Ἀπάντησις εἰς τὸν κ. Γ. Καραγιάννην

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Ὁ κ. Γεώργιος Καραγιάννης ἐδημοσίευσεν ἄρθρον μὲ τί­τλον «Τὰ ἐμβόλια καὶ οἱ θρησκευάμενοι «ναὶ μὲν ἀλλὰ»» εἰς τὴν ἱστοσελίδα «imerodromos.gr» τῆς 19ης Σεπτεμβρίου 2021, εἰς τὴν ὁποίαν καταφέρεται κατὰ τοῦ ἀνακοινωθέντος τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων ποὺ ἀντιτίθενται εἰς τὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ καὶ συγκεκριμένα ἔγραψε κατὰ τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως»:

«Ἐκδίδει τὴν ἐφημερίδα «Ὀ­ρ­θόδοξος Τύπος», ποὺ κυκλοφορεῖ κάθε Παρασκευὴ καὶ διαθέτει ἱστοσελίδα μὲ τὸν ἴδιο τίτλο. Ἀκραία συντηρητική, ἀσκεῖ σκληρὴ κριτικὴ στὴν ἡγεσία τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία κατηγορεῖ γιὰ «ἐκκοσμίκευση», ὑποταγὴ στὴν Πολιτεία καὶ «Οἰκουμενισμὸ» (διάλογος ὀρθοδόξων –καθολικῶν κ.λπ.). Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος», εἶναι βῆμα γιὰ διάφορους «γέροντες» ρασοφόρους ποὺ τὸ παίζουν «γκουροὺ» γιὰ χιλιάδες πιστούς.

Χαρακτηριστικὰ γιὰ τὸ πῶς ἀντιμετωπίζει ὁ Ο.Τ. τοὺς κληρικοὺς ποὺ λένε ἁπλὰ καὶ λογικὰ πράγματα, εἶναι αὐτὰ ποὺ ἔγραψε γιὰ τὸν Μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο ποὺ εἶπε κάτι τὸ πολὺ ἁπλό. Κάλεσε τοὺς παπάδες τῆς μητρόπολής του νὰ κάνουν τὸ αὐτονόητο: Νὰ ἐμβολιασθοῦν, γιὰ νὰ προστατέψουν καὶ τοὺς ἴδιους, ἀλλὰ καὶ τοὺς πιστούς. Τί ἦταν νὰ τὰ πεῖ αὐτὰ ὁ δεσπότης; Ἡ ἐφημερίδα τὸν πέρασε γενεὲς δεκατέσσερις. Ἕνα μικρὸ δεῖγμα:

«Εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ταχυδρόμος» ὁ Σεβ(ασμιώτατος) Δημητριάδος, στοιχούμενος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας, γίνεται προάγγελος τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ εἰς τοὺς ἱερεῖς. Τὸ ἐπιχείρημά του εἶναι τὸ ἴδιο ποὺ ἐχρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀντίθεοι κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας, δηλ. ἄρνησις τοῦ δικαιώματος τῆς λατρείας εἰς τοὺς πιστούς, διότι μεταδίδεται ὁ ἰός…».

Ὁ συγγραφεὺς προφανῶς ἀγνοεῖ τὰ ἐκκλησιαστικά, τὴν εἰς βάθος πορείαν καὶ τὰς δηλώσεις τῶν Μητροπολιτῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ θεολογικὸν πρῖσμα μὲ τὸ ὁποῖον ὁ «Ο.Τ.» ἀρθρογραφεῖ. Ὡστόσον, ἡ ἀντίθεσις τοῦ «Ο.Τ.» πρὸς τὴν ὑποχρεωτικότητα οἱασδήποτε ἰατρικῆς πράξεως θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελῆ ἀπαράβατον κοινὴν γραμμὴν δι’ ὅσα μέσα ἐνημερώσεως καὶ σκεπτομένους ἀνθρώπους ποὺ θέλουν νὰ στοιχοῦνται πρὸς τὰς ἀρχὰς τῆς συνταγματικῆς ἐλευθερίας καὶ τὰς διεθνεῖς διακηρύξεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Previous Article

Ὁ κ. Μητσοτάκης εἰς παπικὸν μυστήριον!

Next Article

Δύο μέτρα καὶ σταθμὰ διὰ τὶς «παρδαλὲς» παρελάσεις!