεν ὡς τὸν Μόνον Ἀληθινὸν Θεόν.

Σεβόμαστε τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ἀλλὰ δὲν ἰσοπεδώνουμε τὰ πάντα.

Ἐξ ἄλλου, δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν ὅτι “ἐκτὸς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει σωτηρία”. Πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτοί ποὺ κατέσφαξαν τόσους Χριστιανοὺς νὰ προσφέρουν λατρεία θεάρεστον πρὸς τὸν Θεόν;;;

Προτρέπομεν λοιπὸν μετάνοια καὶ ἀνάκληση τῶν ἀνωτέρω δηλώσεων.

† Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων

Κάλυμνος, 25-01-2020

Previous Article

Κύπριοι γιατροί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: Ανοίξτε τις Εκκλησίες

Next Article

Φρικώδης ἀπόφασις τοῦ «Ἁγίου» Ἀμερικῆς