Ἀπάντησις τοῦ «Ο.Τ.» εἰς τὸν Σεβ. Λαρίσης

Share:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ἱερώνυμος εἰς δημοσίαν ἀνταλλαγὴν ἐπιστολῶν μὲ τὸν πρωτοπρεσβύτερον π. Βασίλειον Βολουδάκην ἐπιχειρεῖ, ὡς μὴ ὤφειλε, νὰ πλήξη τὴν ἀξιοπιστίαν καὶ ἀκεραιότητα τοῦ «Ο.Τ.», γράφων:

«Πῶς ἀλλιῶς νά ἐξηγήσω κάποια δημοσιεύματα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», ἐφημερίδα στήν ὁποία ἔχετε ἰσχυρό λόγο, ὅπου ἀναπαράγουν ἐναντίον μου συκοφαντίες ἀπό λοῦμπεν ἱστοσελίδες πού ὑβρίζουν μέ σκοπό νά ἐκβιάσουν χρηματοδότηση, τήν ὁποία καί δέν πρόκειται νά λάβουν ποτέ;».

Πρῶτον, ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης τυγχάνει συνεργάτης τῆς ἐφημερίδος ἐπὶ πολλὰς δεκαετίας, ὅπως ἄλλωστε καὶ πολλοὶ ἄλλοι σεβάσμιοι καὶ ἀγωνισταὶ Ἀρχιερεῖς καὶ κληρικοί. Ἡ γνώμη του εἶναι σεβαστή, ὄχι ὅμως πλέον τῶν ὑπολοίπων στενῶν συνεργατῶν. Ἑπομένως, ὁ ἰσχυρισμὸς περὶ «ἰσχυροῦ λόγου» καὶ αἱ προκύπτουσαι ἐξ αὐτοῦ ὑπόνοιαι, δὲν εἶναι μόνον ψευδεῖς, ἀλλὰ νομίζομεν ἀνεπίτρεπτοι διὰ Ἱεράρχην.

Δεύτερον, ὁ Σεβασμιώτατος κατηγορεῖ τὸν «Ο.Τ.» διὰ ἀναπαραγωγὴν συκοφαντικῶν δημοσιευμάτων ἀπὸ ἀναξιοπίστους ἱστοσελίδας. Ἦσαν ἆραγε συκοφαντικὰ τὰ πολλαπλᾶ ἐπαινετικὰ δημοσιεύματα τοῦ «Ο.Τ.» διὰ τὴν στάσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τὸ ζήτημα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας – Πολιτείας; Ἤ εἶναι ἐπιλεκτικὴ ἡ μνήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου; Ἦτο συκοφαντικὴ ἀναπαραγωγὴ ἡ ἀναδημοσίευσις τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ 1958 (τὴν ὁποίαν κατεπάτησε) περὶ ἀπαγορεύσεως κάθε σχέσεως μὲ τοὺς Ρόταρυ, ἐπειδὴ εἶναι «προθάλαμος τῆς μασονίας»; Προφανῶς, ὅμως, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπ’ ὅλα αὐτά, διὰ τὰ ὁποῖα ἐσιώπησεν, ἐνεθυμήθη δημοσίευμα εἰς τὴν τελευταίαν σελίδα τοῦ «Ο.Τ.» πρὸ τριμήνου(!), ὅπου ὁ «Ο.Τ.» τὸν ἤλεγξε διὰ παράβασιν Ἱ. Κανόνων, διότι ἤναψε τὴν ἑβραϊκὴν ἑπτάφωτον λυχνίαν. Ἀπὸ τὰς τέσσαρας στήλας τοῦ ἐν λόγῳ δημοσιεύματος αἱ τρεῖς εἶναι ἀναπαραγωγὴ καὶ σχολιασμὸς τῶν ἐπισήμων Δελτίων Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως! Εἶναι αὐτὰ συκοφαντίαι; Ἄν ἀναφέρεται εἰς τὴν μίαν καὶ μόνην στήλην, ποὺ εἶναι ἀναδημοσίευσις ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Ἀγώνας Ἀγωνιζομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν», τότε διατὶ δεν προέβη εἰς διάψευσιν; Μήπως ἐπειδή δέν ἔχει ἀκόμη ἄρει τὴν «ἀκοινωνησίαν» ἀπὸ τὸν μακαριστὸν ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ Μητροπολίτην Λαρίσης Θεολόγον;

Ὁ Σεβασμιώτατος ἄν καί δὲν ζητεῖ συγγνώμην διὰ τὴν καταπάτησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καί διὰ τὴν ἀνυπακοὴν εἰς ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 1958, πιστεύομεν ὅτι πρέπει νὰ ἀποκαταστήση τὸν «Ο.Τ.» δημοσίως καὶ ἐγγράφως διὰ τὴν κατασυκοφάντησιν καὶ σπίλωσίν του, ἐπειδὴ τὸν προβάλλει ἐμμέσως ὡς συνεργὸν χρηματικοῦ ἐκβιασμοῦ!

Previous Article

Σερρῶν: «Οἱ Κυβερνῆτες πηγαίνουν κόντρα στὴν πίστη»

Next Article

Αυτό που τρώτε βρε στην Εκκλησία Ιάκωβε!

Διαβάστε ακόμα