Ἀπαθεῖς οἱ Προκαθήμενοι ἔναντι τῆς πολιτικῆς διώξεως τῶν μοναστῶν τῆς «Λαύρας τοῦ Κιέβου»;

Share:

Ἔκκλησις τοῦ Πατριάρχου Μόσχας διὰ τὴν βιαίαν ἔξωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἐκ τῆς περιφήμου «Λαύρας τοῦ Κιέβου» κατέφθασεν εἰς Ἀθήνας καὶ εἰς Κύπρον. Θὰ παραμείνουν ἄφωνοι οἱ Ἱεράρχαι, ἐπειδὴ αὐτὸ ὑπαγορεύουν οἱ πολιτικοί; Συμφώνως πρὸς τὸ Τμῆμα Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τῆς 13ης Μαρτίου 2023:

«Ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κύριλλος ἀπηύθυνε στὶς 11 Μαρτίου 2023 ἐπιστολὲς στοὺς Προκαθημένους τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καθὼς καὶ σὲ θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ ἐκπροσώπους διεθνῶν ὀργανισμῶν, ὅπου μοιράστηκε τὴ βαθιά του ἀνησυχία ἐξαιτίας τῆς ἀπότομης αὔξησης τῆς κρατικῆς πίεσης στοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τῆς Οὐκρανίας.

Ὅπως εἶναι γνωστό, στὶς 10 Μαρτίου 2023 ἡ διεύθυνση τοῦ Ἐθνικοῦ Φυλασσόμενου Πάρκου «Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου» τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἐνημερωτικῆς Πολιτικῆς τῆς Οὐκρανίας ἀνακοίνωσε στὴν κοινότητα τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τὴν καταγγελία τοῦ συμφωνητικοῦ χρήσεως τῶν ναῶν καὶ κτηρίων τῆς μονῆς καὶ τὴν ἀπαίτηση νὰ ἐκκενώσουν τὸν χῶρο τῆς μονῆς ἐντὸς προθεσμίας ἕως τὴν 29η Μαρτίου 2023.

Ὁ Ἁγιώτατος ὑπενθύμισε ὅτι τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως προηγήθηκε ὁλόκληρη σειρὰ μέτρων ἄσκησης πίεσης στὴ μοναστικὴ κοινότητα τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Ὑπέδειξε εἰδικότερα τὶς ταπεινωτικὲς ἔρευνες τῶν κτηρίων τῆς μονῆς καὶ τῶν χώρων διαμονῆς τῶν οἰκιστῶν, ποὺ ὀργανώθηκαν ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τῆς Οὐκρανίας τὸν Νοέμβριο τοῦ 2022 καὶ τὴν καταγγελία τοῦ συμφωνητικοῦ μὲ τὴ μονὴ γιὰ τὴ χρήση τῶν δύο μεγαλύτερων ἱερῶν ναῶν της στὶς 31 Δεκεμβρίου 2022. Πίεση ἀποτελεῖ καὶ ἡ πολύμηνη δυσ­φημιστικὴ ἐκστρατεία μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν κρατικῶν ΜΜΕ καὶ τηλεοπτικῶν δικτύων, καθὼς καὶ ἐξτρεμιστῶν πολιτικῶν, θρησκευτικῶν καὶ κοινωνικῶν παραγόντων, οἱ ὁποῖοι στρέφονταν κατὰ τῆς μονῆς μὲ ἐκκλήσεις νὰ ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὴ χρήση τῆς κοινότητας, ἀκόμη καὶ νὰ καταληφθεῖ βιαίως.

«Ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου εἶναι ἡ πρώτη μονὴ τοῦ κράτους τῶν Ρῶς τοῦ Κιέβου, ὑφιστάμενη ἀπὸ τὸν 11ο αἰ., γεννήτωρ τῆς κοινῆς πνευματικῆς καὶ μοναχικῆς παραδόσεως τοῦ οὐκρανικοῦ, τοῦ ρωσικοῦ καὶ τοῦ λευκορωσικοῦ λαοῦ. Εἶναι λίκνο τοῦ πολιτισμοῦ μας καὶ τῆς ἐθνικῆς κουλτούρας καθενός», ὑπενθύμισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καὶ συνέχισε: «Ἐδῶ συντάχθηκε τὸ πρῶτο ἱστορικὸ μνημεῖο τῆς Παλαιᾶς Γῆς τῶν Ρῶς “Χρονικὸ τῶν περασμένων χρόνων”, ἐδῶ βρίσκεται ἡ ἀφετηρία τῆς γραμματείας καὶ λογοτεχνίας τῶν λαῶν μας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς χιλιετοῦς ἱστορίας της, ἡ μονὴ ἔχει κατ’ ἐπανάληψιν ὑποστεῖ ἐπιδρομές, κατακτήσεις ἀπὸ ξένους, διομολογιακὲς συγκρούσεις καὶ ἀνοικτὲς διώξεις σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν. Ἀλλὰ μόνον κατὰ τὰ χρόνια κυριαρχίας τῆς ἐπιθετικῆς ἀθεΐας τὸν 20ό αἰ. οἱ μονάζοντες τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ἐκδιώκονταν ἀπὸ τὴ μονή».

Ὡστόσο, ἐπεσήμανε ὁ Ἁγιώτατος κ. Κύριλλος, «οἱ νέες γενιὲς μοναχῶν ἀναστήλωσαν ἐκ νέου ἀπὸ τὶς στάχτες καὶ τὰ ἐρείπια τὸ ἱερὸ καθίδρυμα καὶ κατέβαλαν κολοσσιαῖες προσ­πάθειες καὶ πόρους, μὲ ἐλάχιστη συνδρομὴ τοῦ κράτους, ἐνίοτε καὶ μὲ ἔλλειψη αὐτῆς, γιὰ νὰ ἀποκαταστήσουν τὴ μονή, νὰ ἀναστηλώσουν τοὺς ὑφαρπαχθέντες σήμερα ναοὺς τῆς Κοιμήσεως καὶ τῆς Τραπέζης, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ ἀναβιώσουν στὴ μονὴ τὶς παλαιότερες πνευματικὲς παραδόσεις καὶ τοῦ ὁλοκληρωμένου μοναχικοῦ βίου.

Ἀφοῦ διαπίστωσε ὅτι σήμερα ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου εἶναι ἕνα ἱερὸ σέβασμα μὲ πανορθόδοξη ἐμβέλεια μὲ χιλιάδες προσκυνητὲς νὰ προσέρχονται στοὺς ναούς της, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τόνισε: «Ἡ Λαύρα παραμένει μία ἐκ τῶν μεγαλύτερων ὀρθοδόξων ἱερῶν μονῶν παγκοσμίως μὲ περισσότερους ἀπὸ διακόσιους μοναχοὺς καὶ δοκίμους. Στὸν χῶρο της στεγάζεται ἡ ἕδρα τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διαμένουν ἑκατοντάδες ὑποψήφιοι κληρικοί, δηλαδὴ οἱ φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας καὶ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Κιέβου».

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀναφέρθηκε ἰδιαιτέρως στὸ ὅτι τὸ δημοσιευθὲν στὰ οὐκρανικὰ ΜΜΕ τελεσίγραφο τῶν κρατικῶν Ἀρχῶν πρὸς τὴ μονὴ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου «προκαλεῖ ἐντύπωση γιὰ τὴν ἔλλειψη σὲ αὐτὸ ἰσχυρῶν νομικῶν ἐπιχειρημάτων». Μάλιστα, «τὸ ἔργο κάποιας ἐπιτροπῆς ἀναζήτησης παραβιάσεων στὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα τῆς μονῆς εἶχε ἀδιαφανῆ χαρακτήρα καὶ ὁ κατασταλτικὸς σκοπὸς αὐτῆς, δηλαδὴ ἡ πλήρης ἐκδίωξη τῶν μοναζόντων ἀπὸ τὴ Λαύρα, δὲν κρυβόταν ἀπὸ τοὺς κρατικοὺς ἀξιωματούχους καὶ τοὺς ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκευτικῶν ὀργανώσεων τῆς Οὐκρανίας».

«Προκαλεῖ λύπη τὸ γεγονὸς ὅτι παρόλο, ποὺ ἡ πολιτειακὴ ἡγεσία τῆς Οὐκρανίας διακηρύσσει τὴν προσήλωσή της στὶς δημοκρατικὲς ἀρχές, τὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία ἀνάπτυξης, τὸν σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὰ τὰ δικαιώματα καὶ οἱ ἐλευθερίες καταπατῶνται σήμερα μὲ τὸν πλέον κραυγαλέο τρόπο, κατὰ παράβαση τῶν θεμελιωδῶν διεθνῶν συμφωνιῶν καὶ κανόνων», ὑπογράμμισε ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος.

Ὁ Πατρ. Κύριλλος ἀπευθύνθηκε στοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ ἐκπροσώπους τῶν διεθνῶν ὀργανώσεων μὲ τὴν ἔκκληση «νὰ καταβάλλετε κάθε δυνατὴ προσπάθεια, γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ τὸ καταναγκαστικὸ κλείσιμο τῆς μονῆς, τὸ ὁποῖο θὰ ὁδηγήσει στὴν παραβίαση τῶν δικαιωμάτων ἑκατομμυρίων Οὐκρανῶν χριστιανῶν ὡς πρὸς τὴν ἐλευθερία τοῦ θρησκεύεσθαι, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐγγυημένα ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Οὐκρανίας, καθὼς καὶ συμφωνίες, ὅπως ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ ΟΗΕ, ἡ Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἡ Διακήρυξη γιὰ τὴν Ἐξάλειψη κάθε μορφῆς Μισαλλοδοξίας καὶ Διάκρισης μὲ βάση τὴ Θρησκεία ἢ τὶς Πεποιθήσεις καὶ πολλὰ ἄλλα ἔγγραφα διεθνοῦς κύρους».

Οἱ ἐπιστολὲς εἰδικότερα ἀπεστάλησαν στοὺς Προκαθημένους τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, στὸν Πάπα τῆς Ρώμης Φραγκίσκο, τὸν Πατριάρχη τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας Θεόδωρο Β΄, τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινότητας Ἀρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας Τζάστιν Οὐέλμπι, τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Δρ. Τζέρι Πιλέι, τὸν Γενικὸ Γραμματέα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν Ἀντόνιο Γκουτέρες, τὴν Γενικὴ Γραμματέα τοῦ ΟΑΣΕ Χέλγκα Μαρία Σμίντ, τὴν Γενικὴ Γραμματέα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης Μαρία Πεϊτσίνοβιτς-Μπούριτς, τὸν Ὕπατο Ἁρμοστὴ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τιούρκ, τὸν Διευθυντὴ τοῦ Γραφείου τοῦ ΟΑΣΕ γιὰ τοὺς Δημοκρατικοὺς Θεσμοὺς καὶ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα Ματέο Μεκάτσι».

Previous Article

Η κατάσταση σχετικά με τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου θα εξεταστεί από την Ι.Σ. της UOC

Next Article

Μητροπολίτης Αντώνιος: Οι πιστοί της UOC έτοιμοι να υπερασπιστούν τα ιερά τους